نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان بندر عباس

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شغلی در میان کارکنان دانشگاه هرمزگان است. بدین‌منظور، با استفاده از رویکرد توصیفی-همبستگی، نمونه‌ای صدنفری از جامعه دویست‌وچهل‌ویک‌نفریِ کارکنان دانشگاه هرمزگان به‌صورت تصادفی، انتخاب و پرسش‌نامه‌ای ترکیبی (مشتمل بر سه پرسش‌نامه لوثنز، اورگن و کانوسکی، هاکمن و اولدم) با ضریب آلفای کرونباخ (بیش از 70%) در میان آن‌ها توزیع شد. درنهایت، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ها از مدل طراحی‌شده با نرم‌افزار پی‌اِل‌اِس، رگرسیون، تحلیل واریانس یک‌طرفه آنوا، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج، حاکی از رابطه مثبت میان سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی، تأثیر مثبت ویژگی‌های‌ شغل در شدت این رابطه، تأیید تمام فرضیه‌های فرعی به جزء فرضیه فرعی اول و نبود رابطه معنادار میان سن و جنسیت و رفتار شهروندی است. پیشنهادها: توجه و دقت بیشتر درباره سرمایه روان‌شناختی و ویژگی‌های شغلی و شخصیتی کارکنان و محول کردن شغل سازگار با روحیه کاری و میزان علاقه‌مندی آنان و همچنین تشکیل کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش رفتار شهروندی