نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان بندر عباس

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شغلی در میان کارکنان دانشگاه هرمزگان است. بدین‌منظور، با استفاده از رویکرد توصیفی-همبستگی، نمونه‌ای صدنفری از جامعه دویست‌وچهل‌ویک‌نفریِ کارکنان دانشگاه هرمزگان به‌صورت تصادفی، انتخاب و پرسش‌نامه‌ای ترکیبی (مشتمل بر سه پرسش‌نامه لوثنز، اورگن و کانوسکی، هاکمن و اولدم) با ضریب آلفای کرونباخ (بیش از 70%) در میان آن‌ها توزیع شد. درنهایت، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ها از مدل طراحی‌شده با نرم‌افزار پی‌اِل‌اِس، رگرسیون، تحلیل واریانس یک‌طرفه آنوا، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج، حاکی از رابطه مثبت میان سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی، تأثیر مثبت ویژگی‌های‌ شغل در شدت این رابطه، تأیید تمام فرضیه‌های فرعی به جزء فرضیه فرعی اول و نبود رابطه معنادار میان سن و جنسیت و رفتار شهروندی است. پیشنهادها: توجه و دقت بیشتر درباره سرمایه روان‌شناختی و ویژگی‌های شغلی و شخصیتی کارکنان و محول کردن شغل سازگار با روحیه کاری و میزان علاقه‌مندی آنان و همچنین تشکیل کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش رفتار شهروندی

عنوان مقاله [English]

Study of psychological capital effect on organizational citizenship behavior: moderating role of job characteristics(The case: staff of Hormozgan University)

نویسندگان [English]

  • abdolah baneshi
  • peyman rezaie
  • sedigheh hamel azar

university of hormozgan

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between psychological capital and citizens' behavior and the moderating effect of job characteristics on their relationship. For the purpose of this study with a cross-correlation approach, the sample of 100 people randomly selected from the community of 241 Hormozgan University employees and a combined questionnaires (including three questionnaires, Luthans, Oregon and Kanvsky, Hackman and Oldham) with Cronbach's alpha coefficient (up to 70 percent) were distributed among them. Finally, to analyze the data obtained from questionnaires the designed model with PLS, regression model, ANOVA test, Pearson correlation coefficient and independent T-test were used. The results showed a positive relationship between psychological capital and the behavior of citizens and the positive impact of job characteristics on the strength of this relationship, confirming all research hypotheses except the first hypothesis and indicated the lack of a significant relationship between age, gender and citizenship behavior (OCB). According to the results, more attention to the psychological capital, job characteristics and personality and devolve job with respect to the spirit of the work and the staff's favorites level and also holding educational seminars to increase citizenship behavior are suggested