حالت های خلقی مثبت در سازمان
بررسی رابطه مدیریت زمان باکمال گرایی و میزان تاب آوری مدیران مدارس شهر اشترینان

فاطمه شیرویه؛ محمد جعفر مهدیان؛ محمد ترابی گودرزی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 97-114

چکیده
  حوادث ناگوار همیشه با انسان بوده‌اند و انسان علیرغم آسیب‌پذیری، دارای ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد که به ‌نوعی ابزاری برای مقابله با این مشکلات محسوب می‌شوند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت زمان با کمال‌گرایی و میزان تاب‌آوری مدیران مدارس شهر اشترینان است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل می‌شود که با ...  بیشتر