نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

حوادث ناگوار همیشه با انسان بوده‌اند و انسان علیرغم آسیب‌پذیری، دارای ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد که به ‌نوعی ابزاری برای مقابله با این مشکلات محسوب می‌شوند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت زمان با کمال‌گرایی و میزان تاب‌آوری مدیران مدارس شهر اشترینان است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل می‌شود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 70 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب ‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه‌های استاندارد مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان عزیزی مقدم (1385) و پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) استفاده‌ شده است. داده‌های جمع‌آوری ‌شده با بهره‌گیری از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال‌سنجی توزیع داده و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به کمک نرم‌افزارهای اس پی اس اس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن با کمال‌گرایی، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین تفویض اختیار با کمال‌گرایی، رابطه‌ای وجود نداشت. همچنین بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) با میزان تاب‌آوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین برنامه‌ریزی عملیاتی و تفویض اختیار با میزان تاب‌آوری، رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات