نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

حوادث ناگوار همیشه با انسان بوده‌اند و انسان علیرغم آسیب‌پذیری، دارای ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد که به ‌نوعی ابزاری برای مقابله با این مشکلات محسوب می‌شوند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت زمان با کمال‌گرایی و میزان تاب‌آوری مدیران مدارس شهر اشترینان است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل می‌شود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 70 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب ‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه‌های استاندارد مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان عزیزی مقدم (1385) و پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) استفاده‌ شده است. داده‌های جمع‌آوری ‌شده با بهره‌گیری از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال‌سنجی توزیع داده و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به کمک نرم‌افزارهای اس پی اس اس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن با کمال‌گرایی، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین تفویض اختیار با کمال‌گرایی، رابطه‌ای وجود نداشت. همچنین بین مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) با میزان تاب‌آوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین برنامه‌ریزی عملیاتی و تفویض اختیار با میزان تاب‌آوری، رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between time management and perfectionism and the resilience of school principals in Oshtrinan

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shiroye 1
 • Mohamad jafar Mahdiayan 2
 • Mohamad Torabi goodarzi 3

1 Master of Educational Management, Islamic Azad University, Borujard, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Borujard, Iran.

3 Master's degree in Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: M1987torabi@gmail.com

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between time management and perfectionism and the degree of resilience of school principals in Oshtrinan. The statistical population of the study consisted of N = 85 principals of secondary and primary schools in Oshtrinan district in the academic year of 1995-96, which using the Krejcie and Morgan sample size determination table, N = 70 people by stratified sampling method were selected as a sample. To collect data, the standard questionnaires of Connor and Davidson (2003) Resilience Scale, Azizi Moghadam Time Management Standard Questionnaire (2006) and the standard questionnaire of Perfectionism of Hill et al. (2004) were used. The collected data was analyzed using descriptive and inferential statistical tests such as Kolmogorov-Smirnov test for data distribution normalization and Pearson correlation coefficient and multivariate regression tests using SPSS software. Findings showed that there is a positive relationship between time management and its components, goal setting, activity prioritization, operational planning, communication management and meeting management with perfectionism. But there is no relationship between delegation and perfectionism. There is a positive relationship between time management and its components, goal setting, activity prioritization, communication management and meeting management with resilience rate. But there is no relationship between operational planning, delegation and resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time Management
 • Perfectionism
 • Resilience
 1. ابراهیمی قوام آبادی، صغری (1390). مقدمه‌ای بر استانداردهای آموزشی ایزو 10015 و راهکارهای اجرای آن در دانشگاه علوم انتظامی. نشریه توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبان، دوره 6، شماره 21، ص 35-72.
 2. افجه، علی‌اکبر (1376). مدیریت زمان در آموزش اقتصاد و مدیریت. آینده‌پژوهی مدیریت، دوره 32، شماره 1، ص 47-65.
 3. الماسی، حسن و لطف الهی، محمد (1390) .کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان، مدیریت کسب و کار، دوره 9، شماره 2، ص 69-86.
 4. الوانی، مهدی (1383). استفاده بهینه از زمان در مدیریت، تحول اداری، دوره 3، شماره 12 و 13، ص 16-21.
 5. امیری، نرگس (1393). رابطه تاب‌آوری و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز. مدیریت شهری نوین، دوره 2، شماره 7، ص 1-32.
 6. بشارت، محمد علی (1386الف). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی، پژوهش‌های روانشناختی، شماره 10، ص 47-69.
 7. بشارت، محمدعلی (1386ب). رابطه کمالگرایی و مشکلات بین شخصی، نشریه دانشور رفتار، شماره 1، ص 1-8.
 8. تقی‌پور ظهیر، علی و جواهری‌زاده، ناصر (1380). ارائه الگویی جهت استفاده بهینه مدیران مقطع راهنمایی شهر تهران از مدیریت زمان، اقتصاد و مدیریت، (-)، ص 51-79. قابل دسترسی از:  https://sid.ir/paper/449379/fa
 9. جواهری‌زاده، ناصر و جمشید ابوالفتحی (1384). مدیریت زمان: مفاهیم، اصول و کاربردها (به همراه 30 پرسش‌نامه معتبر جهت سنجش مهارت‌های مدیریت زمان)، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 10. علاقه‌بند، علی (1375). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان.
 11. فیروزبخت، مهرداد (1380). اصول روانشناسی و مشاوره، تهران: انتشارات رسا.
 12. کاظمی، بابک (1373). نگاهی پیرامون جلسات اداری. فصلنامه تحول اداری، دوره 2، شماره 8 و 9، ص 34-41.
 13. محمدی، علی (1384). مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه: با مثال‌های کاربردی از بورس داخلی و بین‌المللی، تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 14. محمدی، پریسا و مهدیان، محمدجعفر (1395). بررسی رابطه سبک‌های مدیریت تعار ض مصالحه، اجتناب، رقابتی با تاب‌آوری در مدیران آموزشی دبیرستان‌های دوره اول شهر کرمانشاه با توجه به نقش جنسیتی در سال 94- 95. نوآوری های مدیریت آموزشی، دوره 11، شماره 3، ص 95-104.
 15. محمدی، مسعود (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. رساله دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. پژوهش‌های نوین روانشناختی، شماره 3، ص 203-224.
 16. نجف‌بیگی، رضا (1389). طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 3، شمارة 5، ص 148-180.
 17. یوسف‌وند، ابوذر (1393). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و هوش معنوی والدین در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اشترینان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
 18. Akatai, S., Carr, S., Maritan, A., Rinaldoc, A. & D’Odorico, P. (2015). Resilience and reactivity of global food security, Proceedings of the National Academy of Sciences of Sciences, 112(34), 11-48.
 19. Annarelli, F. N. (2016). Strategic and operational management of organizational resilience: Current state of research and future directions. The International Journal of Management Science, 62, 1–18.
 20. Farmer, T. A. (2010). Overcoming Adversity: Resilience Development Strategies for Educational Leaders. Georgia Educational Researcher, 8(1), 1-6.
 21. Hadden, J. (2019). Leadership Resiliency with Rural Superintendents. Doctoral dissertation submitted to the Graduate Faculty of Auburn University.
 22. Handerson, P. (2002). Understanding the vulnerability of organisations, The 1855 Wairarapa Earthquake Symposium, 130-135.
 23. Home, J., & Orr, J. (1998). Assessing Behaviors that Create Resilient Organizations. Employment Relations Today, 24, 29–39.
 24. Moran, B., & Tame, P. (2012). Organizational resilience: Uniting leadership and enhancing sustainability. Sustainability: The Journal of Record, 5(4), 233-237.
 25. Paton, D., Smith, L., & Violanti, J. (2004). Disaster response: risk, vulnerability and resilience. Disaster Prevention and Management, 9(3), 173–180.
 26. Seville, E. (2013). Developing a tool to measure and compare organizations’ resilience. Natural Hazards Review, 14(1), 29-41.
 27. Stoeber, J. (2012). The physical appearance perfectionism scale: Development and preliminary validation. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34(1), 69-83.
 28. Tracey, S. (2000). Organizational Resilience Indicators based on a Salutogenic Orientation. A thesis submitted to the Telfer School of Management in conformity with the requirements for the degree of Master of Science in Health Systems, University of Ottawa, Canada.
 29. Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. (2009). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International Journal of Production Research, 53(18), 5592-5623.