بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شغلی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه هرمزگان)

عبدالله بانشی؛ پیمان رضایی؛ صدیقه حامل آذر

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 35-60

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شغلی در میان کارکنان دانشگاه هرمزگان است. بدین‌منظور، با استفاده از رویکرد توصیفی-همبستگی، نمونه‌ای صدنفری از جامعه دویست‌وچهل‌ویک‌نفریِ کارکنان دانشگاه هرمزگان به‌صورت تصادفی، انتخاب و پرسش‌نامه‌ای ترکیبی (مشتمل بر سه پرسش‌نامه ...  بیشتر