مدیر مسئول


رسول عباسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

مدیریت رفتار سازمانی

سردبیر


علی نقی امیری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی رستگار استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر کجباف استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


رضا سپهوند استاد، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


جواد مصرآبادی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


مونا جامی پور دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

مدیریت سیستم ها

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

روانشناسی و مشاوره

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا فلاح دانشیار، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

مدیریت دولتی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسن زارعی متین استاد، گروه مدیریت دولتی و امور عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


اسماعیل سعدی پور استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی رضائیان استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت رفتاری

  • a-rezaeiansbu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسین اسکندری استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


رحمت الله قلی پورسوته استاد، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت دولتی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


رضا علیخانی استادیار، گروه مدیریت، استراتژی و کارآفرینی، مدرسه بازرگانی مونپولیه، مونپولیه، فرانسه

مدیریت عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


مهناز حسین زاده دانشکده مدیریت، دانشگاه شفیلد، شفیلد، انگلستان

مدیریت تحقیق در عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محمودحسن جمعه استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه دیاله، دیاله، عراق.

مدیریت منابع انسانی

مدیر اجرایی


وحید شرفی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

مدیریت

ویراستار انگلیسی


علی صفری استادیار زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

زبان انگلیسی

کارشناس نشریه


رویا کرامت دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه چوکورووا، آدانا، ترکیه

مدیریت بازرگانی

  • r.karamat96gmail.com

کارمند نشریه


فاطمه استادجعفری کارشناس دانشگاه حضرت معصومه (س)

  • f.ostad66gmail.com
  • 02533209030

ویراستار ادبی


زهره طاهری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

MSc

  • zohrehtaheri69gmail.com