نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 مربی، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان در میان شعب بانک سپه مشهد می‌باشد. این تحقیق، یک تحقیق کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل 147 مدیر شعب بانک سپه مشهد است که نمونه 81 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آموس و به روش مدل معادلات ساختاری انجام شد. همچنین در تحلیل داده‌های مربوط به هر یک از فرضیات تحقیق از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه مشهد، تأثیر معناداری دارد و وفاداری کارکنان، تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه را میانجیگری می‌کند. تعهد سازمانی، تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه مشهد را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات