نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 مربی، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان در میان شعب بانک سپه مشهد می‌باشد. این تحقیق، یک تحقیق کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل 147 مدیر شعب بانک سپه مشهد است که نمونه 81 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آموس و به روش مدل معادلات ساختاری انجام شد. همچنین در تحلیل داده‌های مربوط به هر یک از فرضیات تحقیق از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه مشهد، تأثیر معناداری دارد و وفاداری کارکنان، تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه را میانجیگری می‌کند. تعهد سازمانی، تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان در شعب بانک سپه مشهد را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of servant leadership on employee job turnover through mediation of organizational commitment and staff loyalty (Case study: managers of Sepah Bank Branches in Mashhad)

نویسندگان [English]

 • Hassan Barmaki 1
 • Azam Ghasemi 2
 • Mohammad Rafati 3

1 PhD student in Public Management, Semnan Branch of Islamic Azad University, Semnan Iran.

2 Instructor, Department of Public Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Mashhad Branch of Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

In this article, with the aim of influencing the leadership of the superior employee, the service of the employees was mediated by the organizational commitment and loyalty of the employees among the branches of Sepah Bank in Mashhad. The present research is an applied research in terms of purpose and descriptive-correlational research in terms of data collection and implementation. The data collection tool in this research is a questionnaire. The statistical population includes the managers of Sepah Bank Mashhad branches with 147 and a sample size of 108 people, which was determined by simple random sampling method. Data analysis was performed using Amos software and structural equation method. Also, t-test was used to analyze the data related to each of the research hypotheses. The results showed that the service leadership has an effect on the staff leaving the Sepah Bank branches in Mashhad and the employees' loyalty mediates the effect of the superior service leadership of the employees serving in the Sepah Bank branches. The commitment of the organization is mediated by the leadership of the superior service provider of the employees in the branches of Sepah Bank in Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Servant leadership
 • Employee job
 • turnover Employee loyalty
 • Organizational commitment
 1. افخمی اردکانی، مهدی و فرحی، رضا (1391). فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت. علوم مدیریت ایران، دوره 6، شماره 24، ص 1-24.
 2. آقاجانپور چهارده، فاطمه و رضایی کلیدبری، حمیدرضا (1393). نقش مبادله رهبر- پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. علوم مدیریت ایران، دوره 9، شماره 36، ص 77-100.
 3. آهنچیان، محمدرضا و سالاری، سمیه (1392). بررسی رابطه ویژگی­های رهبری خدمتگزار مدیران با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان.
 4. باقری، علی اکبر و صنوبری، محمد (1393). تأثیر اثربخشی رهبری بر قصد ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی در اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21.
 5. بوژمهرانی، سارا؛ کلاته سیفری، معصومه و اکبری یزدی، حسین (1396). پیش‌بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش؛ دوره 4، شماره 1، ص 79-86.
 6. تابان، محمد؛ نرگسیان، عباس و نظری، حیدر (1392). بررسی ادراک معلمان از ویژگی­های رهبری خدمتگزار مدیران و تأثیر آن بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستان­های شهرستان ایلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
 7. حسنی، محمد و جودت کردلر، ‌لیلا (1391). رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه. دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 10، شماره 3، ص 340-352.
 8. خسروانی، محبوبه؛ خسروانی، محمد و رفیعی، فاطمه (1396). تعهد سازمانی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهرستان اراک. اخلاق پزشکی، دوره 11، شماره 39، ص 37-44.
 9. خوشبختی، جعفر؛ کشتی­دار، محمد و زنده بودی، مهدی (1389). رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان هیئت‌های ورزشی استان بوشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بیرجند.
 10. دلگشایی، بهرام؛ توفیقی،‌ شهرام؛ کرمانی، بهناز (1388). رابطه جوّ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. افق دانش، دوره 14، شماره 4، ص 60- 68.
 11. رشیدی، حسن و رحمانی، زین­العابدین (1392). برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری. مجله اقتصادی، دوره 13، شماره 9، 65-80.
 12. رضایی‌منش، بهروز و صدیقی، رامین (1395). تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، دوره 7، شماره 24، ص 51-66.
 13. رهبری، فرانک؛ کمیلی، علی و نظری منش، لیلا (1397). بررسی رابطه رفتار کارکنان پزشکی با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی در تهران. مدیریت بهداشت و درمان، دوره 9، شماره 1، ص 73-82.
 14. شاهی، سکینه؛ اندرز، سعید و اندرز، کمال (1396). رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک­شده با میل به ترک شغل نیروهای دانشگر. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 2، ص 105-127.
 15. شفقت، ابوطالب؛ زاهدی، محمدجواد ونازک تبار، حسین (1392). تأثیر تعهد سازمانى بر عملکرد شرکت‌های صنعتى بر اساس الگوى میر و همکاران، بهبود مدیریت، دوره 7، شماره 1، ص 70-85.
 16. شفیعی، مهرداد (1392). عهد سازمانی در شرکت‌های نوپای دانش­بنیان؛ عامل انسجام تیم و بقای کسب و کار در محیط رقابتی، رشد فناوری. تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، دوره 9، شماره 34، ص 44-52.
 17. شهبازی، محمد؛ علی اکبری، آرش و اسعدی، علی (1389). تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان. توسعه انسانی پلیس، دوره 5، شماره 19، ص 25-47.
 18. ضیاءالدینی، محمد و رمضانی قوام­آبادی، سکینه (1392). الگوی غنی­سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 4، شماره 15، ص 177-199.
 19. طه­زاده، مسعود (1392). وفاداری سازمانی. موج، دوره 5، شماره (6/7)، ص 65- 77.
 20. طهماسبی، رضا؛ عباسی، داوود و فتاحی، مهدی (1396). بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15، شماره 1، ص 165- 186.
 21. فرید، داریوش؛ بردبار، غلام­رضا و منصوری، حسین (1388). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم­گیری چند شاخصه. نوآوری­های آموزشی، دوره 8، شماره 3، ص 149- 182.
 22. قره چه، منیژه و دابوئیان، منیره (1390). وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی. تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 3، ص 27-46.
 23. قلی‌پور، آرین؛ پور عزت، علی اصغر و حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، ص 103- 118.
 24. گرجی، محمدباقر؛ صیامی، سحر و شامانی، سمیه (1389). بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تأخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان. تازه­های روانشناسی صنعتی/سازمانی، دوره 1، شماره 5، ص 75-83.
 25. موغلی، علیرضا؛ رستگار، احمد و زینعلی، الناز (1392). رابطه رهبری خدمتگزار با قصد ترک خدمت کارکنان کمیته امداد فارس با نقش واسطه اعتماد سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
 26. نادی، محمدعلی و حاذقی، فاطمه (1390). الگویابی معادله‌ ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان­های خصوصی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 5، ص 699- 708.
 27. نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، علی و نوری، ابوالقاسم (1390). رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 4، شماره 11، ص 105-120.
 28. ودادی، احمد؛ رضائی­زاده، محمود و میرهاشمی، علی (1392). بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان (مطالعه موردی). آینده­پژوهی مدیریت، دوره 24، شماره 2، ص 41- 54.
 29. هوشیار، وجیهه و رحیمی قره چوماق، مجید (1394). تأثیر سکوت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفی در میان کارکنان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهر مشهد. مدیریت فردا، دوره 13، شماره 45، ص 1-10.
 30. یعقوبی، نور محمد؛ عرب، عباس و مرادزاده، عبدالباسط (1395). نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 2، ص 35-55.
 31. Harwiki, W. (2016). The impact of servant leadership on organization culture, organizational commitment, organizational citizenship behaviour (OCB) and employee performance in women cooperatives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 283-290.
 32. Jang, J., & Kandampully, J. (2018). Reducing employee turnover intention through servant leadership in the restaurant context: A mediation study of affective organizational commitment. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19(2), 125-141.
 33. Kalidass, A., & Bahron, A. (2015). The relationship between perceived supervisor support, perceived organizational support, organizational commitment and employee turnover intention. International Journal of Business Administration, 6(5), 82-89.
 34. Kang, H. J., Gatling, A., & Kim, J. (2015). The impact of supervisory support on organizational commitment, career satisfaction, and turnover intention for hospitality frontline employees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 14(1), 68-89.
 35. Lapointe, É., & Vandenberghe, C. (2018). Examination of the relationships between servant leadership, organizational commitment, and voice and antisocial behaviors. Journal of Business Ethics, 148(1), 99-115.
 36. Lim, A. J. P., Loo, J. T. K., & Lee, P. H. (2017). The impact of leadership on turnover intention: The mediating role of organizational commitment and job satisfaction. Journal of Applied Structural Equation Modeling, 1(1), 27-41.
 37. Mathieu, C., Fabi, B., Lacoursière, R., & Raymond, L. (2016). The role of supervisory behavior, job satisfaction and organizational commitment on employee turnover. Journal of Management & Organization, 22(1), 113-129.
 38. Miao, Q., Newman, A., Schwarz, G., & Xu, L. (2014). Servant leadership, trust, and the organizational commitment of public sector employees in China. Public Administration, 92(3), 727-743.
 • Sunyoto, E., Djaali, D., & Akbar, M. (2017). The Effect of Functional Training, Integrity, Competency and Organizational Commitment of Quality Audit in the Audit Board of Republic Indonesia. International Journal of Human Capital Management, 1(01), 76-94.
 1. Vnoučková, L., & Urbancová, H. (2016). Staff turnover costs in the Czech Republic. DOI:10.7327/cerei.2016.06.01
 2. Wombacher, J. C., & Felfe, J. (2017). Dual commitment in the organization: Effects of the interplay of team and organizational commitment on employee citizenship behavior, efficacy beliefs, and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 102, 1-14.