نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 ** استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

راهبردهای سازمانی و کسب وکارهای دیجیتال اخیراً پیشرفت چشمگیری در سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطات و فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند و این پیشرفت‌ها راهبرد سنتی را به دیجیتال، تغییر داده‌اند و رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر این نوع راهبرد، ما را در برقراری ارتباطات کمک می‌کنند. توسعه روابط اجتماعی در سازمان باعث افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود. لذا هدف از پژوهش، بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات، روابط اجتماعی و عملکرد شغلی می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نوع اسنادی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بیمه پارسیان استان سمنان (384 نفر) است. برای دسترسی سریع به نظرات پرسش‌شوندگان از پرسشنامه استفاده گردید. برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از طریق آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد با استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط عمودی بین رهبران و زیردستان، توسعه روابط بین فردی برای انجام اقدامات گروهی ناسازگار و درک اهداف مشترک در تیم می‌تواند تقویت شود. کیفیت ارتباط بین رهبران و زیردستان با کیفیت مبادلات ارتباطی تعیین می‌شود. رسانه‌های اجتماعی، اعضای تیم را قادر می‌سازد تا در زمان نیاز، در دسترس باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of using social media on organizational communication and job performance of employees (Case study: Parsian Insurance Company)

نویسندگان [English]

 • Atefe Avani 1
 • Ehtesham Rashidi 2
 • Hassan Barmaki 3

1 Master degree in public administration, Islamic Azad University, Semnan branch, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 PhD student, Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Organization strategies and digital businesses have recently made significant advances in information systems and communication technologies. The current study examines the relationship between the use of social media for communication, social relationships and job performance due to their potential theoretical and practical importance. This study was based on applied studies, documentary-analytical type. The statistical population of this study is employees of Parsian Insurance company in Semnan province (384) and a sample of infinite volume was selected and examined by stratified sampling. Respondents' opinions A questionnaire was used. Cronbach's alpha was used to determine its reliability. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling using SPSS software. The present study shows that by using social media to establish vertical communication between leaders and subordinates, the development of interpersonal relationships for incompatible group actions and understanding of common goals in the team can be strengthened, discussion and rapid circulation of communication quality between leaders and subordinates are determined by the quality of communication exchanges, social media enables team members to be available when needed so employees can share resources and information and use social media for horizontal communication, news and get their opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social media
 • Organizational communication
 • Employee performance
 • Parsian Insurance Co
 1.  

  1. دهشت، فرناز (1399). نقش میانجی تبلیغات بر رابطه رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی و عملکرد شرکت، هفتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران.
  2. زنگنه، امید (1399). بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های مدیرت ارتباط با مشتری و تعدیل گری رضایت مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهر مشهد)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها.
  3. قره‌بیگلو، حسین (1399). تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر بهبود قابلیت‌های ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت، پنجمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران.
  4. Bulik, B. S. (2008). Is your consumer using social media?. Advertising Age, 79(18), 12-13.
  5. Byars, L.I., & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management. 9th Edition. New York: Mc GrawHill.
  6. Chen, X., & Wei, S. (2020). The impact of social media use for communication and social exchange relationship on employee performance. Journal of knowledge management, 24(6), 1289-1314.
  7. Chen, X., Wei, S., Davison, R.M., & Rice, R.E. (2019). How do enterprise social media affordances affect social network ties and job performance?. Information Technology & People, 33(1), 361-388.
  8. Davis, A., Khazanchi, D., Murphy, J., Zigurs, I., & Owens, D. (2009). Avatars, people, and virtual worlds: foundations for research in metaverses. Journal of the Association for Information Systems, 10(2), 90-117.
  9. Davison, R.M., Ou, C.X., Martinsons, M.G., Zhao, A.Y., & Du, R. (2014). The communicative ecology of web 2.0 at work: social networking in the workspace. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(10), 2035-2047.
  10. Gillin, Paul. (2007). The new influencers. Sanger, CA: Quill Driver Books.
  11. Kent, M., & Taylor, M. (1998). Building dialogic relationships through the World Wide Web. Public Relations Review, 24(3), 324-334.
  12. Marstand, A.F., Martin, R., & Epitropaki, O. (2017). Complementary person-supervisor fit: an investigation of supplies-values (SV) fit, leader-member exchange (LMX) and work outcomes. The Leadership Quarterly, 28(3), 418-437.
  13. Mayfield, A. (2008). What is social media. Ebooks, iCrossing.
  14. Ou, C.X., Davison, R.M., Zhong, X., & Liang, Y. (2010), Empowering employees through instant messaging. Information Technology & People, 23(2), 193-211.
  15. Ou, C.X., Sia, C.L., & Hui, C.K. (2013). Computer-mediated communication and social networking tools at work. Information Technology & People, 26(2), 172-190.
  16. Suh, A., Shin, K.S., Ahuja, M., & Kim, M.S. (2011). The influence of virtuality on social networks within and across work groups: a multilevel approach. Journal of Management Information Systems, 28(1), 351-386.
  17. Wright, C. (1960). Functional analysis and mass communication. Public Opinion Quarterly, 24(4), 605-620.