نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 ** استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

راهبردهای سازمانی و کسب وکارهای دیجیتال اخیراً پیشرفت چشمگیری در سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطات و فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند و این پیشرفت‌ها راهبرد سنتی را به دیجیتال، تغییر داده‌اند و رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر این نوع راهبرد، ما را در برقراری ارتباطات کمک می‌کنند. توسعه روابط اجتماعی در سازمان باعث افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود. لذا هدف از پژوهش، بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات، روابط اجتماعی و عملکرد شغلی می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نوع اسنادی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بیمه پارسیان استان سمنان (384 نفر) است. برای دسترسی سریع به نظرات پرسش‌شوندگان از پرسشنامه استفاده گردید. برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از طریق آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد با استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط عمودی بین رهبران و زیردستان، توسعه روابط بین فردی برای انجام اقدامات گروهی ناسازگار و درک اهداف مشترک در تیم می‌تواند تقویت شود. کیفیت ارتباط بین رهبران و زیردستان با کیفیت مبادلات ارتباطی تعیین می‌شود. رسانه‌های اجتماعی، اعضای تیم را قادر می‌سازد تا در زمان نیاز، در دسترس باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات