نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه فعالیت‌های سرمایه اجتماعی مدیر عامل بر مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی آینده شرکت‌ها بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ آماری مورد مطالعه‌ شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1399 است. روش نمونه‌گیری پژوهش نیز به ‌صورت منظم انجام ‌شده است. برای آزمون فرضیه‌ها و تخمین مدل تجربی پژوهش از روش تجزیه‌ و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده ‌شده است. همچنین، در این پژوهش به‌ منظور آزمون‌ فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار اکسل، نرم‌افزار آماری حوزه علوم اجتماعی و برای محاسبات تخمین مدل‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز استفاده ‌شده است. به ‌طور کلی، نتایج کلی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نقش و جایگاه فعالیت‌های سرمایه اجتماعی مدیر عامل بر مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی آینده شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌ طور معناداری، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات