نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری‌سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در عصر حاضر، پدیده یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده به عنوان یک مقوله مهم در تعیین بقا یا زوال یک سازمان مطرح گردیده است و در فرایندهای خلق ارزش و رقابت‌پذیری می‌­تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، تحلیل اثر سازمان یادگیرنده و تأثیر آن بر بازاریابی داخلی در شرکت برق منطقه­‌ای سمنان می­باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده­‌ها، توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت از نوع همبستگی به شمار می­‌آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت­ برق منطقه­‌ای سمنان به تعداد 150 نفر و نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران، 108 نفر از آن‌ها هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شده­‌اند. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­ محقق‌ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش­‌های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج تحلیل داده­‌ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد که زمینه­‌های ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت برق منطقه­‌ای سمنان از حد متوسط، بالاتر بوده و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند. به علاوه، نتایج آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تکنیک مدل­‌سازی معادلات ساختاری، بیانگر آن است که بین زمینه‌‌های ایجاد سازمان یادگیرنده با بازاریابی داخلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمینه‌‌های ایجاد سازمان یادگیرنده، تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی داخلی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of learning organization on internal marketing in Semnan Regional Electricity Company

نویسندگان [English]

 • Monirehsadat Hosseini 1
 • Younos Vakil Alroaia 2

1 PhD Student in Public Management, Semnan Branch of Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Associate Professor and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch of Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the requirements for creating learning organization and its relationship with internal marketing in Semnan Regional Electric Company. The study in terms of the type is applied and in terms of the method, descriptive-survey. In addition, this research is based on the nature of correlational. The statistical population of the study consisted of managers and official, permanent and contract employees of Semnan Regional Electric Company with 150 people and the sample was 108 persons are that were selected by random sampling method. The data gathering tool was a questionnaire which its validity using content and face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient has been reviewed and approved. The results of data analysis using T-test student showed that the requirements for creating learning organization, internal marketing and their components in Semnan Regional Electric Company are above average and are in a relatively favorable situation. In addition, the results of Pearson correlation tests and structural equation modeling (SEM) technique indicate that there is a positive and significant relationship between the requirements for creating learning organization and internal marketing. In fact, the requirements for creating learning organization have a positive and significant effect on internal marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning organization
 • Internal marketing
 • Empowering employees
 • Sharing information
 1.  

  1. تمری، مژده؛ عموزاد خلیلی، حسین؛ جهرمی، مقداد و حاجی، محمدعلی (1398). تحلیل رابطه بین یادگیری سازمانی، بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی (بیمارستان­های دولتی تهران). چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت.
  2. حسین­پور سلطانی، نیلوفر؛ انصاری، رضا و تیموری، هادی (1397). بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر اصفهان). دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم­ها.
  3. سره­بندی، زهرا و داوری، علی (1398). بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران). اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی.
  4. سلیمی، یونس؛ باشکوه، محمد و حسن­زاده، محمد (1396). بررسی تأثیر مؤلفه­های بازاریابی داخلی بر ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان­های شهرستان اردبیل). همایش‌ ملی مباحث نوین در مدیریت بازاریابی.
  5. شکیب، بهناز؛ عطارد، مهوش و خاکی نجف­آبادی، محمدرضا (1395). بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده از بُعد یادگیری سازمانی بر بازاریابی داخلی مدیریت بازرگانی داخلی. پنجمین کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت.
  6. صائب­نیا، سمیه و ابراهیمی، زهرا (1400). مروری بر بازاریابی داخلی و پیامدهای آن در سازمان‌ها. نخستین کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
  7. قائدی­حیدری، مهران و رشیدی، مسعود (1396). بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت گاز خرم آباد). دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
  8. قربانی­زاده، وجه الله (1396). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران، انتشارات بازتاب.
  9. کریمی، فرشته؛ صائب­نیا، سمیه و افشاری، رقیه (1398). مدیریت بازاریابی داخلی (مفاهیم، اصول و نظریه­ها). تهران، انتشارات ادبستان.
  10. گودرزی­متین، نیلوفر و ایل­بیگی­خمسه­نژاد، حمیدرضا (1399). تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بانک شهر (شمال و شرق) تهران. هفتمین کنفرانس بین­المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار.
  11. لطفی، پرهام (1397). تأثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر استراتژی­های یادگیری سازمانی در شرکت بیمه آرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی پرندک.
  12. ملک­اخلاق، اسماعیل؛ تأخیره، زهرا و پورعیسی، آرمان (1395). ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان. رشد فناوری، دوره 12، شماره 47، ص 56-65.
  13. منصوری، خدیجه (1399). تأثیر بازاریابی داخلی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. گنبد کاووس، نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان­رشته­ای.
  14. نجف­بیگی، علیرضا؛ نجف­پور، رضا و دانش­فرد، کرم­الله (1399). ارزیابی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک­های دولتی ایران. علوم مدیریت ایران، دوره 15، شماره 58، ص 109-134.
  15. Armestrang, B., & Foli, D. (2017). Organizational learning: characteristics of learning organizations. Canadian HR Reporter, 13(10), 128-141.
  16. Esterby, M.S. (2017). Organizational Learning and the Learning Organization. Developments are theory and Practice, 16(3), 105-121.
  17. Fink, L., Yogev, N., & Even, A.(2017). Business intelligence and organizational learning: An empirical investigation of value creation processes. Information & Management, 54, 38-56.
  18. Imani, S., Foroudi, P., Seyyedamiri, N., & Dehghani N. (2020). Improving employees’ performance through internal marketing and organizational learning: Mediating role of organizational innovation in an emerging market. Cogent Business & Management, 7(1), 1-23,
  19. Jiménez, D.J., & Valle, R.S. (2018). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64, 408-417.
  20. Real, J.C., Leal, A., & Roldan, J.L. (2016). Information technology as a determinate of organizational learning and technological distinctive competencies. Industrial marketing management, 35(4), 5002-5016.
  21. Tsai, Y., & Wu, S.W., & Ting, C.S. (2017). Internal marketing establishes a culture of learning organization. In book: Business, Economics, Financial Sciences, and Management (471-479), Chung-Shan Medical University.

  Tsai, Y. (2014). Learning organizations, internal marketing, and organizational commitment in hospitals. Tsai BMC Health Services Research, 14(152),1-8.