نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری‌سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در عصر حاضر، پدیده یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده به عنوان یک مقوله مهم در تعیین بقا یا زوال یک سازمان مطرح گردیده است و در فرایندهای خلق ارزش و رقابت‌پذیری می‌­تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، تحلیل اثر سازمان یادگیرنده و تأثیر آن بر بازاریابی داخلی در شرکت برق منطقه­‌ای سمنان می­باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده­‌ها، توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت از نوع همبستگی به شمار می­‌آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت­ برق منطقه­‌ای سمنان به تعداد 150 نفر و نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران، 108 نفر از آن‌ها هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شده­‌اند. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­ محقق‌ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش­‌های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج تحلیل داده­‌ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد که زمینه­‌های ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت برق منطقه­‌ای سمنان از حد متوسط، بالاتر بوده و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند. به علاوه، نتایج آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تکنیک مدل­‌سازی معادلات ساختاری، بیانگر آن است که بین زمینه‌‌های ایجاد سازمان یادگیرنده با بازاریابی داخلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمینه‌‌های ایجاد سازمان یادگیرنده، تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی داخلی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات