نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

 کمبود پرستار و نرخ بالای ترک شغل آنها، همچنان یکی از مهمترین مسائل سازمانهای متولی بهداشت و درمان است. یکی از
دلایل مهم آن، سکون و عدم پیشرفت شغلی و حرفه‌ای پرستاران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فلات‌زدگی
سلسله‌مراتبی بر قصد ترک شغل با نقش تعدیل‌کننده جنبه تناسب شغل-شاغل صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و
از نظر روش و ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1142پرستار رسمی، پیمانی و قراردادی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مقدس است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس، تعداد 28۲ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه فلات‌زدگی سلسله‌مراتبی حسین و شیرازی (2018)، پرسشنامه تناسب شغل-شاغل عبدالحمید و همکاران (2017) و قصد ترک شغل ممون و همکاران (2014) استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی محتوا و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار فلات‌زدگی سلسله‌مراتبی بر قصد ترک شغل بود. از طرفی، نتایج نشان داد که جنبه‌های تناسب شغل-شاغل، رابطه بین فلات‌زدگی سلسله‌مراتبی و قصد ترک شغل را تعدیل نمی‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of hierarchical plateau on turnover intention with the moderating role of person-job fit facet

نویسندگان [English]

 • Vahid Mirzaei 1
 • Mahdi Bahrami 2
 • Mohammad Sadegh Akbari Nooghabi 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 PhD student in Public Administration, Bojnourd Branch of Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

3 PhD student in Public Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The lack of nurses and the high rate of their turnover is still the most important issues that health centers are planning to provide appropriate solutions to solve it. One of these important issues, is the career plateauing of nurses. Accordingly, this study aims to examine the impact of hierarchical plateau on turnover intention with the moderating role of the person job-fit facet. This is an applied descriptive-survey study in which the statistical population includes 1132 registered and contract registered nurse of Imam Reza Hospital in Mashhad. Cochran's method was used to determine the sample size. Based on this, 287 of them were selected as a statistical sample with the Random sampling method. To collect data, the questionnaire of Hierarchical plateau of Hossain and Shirazi (2018), p-j fit questionnaire of Ab Hamid et al. (2017), and Demand-Abilities of Memon et al (2014) were used. To evaluate the validity of the questionnaire, content validation and for Questionnaire reliability Cronbach's alpha were used. Data analysis was performed with SPSS24 software. The results showed a positive and significant impact of hierarchical plateau on turnover intention. On the other hand, the p-j facet does not moderate the relationship between the hierarchical plateau and turnover intention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hierarchical plateau
 • Person-job fit
 • Turnover intention
 1. آرمان، مانی و نیکخواه کیارمش، روح‌الله (1396). بررسی رابطه بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجیگری رضایت شغلی. مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 15، شماره 3، ص 527-503.
 2. احمدی، شهرزاد و نادی، محمدعلی (1398). بررسی تأثیر پیشرفت شغلی، فلات‌زدگی شغلی، تعهد عاطفی، دل‌بستگی شغلی و فرسودگی شغلی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت. پژوهشنامه مدیریت تحول، دوره 21، شماره 11، ص 132-106.
 3. ارشدی، نسرین؛ محمودی‌کیا، مریم؛ بشلیده، کیومرث و نیسی، عبدالکاظم (1398). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای قصد ترک شغل. فصلنامه علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، دوره 37، شماره 10، ص 1-24.
 4. حقیقت، مهدیه (1395). بررسی تأثیر هوش هیجانی و انعطاف‌پذیری بر تمایل به ترک شغل فروشندگان (موردمطالعه: شرکت بیمه ایران واقع در آذربایجان شرقی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز، تبریز.
 5. خوش‌نظر پرشکوهی، حمید (1398). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر وابستگی شغلی با توجه به نقش میانجی تناسب فرد-شغل (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: مؤسسه آموزش عالی قدیر، لنگرود.
 6. رجبی فرجاد، حاجیه؛ اسماعیلی، احمدرضا و فرجامی، مهدی (1400). بررسی رابطه سازگاری شغلی با فلات‌زدگی شغلی با نقش تعدیل گر خودکارآمدی شغلی (موردمطالعه: کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 1400، شماره 60، ص 26-1.
 7. شریعت‌نژاد، علی؛ اسماعیلی، محمودرضا و عارف‌نژاد، محسن (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکننده فلات‌زدگی شغلی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش دلفی فازی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 29، شماره 4، ص 145-165.
 8. طاهری گودرزی، حجت و نوروزی، ندا (1398). تأثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر سکون‌زدگی در مسیر پیشرفت شغلی: با تبیین نقش میانجی تناسب فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 32، شماره 3، ص 3-23.
 9. فیاضی، مرجان و ضیایی، ثریا (1393). تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. پژوهشنامه مدیریت تحول، دوره 11، شماره 6، ص 91-73.
 10. قلی‌پور، آرین (1393). جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
 11. نامدار بادلو، براتعلی؛ شیرازی، علی و مهارتی، یعقوب (1398). تأثیر تناسب فرد -سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد -گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد. فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 10، شماره 1، ص 19-10.
 12. Ab Hamid, M. R., Sami, W., & Sidek, M. M. (2017). Discriminant validity assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT criterion. In Journal of Physics: Conference Series, 890(1), 1-5.
 13. Atitsogbui, J., & Amponsah‐Tawiah, K. (2019). Turnover intention and job fit among nurses in Ghana: Does psychological climate matter? Nursing open, 6(2), 546-557.‏
 14. Awan, A. G., & Tahir, M. T. (2015). Impact of working environment on employee’s productivity: A case study of Banks and Insurance Companies in Pakistan. European Journal of Business and Management, 7(1), 329-345.‏
 15. Bani-Melhem, S., Quratulain, S., & Al-Hawari, M. A. (2020). Customer incivility and frontline employees’ revenge intentions: interaction effects of employee empowerment and turnover intentions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(4), 450-470.‏
 16. Bardwick, J. M. (1986). The plateauing trap: how to avoid it in your career. Amacom, New York, NY.‏
 17. Bitzer, S., & Van Der Smagt, P. (2006). Learning EMG control of a robotic hand: towards active prostheses. In Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. 2819-2823.
 18. Blake, N., Leach, L. S., Robbins, W., Pike, N., & Needleman, J. (2013). Healthy work environments and staff nurse retention: The relationship between communication, collaboration, and leadership in the pediatric intensive care unit. Nursing administration quarterly, 37(4), 356-370.‏
 19. Bretz Jr, R. D., Boudreau, J. W., & Judge, T. A. (1994). Job search behavior of employed managers. Personnel Psychology, 47(2), 275-301.‏
 20. Brewer, C. S., Kovner, C. T., Greene, W., Tukov‐Shuser, M., & Djukic, M. (2012). Predictors of actual turnover in a national sample of newly licensed registered nurses employed in hospitals. Journal of advanced nursing, 68(3), 521-538.‏
 21. Busari, A. H., Mughal, Y. H., Khan, S. N., Rasool, S., & Kiyani, A. A. (2017). Analytical cognitive style moderation on promotion and turnover intention. Journal of Management Development.‏
 22. Chang, H. T., Chi, N. W., & Chuang, A. (2010). Exploring the moderating roles of perceived person–job fit and person–organisation fit on the relationship between training investment and knowledge workers' turnover intentions. Applied Psychology, 59(4), 566-593.‏
 23. Chi, N. W., & Pan, S. Y. (2012). A multilevel investigation of missing links between transformational leadership and task performance: The mediating roles of perceived person-job fit and person-organization fit. Journal of Business and Psychology, 27(1), 43-56.‏
 24. Ertürk, A., & Vurgun, L. (2015). Retention of IT professionals: Examining the influence of empowerment, social exchange, and trust. Journal of Business Research, 68(1), 34-46.‏
 25. Fajar, N., Haryadi, H., & Darmawati, D. (2021). Person-Job Fit On Turnover Intention: Mediated Employee Engagement. ICORE, 5(1), 320–327.
 26. Ference, T. P., Stoner, J. A., & Warren, E. K. (1977). Managing the career plateau. Academy of Management review, 2(4), 602-612.‏‏
 27. Foster, B. P., Lonial, S., & Shastri, T. (2011). Mentoring, Career Plateau Tendencies, Turnover Intentions And Implications For Narrowing Pay And Position Gaps Due To Gender Structural Equations Modeling.
 28. Ghayas, M. M., & Siddiqui, S. J. (2012). Impact of job satisfaction on turnover intentions in the pharmaceutical industry of Karachi. South Asian Journal of Management Sciences, 6(2), 42-49.‏
 29. Gokhan, K (2018). The effect of person-job fit on turnover intention: the moderator role of tipping satisfication: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, 22(1), 37-49.
 30. Greguras, G. J., & Diefendorff, J. M. (2009). Different fits satisfy different needs: Linking person-environment fit to employee commitment and performance using self-determination theory. Journal of applied psychology, 94(2), 465–477.
 31. Harpert, V. L. (2013). Job satisfaction, perceived availability of job alternatives and turnover intentions: the case of the alumina industry in Suriname. Maastricht School of Management.‏
 32. Hassan, A., Zakaria, A., & Kassem, A. (2020). Effect of Career Plateau on Head Nurses' Career and Job Satisfaction, and Turnover Intention. Mansoura Nursing Journal, 7(2), 18-31.‏
 33. Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W., & Inderrieden, E. J. (2005). Shocks as causes of turnover: What they are and how organizations can manage them. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 44(3), 337-352.‏
 34. Hom, P. W., Lee, T. W., Shaw, J. D., & Hausknecht, J. P. (2017). One hundred years of employee turnover theory and research. Journal of applied psychology, 102(3), 530.‏
 35. Hossain, T., & Shirazi, H. (2018). Quality of Work Life among Women Employees Working in RMG Sector of Bangladesh. Global Disclosure of Economics and Business, 7(1), 27-40.‏
 36. Ilyas, S. (2013). Combined effects of person job fit and organization commitment on attitudinal outcomes such as job satisfaction and intention to quit. In The 2013 WEI International Academic Conference Proceeding. 81-87.‏
 37. Jang, B. Y., Kim, K. J., & Park, O. W. (2019). The Effect of the Career Plateau and Distributive Justice on Turnover Intention of Nurses: Moderating Effect of Proactivity. The Korean Journal of Health Service Management, 13(4), 53-65.‏
 38. Juhdi, N., Pa'wan, F., & Hansaram, R. M. K. (2013). HR practices and turnover intention: the mediating roles of organizational commitment and organizational engagement in a selected region in Malaysia. The International Journal of Human Resource Management, 24(15), 3002-3019.‏
 39. Khan, S. I. (2015). Transformational leadership and turnover intention: The mediating effects of trust and job performance (Doctoral dissertation, Bangkok University).
 40. Kim, S. H., & Jeong, N. O. (2019). Influence of career plateau on the job satisfaction and nursing competency of general hospital nurses. Korean Journal of Occupational Health Nursing, 28(3), 138-147.‏
 41. Kremer, M., Brannen, C., & Glennerster, R. (2013). The challenge of education and learning in the developing world. Science, 340(6130), 297-300.‏
 42. Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals’fit at work: A meta‐analysis OF person–job, person–organization, person–group, and person–supervisor fit. Personnel psychology, 58(2), 281-342.‏
 43. Kumar, R., Akbar, W., & Khan, N. R. (2021). Moderating Role of Person Job-Fit Facet between Hierarchical Plateau and Turnover Intention. South Asian Journal of Management, 15(2), 176-190.‏
 44. Lauver, K. J., & Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between employees' perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of vocational behavior, 59(3), 454-470.‏
 45. Lin, Y. C., Chen, A. S. Y., & Lai, Y. T. (2018). Breach or bridge your career? Understanding the relationship between career plateau and internal employability. Personnel Review.‏
 46. Memon, M. A., Salleh, R., Baharom, M. N. R., & Harun, H. (2014). Person-organization fit and turnover intention: the mediating role of employee engagement. Global Business & Management Research, 6(3), 205-209.
 47. Noe, R. A., & Kodwani, A. D. (2018). Employee training and development, 7e. McGraw-Hill Education.‏
 48. Patra, S. M., Chakraborty, S., Shahane, G., Prasanna, X., Sengupta, D., Maiti, P. K., & Chattopadhyay, A. (2015). Differential dynamics of the serotonin1A receptor in membrane bilayers of varying cholesterol content revealed by all atom molecular dynamics simulation. Molecular membrane biology, 32(4), 127-137.‏
 49. Rotondo, D. M., & Perrewé, P. L. (2000). Coping with a career plateau: An empirical examination of what works and what doesn't. Journal of Applied Social Psychology, 30(12), 2622–2646.
 50. Rahman, A., Naqvi, S. M. M. R., & Ramay, M. I. (2008). Measuring turnover intention: A study of it professionals in Pakistan. International Review of Business Research Papers, 4(3), 45-55.‏
 51. Salami, S. O. (2010). Career plateauing and work attitudes: Moderating effects of mentoring others with Nigerian employees. Europe’s Journal of Psychology, 6(4), 71-92.‏
 52. Steinmetz, S., de Vries, D. H., & Tijdens, K. G. (2014). Should I stay or should I go? The impact of working time and wages on retention in the health workforce. Human resources for health, 12(1), 1-12.‏
 53. Tetrick, L. E., & LaRocco, J. M. (1987). Understanding, prediction, and control as moderators of the relationships between perceived stress, satisfaction, and psychological well-being. Journal of Applied psychology, 72(4), 538.‏
 54. Veiga, J. F. (1981). Plateaued versus nonplateaued managers: Career patterns, attitudes, and path potential. Academy of Management journal, 24(3), 566-578.‏
 55. Wurzelbacher, S. J., Al‐Tarawneh, I. S., Meyers, A. R., Bushnell, P. T., Lampl, M. P., Robins, D. C., ... & Schnorr, T. M. (2016). Development of methods for using workers’ compensation data for surveillance and prevention of occupational injuries among State‐insured private employers in Ohio. American journal of industrial medicine, 59(12), 1087-1104.‏
 56. Xie, B., Xin, X., & Bai, G. (2016). Hierarchical plateau and turnover intention of employees at the career establishment stage. Career Development International, 21(5), 518-533.‏
 57. Zhu, W., May, D. R., & Avolio, B. J. (2004). The impact of ethical leadership behavior on employee outcomes: The roles of psychological empowerment and authenticity. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(1), 16-26.‏