نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان، مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

چکیده

از آنجا که بهروزی سازمانی با اتخاذ رویکرد مثبت‌نگری به دنبال بهبود شادی و عملکرد در محیط­‌های کاری است، طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف این پژوهش قرار گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش­‌های کیفی است که داده­‌ها از طریق روش نمونه­‌گیری نظری و مصاحبه عمیق ساختاریافته با 18 نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع­‌آوری گردید و سپس با استفاده از رویکرد نظریه داده‌بنیاد مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. حاصل این مصاحبه­‌ها، مجموعه­‌ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن­ها مقوله­‌هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌­‌ها ذیل عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه‌ای، شرایط مداخله­‌گر و پیامدهای بهروزی سازمانی در قالب پارادایم کدگذاری محوری تبیین شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز سیر داستان ترسیم شد. یافته­‌ها نشان داد مؤلفه­‌های فضیلت­ حرفه­‌ای، فضیلت­ اجتماعی کار و سرمایه روان­شناختی افراد از جمله عوامل اصلی در شکل دادن بهروزی سازمانی کارکنان بوده است. بهروزی سازمانی متشکل از سه لذت حرفه­‌ای، رابطه­‌ای و انعکاسی است که با ایجاد مالکیت روان­شناختی در کارکنان به همراه عوامل مداخله­‌گر و زیرساختی، ایجادکننده پیامدهای انتقالی، توسعه­‌ای و عملکردی است.

کلیدواژه‌ها