نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تربت‌ جام دانشگاه آزاد اسلامی، تربت ‌جام، ایران،

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

امروزه، دانش افراد، ارزشمندترین دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود. دانش و نوآوری، یکی از مهم‌ترین مزایای رقابتی در سازمان است و بهبود عملکرد سازمانی از طریق استفاده مؤثر از آن، یک مسئله مهم در سازمان‌ها است. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوآوری باز بر فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی در کارکنان مؤسسات حسابرسی مشهد است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها پیمایشی و از نظر روش، توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مؤسسات حسابرسی مشهد است که تعداد 70  نفر از آن‌ها به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد نوآوری باز (خارج شونده و وارد شونده) بر فرهنگ ‌سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و رسالت) حسابرسان، تأثیر مستقیم دارد؛ یعنی با گسترش نوآوری باز، فرهنگ ‌سازمانی کارکنان ارتقا می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری باز بر فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between open innovation and organizational culture mediated by emotional intelligence (Case study: Mashhad Auditing Institutions)

نویسندگان [English]

 • Amir Shams 1
 • Ali Taghavi Moghaddam 2
 • Behrang Esmaeilishad 3

1 Assistant Professor of Accounting Department, Torbetjam Branch of Islamic Azad University, Torbetjam, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Bojnord Branch of Islamic Azad University, Bojnord, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bojnord Branch of Islamic Azad University, Bojnord, Iran.

چکیده [English]

Today, people's knowledge is the most valuable assets of the company. Knowledge and innovation is one of the most important competitive advantages in the organization and improving organizational performance through its effective use is an important issue in organizations. The general purpose of this study is to investigate the effect of open innovation on organizational culture mediated by emotional intelligence in the staff of auditing firms in Mashhad. This research is applied in terms of purpose and in terms of survey method and is of descriptive-correlation type. The statistical population of the present study includes the auditors of Mashhad auditing firms, 70 of whom were selected as a sample. Structural equation model was used for data analysis and SPSS and Smart PLS software were used for data analysis. The results showed that open innovation (exit and entry) has a direct impact on the organizational culture (involvement in work, adaptation, adaptability and mission) of auditors. Therefore, we conclude that with the spread of open innovation, the organizational culture of employees' increases. The results also showed that open innovation is effective on organizational culture mediated by emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outgoing innovation
 • Incoming innovation
 • Organizational culture
 • Emotional intelligence
 • Auditors
 1.  

  1. آذر، عادل (1381). تحلیل مسیر و علت‌یابی در علم مدیریت. قم: مجتمع آموزش عالی قم، دوره 4، شماره 15، ص 59-96.
  2. حاتم، ناهید (1390). بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی با بهره‌وری مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
  3. حاجی پور، ابراهیم (1391). بررسی و تحلیل رابطه فرهنگ ‌سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های عمومی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
  4. رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه (1398). تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ ‌سازمانی. مطالعات منابع انسانی، دوره 9، شماره 4، ص 77-102.
  5. زارعی متین، حسن؛ مقیمی، سیدمحمد و غفوریان یاورپناه، هادی. (1392). تحلیل رابطه فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی. مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، دوره 11، شماره 4، ص 5-31.
  6. سیف الهی، ناصر؛ شفیعی نیک‌آبادی، محسن؛ مهاجر، سپیده؛ بیگی فیروزی، الله‌یار و کریم، محمدحسین (1398). تأثیر نوآوری باز بر عملکرد توسعه محصول جدید با تأکید بر تأثیر ظرفیت جذب دانش.پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 12، شماره 44، ص 55- 78.
  7. شهرکی پور، حسن؛ندری، خدیجه و شیرمحمدی، رحمان (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان. تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 1، شماره 4، ص 109-136.
  8. صدر، سید محمدجواد و انصاری، رضا (1397)، تأثیر نوآوری باز و ناپایداری‌های فناورانه بر عملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان). بهبود مدیریت، دوره 9، شماره 1، ص 95-114.
  9. فائزی رازی، فرشاد و علیمرادیان، نیما (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی نوآوری باز خدماتی (مورد مطالعه: بانک قوامین). مدیریت صنعتی، دوره 11، شماره 2، ص 350-329.
  10. فسنقری، جواد؛ خوشنویس زارچ، علی‌اکبر و مؤید، ندا (1400). بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ‌ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی.علوم حرکتی و رفتاری، دوره 4، شماره 1، ص 9-20.
  11. مهاجرانی، مهدی؛ کریمی، فریبا و نادی، محمدعلی (1398)، شناسایی مؤلفه‌های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده‌سازی نوآوری باز در دانشگاه. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، ص 226-199.
  12. میرکمالی، سیدمحمد و رضائیان، صهبا (1399). تأثیر ساختار و فرهنگ‌ سازمانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی در سازمان مرکزی دانشگاه‌های پیام نور، علمی-کاربردی، آزاد اسلامی و دانشگاه تهران. مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 1، ص 109-131.
  13. هاشمی، سید حامد و یوسفی، مینو (1396)، تبیین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فناوری بالا. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 8، شماره 29، ص 177-141.
  14. Ades, C., Figlioli, A., Sbragia, R., Porto, G., Ary Plonski, G., & Celadon, K. (2013). Implementing open innovation: The case of Natura, IBM and Siemens. Journal of technology management & innovation,8, 57-57.
  15. Baykal, E. (2022). Family firms and the effects of organizational culture on their innovation. In Research Anthology on Strategies for Maintaining Successful Family Firms, 1082-1102. DOI: 10.4018/978-1-6684-3550-2.ch049
  16. Lazzarotti, V., Manzini, R., & Pellegrini, L. (2010). Open innovation models adopted in practice: an extensive study in Italy. Measuring business excellence, 14, 11-23.
  17. Riyanto, D., Novitasari, N., & Riska, H. A. (2022). Influence of Organizational Citizenship Behavior, Emotional Intelligence and Organizational Commitment on Employees' Work Ability. Prosiding Seminar, 62-73.
  18. Stanisławski, R., & Lisowsk, R. (2015). The relations between innovation openness (open innovation) and the innovation potential of SMEs. Procedia economics and finance, 23, 1521-1526.
  19. Tidd, J. (2014). Conjoint innovation: Building a bridge between innovation and entrepreneurship. International Journal of Innovation Management,18(01), 1450001.