نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تربت‌ جام دانشگاه آزاد اسلامی، تربت ‌جام، ایران،

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

امروزه، دانش افراد، ارزشمندترین دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود. دانش و نوآوری، یکی از مهم‌ترین مزایای رقابتی در سازمان است و بهبود عملکرد سازمانی از طریق استفاده مؤثر از آن، یک مسئله مهم در سازمان‌ها است. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوآوری باز بر فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی در کارکنان مؤسسات حسابرسی مشهد است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها پیمایشی و از نظر روش، توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مؤسسات حسابرسی مشهد است که تعداد 70  نفر از آن‌ها به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد نوآوری باز (خارج شونده و وارد شونده) بر فرهنگ ‌سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و رسالت) حسابرسان، تأثیر مستقیم دارد؛ یعنی با گسترش نوآوری باز، فرهنگ ‌سازمانی کارکنان ارتقا می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری باز بر فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها