نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

  هدف این پژوهش، ساخت مقیاس سکوت سازمانی بر اساس ادراک کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین است. نمونه پژوهش در مرحله اول با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و مرحله دوم از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بدین منظور مقیاس سکوت سازمانی شامل 38 گویه تهیه شد. الگوی مفهومی بر اساس مطالعات تطبیقی و روش دلفی مشتمل بر 5 سازه و در مجموع 36 گویه به دست آمد. شاخص CVR در تمامی سؤالات، بیش از مقدار 0/62 و شاخص CVI کل پرسشنامه نیز 0/88 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز ساختار ریاضی مدل عاملی را تأیید کرد. مقدار شاخص KMO برابر 0/866 و آزمون بارتلت به لحاظ آماری، معنی‌دار بود. تحلیل عاملی مقیاس نشان داد که گویه‌های ارزیابی به 5 عامل خوشه‌بندی می‌شوند که 82/48 درصد از کل واریانس را تشکیل می‌دهند که به ترتیب به ‌عنوان عوامل فردی، اداری، فرهنگ ‌سازمانی، همکاران و گروه‌های متحد فشار نامگذاری شده‌اند. علاوه بر آن به ‌منظور آزمون مقیاس، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نیز انجام گرفت. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ از 0/94 تا 0/99 متغیر بود. مقادیر نشان داد که مقیاس، روایی و پایایی دارد. با توجه به این‌که پرسشنامه حاصل از گویه‌های مؤثر بر سکوت سازمانی، مورد تأیید قرارگرفت، لذا می‌توان از این پرسشنامه جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود سطح رضایتمندی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها