نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

  هدف این پژوهش، ساخت مقیاس سکوت سازمانی بر اساس ادراک کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین است. نمونه پژوهش در مرحله اول با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و مرحله دوم از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بدین منظور مقیاس سکوت سازمانی شامل 38 گویه تهیه شد. الگوی مفهومی بر اساس مطالعات تطبیقی و روش دلفی مشتمل بر 5 سازه و در مجموع 36 گویه به دست آمد. شاخص CVR در تمامی سؤالات، بیش از مقدار 0/62 و شاخص CVI کل پرسشنامه نیز 0/88 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز ساختار ریاضی مدل عاملی را تأیید کرد. مقدار شاخص KMO برابر 0/866 و آزمون بارتلت به لحاظ آماری، معنی‌دار بود. تحلیل عاملی مقیاس نشان داد که گویه‌های ارزیابی به 5 عامل خوشه‌بندی می‌شوند که 82/48 درصد از کل واریانس را تشکیل می‌دهند که به ترتیب به ‌عنوان عوامل فردی، اداری، فرهنگ ‌سازمانی، همکاران و گروه‌های متحد فشار نامگذاری شده‌اند. علاوه بر آن به ‌منظور آزمون مقیاس، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نیز انجام گرفت. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ از 0/94 تا 0/99 متغیر بود. مقادیر نشان داد که مقیاس، روایی و پایایی دارد. با توجه به این‌که پرسشنامه حاصل از گویه‌های مؤثر بر سکوت سازمانی، مورد تأیید قرارگرفت، لذا می‌توان از این پرسشنامه جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود سطح رضایتمندی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The construction and development of organizational silence scale (validity and reliability study) in administrative office of Qazvin province

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Samanipoor 1
 • Masoomeh Hafez Amini 1
 • Jalil Younesi 2

1 PhD student of measurement, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

2 Associate Professor, Measurement Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to develop and construct scale of organizational silence based on the perception of employees working in the administrative offices of Qazvin province. The research sample was selected from the statistical population by two-stage sampling method. The first stage was stratified sampling and the second stage was simple random sampling. The research sample included 15 administrative offices and 414 employees working in the administrative offices of Qazvin province in 6 cities. For this purpose, the organizational silence scale consisting of 38 items was prepared. The value of KMO index was 0.866. Factor analysis of the scale showed that the evaluation items are clustered into 5 factors that account for 82.48% of the total variance. The described variance factors were 18.49%, 17.56%, 16.92%, 15.21% and 14.30%, respectively. According to the research literature these factors have been named as individual, administrative, organizational culture, colleagues and allied pressure groups. In addition, in order to test the scale, first and second order confirmatory factor analysis was performed. Cronbach's alpha values ​​also ranged from 0.94 to 0.99. The total Cronbach's alpha value was 0.93.The values ​​obtained from the scale showed that the scale has validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silence
 • Organizational silence
 • Administrative office staff
 • Validity
 • Reliability
 1.  

  1. اسماعیلی، احمدرضا (1398). ارائه الگوی سکوت سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. پژوهش‌های انتظامی، دوره 3، شماره 14، ص 503-528.
  2. رجبی فرجاد، حاجیه و رضایی، سمیه (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی. مدیریت فرهنگی، دوره 11، شماره 2، ص 16-1.
  3. زارعی متین، حسین؛ جندقی، غلامرضا و توره، نادر (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. فرهنگ مدیریت، دوره 4، شماره 12، ص 65-31.
  4. مختاری، حیدر؛ سادات سیدین، مریم و ستاری قهفرخی، مهدی (1394). سکوت سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور: عوامل اثرگذار و اثرپذیر. علمی-پژوهشی تحقیقات و اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 21، شماره 3، ص 365-347.
  5. نظرزاده دناک، زینب (1397). سکوت سازمانی، چاپ اول نشر علوم اجتماعی: تهران
  6. نظری، نسیم؛ ریاحی، لیلا؛ بیگلریان، اکبر (1394). همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر. مدیریت ارتقاء سلامت، دوره 4، شماره 3، ص 50-43.
  7. Acaray, A., & Akturan, A. (2015). The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482.
  8. Bildik, B. (2009). The relationship between the leadership styles, organizational silence and organizational commitment (Master's Thesis). Gebze High-Tech Institute, Gebze.
  9. Bowen, F., & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies, 40(6), 1393-1417.
  10. Brinsfield, C., Edwards, M., & Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations. Emerald Group Publishing Limited, 3-33.
  11. Büyüköztürk, Ş. (2012). Data analysis handbook for the social sciences. Statistics, research design, SPSS and comments. Ankara: Pegem A.
  12. Çakıcı, A. (2008). A research on issues, causes and perceptional results of silence at organizations. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences, 17(1), 117-134.
  13. Cetin, A. (2020). Organizational Silence and Organizational Commitment: A Study. Aassjournal, 830, 88-97.
  14. Çiçek Sağlam, A. (2016). The Effects of Vocational High School Teachers’ Perceived Trust on Organizational Silence. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
  15. Cinar, O., & Karcioglu, F., & Aliogullari, Z. D. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in province of Erzurum, Turkey. Social and Behavioral Sciences, 99, 314- 321.
  16. Liu, D., Wu, J., & Ma, J. C. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company. In International Conference on Computers & Industrial Engineering, 1647-1651.
  17. David Lebel, R. (2016). Overcoming the fear factor: How perceptions of supervisor openness lead employees to speak up when fearing external threat. Journal Organizational Behavior and Human Decision Processes, 135, 10-21.
  18. Dimitris, B., & Vakula, M. (2007). Organizational Silence. A New Challenge for Human Resources Management. Athense University of Economics and Business, 6(1), 1-19.
  19. Ellis, J. B., Van Dyne, L., Greenberg, J., & Edwards, M. (2009). Voice and silence as observer reactions to defensive voice: Predictions based on communication competence theory” In J. Greenberg & M. S. Edwards (Eds.), Voice and silence in organizations (37-61). Bingley, U.K.: Emerald Group.
  20. Fathi Alheet, A. (2019). The impact of organizational silence causal factors on self-efficacy of health center employees in the Jordanian capital city (Amiman), Al-Ahliyya Amman University. Academy of Strategic Management Journa, 18(3), 1-13.
  21. Henriksen, K., & Dayton, D. (2012). Organizational silence and hidden threats to patient safety. Health Serv Res Aug, 41(4-2), 1539-1554.
  22. Huang, X., Van de Vliert, E., & Van der Vegt, G. (2005). Breaking the silence culture: Stimulation of participation and employee opinion withholding cross-nationally. Management and Organization Review, 1(3), 459–482.
  23. Jafary, H., Yazdanpanah, A., & Masoomi, R. (2019). Identification of factors affecting organizational silence from the viewpoint of middle managers of shiraz university of medical sciences: a qualitative study. Shiraz E-Medical Journal, 20(4),
  24. Kılıçlar, A., & Harbalıoğlu, M. (2014). Relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A case study on five stars hotels in Antalya. Journal of Business Research, 6(1), 328-346.
  25. Kılınç, E. (2012). Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them (Master's Thesis). Cumhuriyet University, Sivas.
  26. Kutlay, Y. (2012). The effect of organizational devotion and self-sufficiency of research assistants on organizational silence (Master's Thesis). Süleyman Demirel University, Isparta.
  27. Elçi, M., Karabay, M. E., Alpkan, L., & Şener, İ. (2014). The mediating role of mobbing on the relationship between organizational silence and turnover intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1298-1309.
  28. Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40(6), 1453-1476.
  29. Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2014). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
  30. Muthen, L. K., & Muthen, B. O. (2002). How to use a Monte Carlo study to decide on sample size and determine power, Structural equation modeling. A Multidisciplinary Journal, 9(4), 599-620.
  31. Özdemir, L., & Sarıoğlu Uğur, S. (2013). The evaluation employees’ organizational voice and silence perceptions in terms of demographic characteristics: A study in public and private sector. Journal of Ataturk University Economics and Administrative Sciences, 27(1), 257-281.
  32. Premeaux, S. F., & Bedeian, A. G. (2003). Breaking the silence: The moderating effects of selfmonitoring in predicting speaking up in the workplace. Journal of Management Studies, 40(6), 1537-1562.
  33. Sarıkaya, M. (2013). Decision making processes and organizational silence (Master's Thesis). Pamukkale University, Denizli.
  34. Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: The cross level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology, 61(1), 37-68.
  35. Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: An empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.
  36. Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
  37. Yirik, Ş., Yilmaz, Y., Demirel, O. N., Yilmaz, Y., Akgün, A., & Kinay, H. (2012). Analysis of the hotel personnel’s conceptions of organizational justice, organizational silence, mobbing, organizational commitment in terms of demographic variables. In 3rd International Symposium on Sustainable Development, 82-94.