نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 دانش‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند، هرند، ایران

چکیده

امروزه، رفتار و سبک رهبری تحول‌آفرین با در نظر گرفتن رضایت شغلی در درون سازمان به ‌عنوان عامل ایجاد انگیزه تغییر سازمانی، تأثیر به‌سزایی بر نوع نیازها و آگاهی کارکنان دارد. همچنین از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان‌ها، خلاقیت و یادگیری است. لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد 554 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 226 نفر به ‌عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول‌گرا از طریق یادگیری سازمانی بر نگرش به تغییر، تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 0/44 است و از طریق نوآوری سازمانی بر نگرش به تغییر، تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 0/55 است. همچنین تأثیر مستقیم بر نگرش به تغییر، تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 0/66 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of transformational leadership on attitude to change through organizational innovation and organizational learning (Case study: faculty members of Islamic Azad University, South Tehran Branch)

نویسندگان [English]

 • Abbas Ghaedamini Harouni 1
 • Mehrdad Sadeghi de Cheshmeh 2
 • Meysam Babaeefarsani 3
 • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 PhD student of Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Management, Khorasgan Branch of Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 PhD student in Industrial Management, Faculty of Management, Noor Hedayat Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

4 PhD student in cultural management, Lecturer at Harand Center University of Applied Sciences, Harand, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of transformational leadership on attitudes toward change through organizational innovation and organizational learning. The present study was applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all faculty members of Islamic Azad University, South Tehran Branch, 554. 226 people were selected through Cochran sampling formula as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume. And structures were examined and after the necessary terms validity was confirmed and on the other hand the reliability of the questionnaires by Cronbach's alpha method to (0.93) and (0.81), (0.85) and (0.92) Data analysis was performed at the inferential level, including structural equation modeling. The research results showed that transformational leadership through organizational learning has a positive and significant effect on attitudes to change with a coefficient of this effect of 0.44 And through organizational innovation has a positive and significant effect on attitudes to change, the coefficient of this effect is 0.55 and also It has a direct positive effect on the attitude to change and the coefficient of this effect is 0.66.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational leadership
 • Attitude to change
 • Organizational innovation
 • Organizational learning
 1.  

  1. آذربایجانی، مسعود؛ سالاری‌فر، محمدرضا؛ عباسی، اکبر؛ کاویانی، محمد و موسوی اصل، سید مهدی (1385). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران، انتشارات سمت.
  2. اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس و زندی، خلیل (1393). نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 23، شماره 77، ص 99-123.
  3. اردلان، محمدرضا و عرفانی زاده، فریبرز (1396). رابطه بین نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرس شغلی؛ آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی.  مدیریت تحول، دوره 9، شماره 17، ص1-23.
  4. ارنسون، الیوت (1385). روانشناسی اجتماعی. ترجمه دکتر حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد.
  5. افجه، علی اکبر و رضایی ابیانه، ندا (1392). رابطه میان یـادگیری سـازمانی و آمـادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 23، شماره 70، ص 231-247.
  6. بهرامی، شهاب؛ مشتاقی ، مهتاب و رک رک، مریم (1397). بررسی تأثیر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات و فرآیندها در فدراسیون‌های منتخب ورزشی. مطالعات دانش‌شناسی، دوره 4، شماره 16، ص 1-19.
  7. پورانجنار، گل‌بهار؛ جودزاده، مهتا و پورانجنار، عافیه (1395). بررسی رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی.بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 77، ص 79-93
  8. ترکان، هاجر و کجباف، محمدباقر (1387). نگرش چیست؟. توسعه علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، ص 54-49.
  9. تفرشی، سیدمحمد؛ حسین‌زاده، علی؛ نفتی، مهدی و عبداللهی، مریم (1396). بررسی تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری به‌واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شرکت عالیس در شهر مشهد). مدیریت تحول، دوره 9، شماره 17، ص 135-163.
  10. حاجی کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ آذر، عادل و دهقانـان، حامـد (1390). تحلیـل میـان سطحی تأثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بـر توانـایی حـل مسئله و رفتارهـای نوآورانـه کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 2، شماره 5، ص 31-15.
  11. رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 25، شماره 80، ص 157-182.
  12. سلاطی، مریم؛ احمدی‌فرد، مریم؛ عدن‌ور، مریم و مؤمنی، فریبا (1395). تأثیر نوآوری و رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان. پارس مدیر، شماره 4، ص 111-120.
  13. سیدجوادین، سیدرضا (1383). مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان. تهران: انتشارات نگاه دانش.
  14. طهرانی، مریم؛ هادی زاده مقدم، اکرم؛ بازیار حمزه خانی، اسماعیل و نظری ساروقی، منصور (1397). عنوان بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 33، ص 15-39.
  15. عباسی، طیبه؛ ابویی اردکان، محمد و دستی گردی، زهرا (1397). تبیین تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ظرفیت نوآوری با تأکید بر نقش میانجی تسهیم دانش مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مطالعات مدیریت دولتی ایران، دوره 1، شماره 1، ص 87-105.
  16. فرازجا، مهدی وخادمی، محسن (1390). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تعامل‌گرا و نگرش به تغییر سازمانی. نوآوری های مدیریت آموزشی، دوره  6، شماره 4، ص 49 – 
  17. قربانی، محمود؛ نیشابوری، وحیدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید و یعقوبی، محسن (1395). بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 9، شماره 34، ص 135-168.
  18. کریمی، یوسف (1379). نگرش و تغییر نگرش. تهران، موسسه نشر ویرایش.
  19. منتی، پرستو؛ رحیمی، سکینه؛ منصوری، فایزه و صفری، فاطمه (1396). بررسی رابطه سبک رهبری تحول‌آفرین و نوآوری در آموزش ‌و پرورش شهرستان ایلام.رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 1، شماره 1، ص 79-94.
  20. مهران فرد،فاطمه؛ نادعلی، ابوالحسن و شهنی شفیعیانی، اشکان (1397). بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان). مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، دوره 1، شماره 2، ص 25-34.
  21. موغلی، علیرضا (1383)، طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران. دانش مدیریت، دوره 16، شماره 2، ص 100-77.
  22. Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia. P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior, 25, 951-968.
  23. Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
  24. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2013). Transformational Leadership and Organizational Culture. International Journal of Public Administration, 17(1), 112–121.
  25. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd Ed). TransformationalLeadership, 282, 37-50.
  26. Bilal, A., Asad S., Syed, I., S., & Anees, W. (2018). The mediating role of transformational leadership in the relationship between cultural intelligence and employee voice behavior: A case of hotel employees. International Journal of Intercultural Relations, 69, 66-75.
  27. Birasnav, M., Albufalasa, M., & Bader, Y. (2013). The role of transformational leadership and knowledge management processes on predicting product and process innovation: An empirical study developed in Kingdom of Bahrain. Review of Applied Management Studies, (11), 64-75.
  28. Brennan, J., Broek, S., Durazzi, N., Kamphuis, B., Ranga, M., & Ryan, S. (2014). Study on innovation in higher education: final report. European Commission Directorate for Education and Training Study on Innovation in Higher Education.
  29. Carreiro, H., & Oliveira, T. (2019). Impact of transformational leadership on the diffusion of innovation in firms: Application to mobile cloud computing. Computers in Industry, 107, 104-113.
  30. Cerne, M., Jaklic, M., & Skerlavaj, M. (2013). Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective. Leadership, 9(1), 63–85.
  31. Dunham, R.B., Grube, J.A., Gardner, D.G., Cummings, L.L. & Pierce, J.L. (2013). The Development of an Attitude toward Change Instrument. Available at:

  https://www.researchgate.net/publication/265267565_The_development_of_an_attitude_toward_change_instrument

  1. Gaspar, D., & Mabic, M. (2015). Creativity in Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 3(9), 598–605.
  2. Brennan, J., Broek, S., Durazzi, N., Kamphuis, B., Ranga, M., & Ryan,
   (2014). Study on innovation in higher education: final report. European Commission
   Directorate for Education and Training Study on Innovation in Higher Education, Publications
   Office of the European Union, Luxembourg.
  3. Jung, D. I., & Sosik, J.J. (2011). Transformational Leadership in Work Groups, the Role of Empowerment, Cohesiveness, and Collective – Efficacy on Perceived Group Performance. Small Group Research, 33(3), 313-336.
  4. Leithwood, K., Jantzi, D., & Fernandez, A. (2010). Secondary School Teachers Commitment to Change: the Contributions of Transformational Leadership. Available at: https://www.academia.edu/29343932/Secondary_School_Teachers_Commitment_to_Change_The_Contributions_of_Transformational_Leadership
  5. Liu, C., & Lee, T. (2018). The multilevel effects of transformational leadership on entrepreneurial orientation and service innovation. International Journal of Hospitality Management, 82, 278-286.
  6. Mahmood, M., Uddin, M. A., & Fan, L. (2019). The influence of transformational leadership on employees’ creative process engagement: A multi-level analysis. Management Decision, 57(3), 741-764.
  7. Coun, M. J., Peters, P., & Blomme, R. J. (2019). Let's share!’The mediating role of employees' self-determination in the relationship between transformational and shared leadership and perceived knowledge sharing among peers. European Management Journal, 37(4), 481-491.
  8. Masa’deh, R., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). A Jordanian empirical study of theassociations among transformational leadership, transactional leadership, knowledgesharing, job performance, and firm performance. Journal of Management Development, 35(5), 681–705.
  9. Mathew, V. (2010). Service Delivery through Knowledge Management in Higher Education. Journal of Knowledge Management Practice, 11, 1–16.
  10. McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. The leadership quarterly, 13(5), 545-59.
  11. Paziuk, B. (2009). Building a Learning Organization at National Defence: Evolving the Learning and Career Centre Network. Unpublished master’s thesis). University of Alberta, Alberta, Canada.
  12. Karabulut, A. T. (2015). Karabulut, A. T. (2015). Effects of innovation strategy on firm performance: a study conducted on manufacturing firms in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1338- 1347.
  13. Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study. Technovation, 35, 22–31.
  14. Senge, (1990). The fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. New York, NY.
  15. Singh, K. (2008). Relationship between learning organization and transformational leadership: banking organizations in India. International Journal of Business and Management Science, 1(1), 97-111.
  16. Singh, S., Giudice, D., Chierici, R., & Graziano, D. (2019). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119762.
  17. Trautmann, K., Maher, J. K., & Motley, D. G. (2007). Learning strategies as predictors of transformational leadership: The case of nonprofit managers. Leadership & Organization Development Journal, 28(3), 269-287.
  18. Yue, C. A., Men, L., & Ferguson, M. A. (2019). Bridging transformational leadership, transparent communication, and employee openness to change: The mediating role of trust. Public relations review, 45, (3), 1-44.
  19. Zheng, J., Wu, G., Xie, H., & Li, H. (2019). Leadership, organizational culture, and innovative behavior in construction projects: The perspective of behavior-value congruence. International Journal of Managing Projects in Business, 12(4), 888-918.