نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه نوع رفتارهای رایج در نظام اداری می تواند تا حد زیادی تعیین کننده عملکرد سازمان ها بوده و آگاهی از فراوانی و درجه اهمیت رفتارهای نامطلوب می تواند به مدیران در برنامه ریزی بهتر به منظور مدیریت این رفتارها کمک نماید، این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمان‌های دولتی انجام شده است. جامعه این تحقیق کارکنان سازمان‌های دولتی شهر سمنان و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. این پژوهش در دسته پژوهش‌های آمیخته قرار می-گیرد. در بخش کیفی، بعد از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان ، فهرستی از رفتارهای نامطلوب شناسایی شد. سپس در بخش کمی پژوهش پرسشنامه‌ای متشکل از رفتارهای شناسایی شده طراحی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. از نظر میزان فراوانی رفتارهای نامطلوب ، تبعیض در انتصاب و انتخاب کارکنان برای ارتقاء، باندبازی، سوء استفاده از رانت اطلاعاتی، سکوت در برابر تخلفات و انجام امور شخصی در محل کار در بالای جدول قرار دارند و از نظر میزان اهمیت رفتارها از دیدگاه کارکنان، عدم مسئولیت پذیری، سرقت اموال سازمان، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، بی دقتی در انجام کار و کند کاری مهمترین این رفتارها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها