نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه نوع رفتارهای رایج در نظام اداری می تواند تا حد زیادی تعیین کننده عملکرد سازمان ها بوده و آگاهی از فراوانی و درجه اهمیت رفتارهای نامطلوب می تواند به مدیران در برنامه ریزی بهتر به منظور مدیریت این رفتارها کمک نماید، این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمان‌های دولتی انجام شده است. جامعه این تحقیق کارکنان سازمان‌های دولتی شهر سمنان و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. این پژوهش در دسته پژوهش‌های آمیخته قرار می-گیرد. در بخش کیفی، بعد از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان ، فهرستی از رفتارهای نامطلوب شناسایی شد. سپس در بخش کمی پژوهش پرسشنامه‌ای متشکل از رفتارهای شناسایی شده طراحی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. از نظر میزان فراوانی رفتارهای نامطلوب ، تبعیض در انتصاب و انتخاب کارکنان برای ارتقاء، باندبازی، سوء استفاده از رانت اطلاعاتی، سکوت در برابر تخلفات و انجام امور شخصی در محل کار در بالای جدول قرار دارند و از نظر میزان اهمیت رفتارها از دیدگاه کارکنان، عدم مسئولیت پذیری، سرقت اموال سازمان، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، بی دقتی در انجام کار و کند کاری مهمترین این رفتارها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Undesirable Behaviors of Employees in public Organizations

نویسندگان [English]

 • razie hamati 1
 • Mohsen Farhadinejad 2
 • abbasali rastgar 3

1 M.Sc., Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Considering that the type of common behaviors in the administrative system can largely determine the performance of organizations and knowing the frequency and importance of undesirable behaviors can help managers in better planning to manage these behaviors, this study, It has been done with the aim of identifying and prioritizing the undesirable behaviors of employees in government organizations. In the qualitative section, a list of undesirable behaviors was identified by reviewing the research literature and interviewing experts. Then, a questionnaire consisting of identified behaviors was designed. SPSS software was used to analyze the data. In terms of the frequency of undesirable behaviors, discrimination in the appointment or selection of employees for higher positions, Band formation, abuse of information rent, silence in the face of deviations and violations, doing personal work in the workplace, personal use of organizational facility, backstabbing, are at the top of the table and in terms of the importance of behaviors from the perspective of employees, irresponsibility to work, carelessness in Doing work, stealing the organization's property, dealing inappropriately with a client, being late for work, working slowly, using drugs, not being instructed by a superior, are the most important of these behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Undesirable Behaviors
 • Misbehavior
 • Organizational Misbehavior
 • public Organizations
 1.  

  1. آذر، عادل؛ عین علی، محسن و باقری قره‌بلاغ، هوشمند (1398). تأملی بر پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با تأکید بر تعدیل گری شفافیت نقش در شرکت گاز استان سمنان. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، دوره 12، شماره 45، 3-24.‎
  2. ابراهیمی، سیدعباس و مشبکی، اصغر (1391). بررسی تأثیر ادراک از سیاست­های سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، شماره 2، 22-7.
  3. ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه (1391). اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی به‌عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار.‎ فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 4، شماره 13، 83-100.
  4. اکبری جمکرانی، محمد (1392). راهکارهای کاهش تبعیض در مدیریت. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. قم، دانشگاه پیام نور.
  5. اندیشمند، ویدا؛ اسدی خانوکی، امیرصدرا و اسدی خانوکی، محمود.(1399). بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به‌واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره 20، 118-109.
  6. چهرازی، سامان؛ قلی­پور، آرین و پیران­نژاد، علی (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 2، 118-99.
  7. خاکسار، سرور (1385). خوشه‌بندی رفتارهای ضد تولید از بعد اهمیت در دیدگاه کارکنان صنایع و سازمان‌ها «نگرشی بر بزه سازمانی». فصلنامه علمی ترویجی مدیریت. دوره 3، شماره 4، 61-74.
  8. سبک­رو، مهدی و حمیده، دهقان (1395). گونه شناسی رفتارهای انحرافی در سازمان. سومین کنفرانس بین‌المللی کنفرانس نوین در مدیریت، اقتصاد و امور اداری. باتومی، گرجستان.
  9. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1390)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، چاپ بیست و دوم.
  10. شیربگی، ناصر؛ غلامی، خلیل؛ معروفی، فخرالدین و نوری، سمیه (1392). درک و شناخت گونه‌های «سوء رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان.پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دوره 5، شماره 9، 28-51.‎
  11. صباحی، پرویز؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا و گل­پرور، محسن (1388). سهم عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان. پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره 12 شماره 3 و 4، 62-44.
  12. عهدی، سمیرا؛ حیدری زاده، زهرا؛ حسنی، محمد و قاسم‌زاده، ابوالفضل (1399). نقش جوسازمانی در رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات، فصلنامه مدیریت اسلامی، دوره 28، شماره 3، 171-193.‎
  13. فتاحی، فرهاد؛ جهانگیرفرد، مجید و مهدیزاده، علی (1398). تأثیر رفتارهای منفعت‌طلبانه مدیران بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، دوره 13، شماره 49، 188-212.
  14. قاسم‌زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و بروکی میلان، شعبان (1393). نقش میانجی هویت‌سازمانی در رابطه‌ی بین اخلاق حرفه‌ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار. اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 7، شماره 4، 66-79.
  15. گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار.‎ فصلنامه اخلاق در علوم فن­آوری، دوره 6، شماره 1، 43-52.
  16. گلپرور، محسن و سلحشور، آزاده (1395). الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمان، دوره6، شماره 2، 123 –
  17. محمودروشن ضمیر، سمیرا؛ ایرانی حمیدرضا و یزدانی، حمیدرضا (1396). شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (موردمطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران).‎ فرهنگ در دانشگاه اسلامی،دوره 23، شماره 7، 184- 204.
  18. هادوی نژاد، مصطفی و درزی، لیلا (1394). رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی‌عدالتی، ناکامی و شخصیت.چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 4، 151-173.‎
  19. Ackroyd، & Thompson, P. (1999). Organizational misbehaviour. London: Sage.
  20. Anthony C. Klotz, M. Ronald Buckley. (2013). "A historical perspective of counterproductive work behavior targeting the organization", Journal of Management History, 19(1), 114-132.
  21. Brooks, G. (2012). Misbehavior, its dimensions, and relationship to commitment in organizations. In Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations (pp. 237-257). Emerald Group Publishing Limited.
  22. De Clercq, D., Haq, I. U. & Azeem, M. U. (2019). Workplace ostracism and job performance: roles of self-efficacy and job level. Personnel Review.
  23. Everton, W. J., Jolton, J. A. & Mastrangelo, P. M. (2007). Be nice and fair or else: understanding reasons for employees' deviant behaviors. Journal of Management Development, 26(2), 117-131.
  24. Griffin, R. W. & Lopez, Y. P. (2005). “Bad behavior” in organizations: A review and typology for future research. Journal of Management, 31(6), 988-1005.
  25. Hoşbay, D. (2014). Organizational Misbehavior: A Research about Perceptions of managers and employees in banking sector. In The 2014 WEI International Academic Conference Proceedings. Budapest-Hungary (pp. 7-20).
  26. Lukacs, E., Negoescu, G. & David, S. (2009). Employees Misbehaviour: Formes, Causes and What Management Should do to handle with.
  27. Maheshwari, N. (2019). Managing Organizational Misbehavior through Workplace Spirituality: A Person Organization Fit Approach. Seventeenth AIMS International Conference on Management, 1745-1755.
  28. Malik, A., Sinha, S. & Goel, S. (2021). A Qualitative Review of 18 Years of Research on Workplace Deviance: New Vectors and Future Research Directions. Human Performance, 34(4), 271-297.
  29. Morf, M., Feierabend, A. & Staffelbach, B. (2017). Task variety and counterproductive work behavior. Journal of Managerial Psychology, 32(8), 581-592.
  30. Nauman, S., Tariq, A. & Saleem, M. (2021). Effect of Workplace Bullying on Workplace Deviance and Project Success: Mediating Role of Perception of Politics.
  31. Richards, J. (2008). The many approaches to organisational misbehaviour: A review, map and research agenda. Employee Relations, 30(6), 653-678.
  32. Shapira-Lishchinsky, O. & Levy-Gazenfrantz, T. (2019). Citizenship behavior and misbehavior among superintendents: An integrative approach. Journal of Educational Administration.
  33. Thomas, B. J. & Harris, S. (2021). A new, established approach to managing misbehavior: system justification theory. Personnel Review.
  34. Vardi, Y. & Wiener, Y. (1996). Misbehavior in organizations: A motivational framework. Organization Science, 7(2), 151-165.
  35. Watson, M. & Ecken, L. (2003). Learning to Trust: Transforming Difficult Elementary Classrooms Through Developmental Discipline. Jossey-Bass, a Wiley Company, Customer Care Center-Consumer Accounts, 10475 Crosspoint Blvd., Indianapolis, IN 46256.