نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

عدم توجه به سنجش هوش هیجانی کارکنان، سبب عدم درک صحیح مدیران از اهمیت کاربرد آن در فروش خدمات بانکی شده است. عدم توجه کارکنان به این مهارت و توانایی شخصی نیز سبب عدم سازگاری با شرایط کاری و پاسخ کند به تغییرات محیطی و سازمانی و ضعف در ارتباط با مشتریان شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر هوش هیجانی برافزایش فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شهرکرد است و 104 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردید. برای جمع­آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن (2001) و برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مربوط به افزایش فروش خدمات بانکی از پرسشنامه علی پناه (1396) استفاده ‌شده است. روایی پرسشنامه­ها مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 837/0 و 763/0 برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS استفاده‌ شده است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک کشاورزی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها