نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

عدم توجه به سنجش هوش هیجانی کارکنان، سبب عدم درک صحیح مدیران از اهمیت کاربرد آن در فروش خدمات بانکی شده است. عدم توجه کارکنان به این مهارت و توانایی شخصی نیز سبب عدم سازگاری با شرایط کاری و پاسخ کند به تغییرات محیطی و سازمانی و ضعف در ارتباط با مشتریان شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر هوش هیجانی برافزایش فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شهرکرد است و 104 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردید. برای جمع­آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن (2001) و برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مربوط به افزایش فروش خدمات بانکی از پرسشنامه علی پناه (1396) استفاده ‌شده است. روایی پرسشنامه­ها مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 837/0 و 763/0 برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS استفاده‌ شده است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک کشاورزی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of emotional intelligence on increasing sales of kashavarzi bank in Shahrekord

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 1
 • Abbas Ghaedamini Harouni 2
 • Zargham Samii Korani 3

1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Ph.D. Candidate, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 M.Sc. Student in Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, , Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of emotional intelligence on increasing sales of kashavarzi bank in Shahrekord. This research is a descriptive-correlational one in terms of purpose of the research and in terms of data collection. The statistical population of this study was the employees of Agricultural Bank of Shahrekord city. In this study, library studies were used to complete the theoretical foundations. To collect data and information on emotional intelligence, the standard questionnaire of emotional intelligence Goleman (2001) and to collect data and information on increasing sales of banking services was used questionnaire Ali Panah (1396) was used. The validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and several subject matter experts. The reliability coefficients of both questionnaires were estimated 0.837 and 0.763 respectively using Cronbach's alpha coefficient.In this study SPSS software was used for data analysis. The results showed that emotional intelligence had a significant effect on increasing sales of agricultural bank services (C.R ≥ 1.96 and P ≤ 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Emotional Intelligence
 • Sales
 • Banking
 • Customer
 • kashavarzi Bank
 1.  

  1. آشورزاده، امیراحمد (1388). هوش هیجانی و بازاریابی خدمات بانکی. بانک و اقتصاد، شماره 105، 38-35.
  2. استوار، صغری و امیرزاده خاتونی، ماندانا (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 1، شماره 2، 38-23.
  3. اسماعیل‌زاده مقری، علی و اسدی، ناهید (1391). تأثیر هوش هیجانی و بازاریابی درونی بر مشتری‌گرایی و کیفیت خدمات. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره 14، 329-301.
  4. امین بیدختی، علی اکبر؛ رحیمی، محسن و اکبری، مهدی (1395). رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. نشریه علمی پژوهشی کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران، دوره 5، شماره 10، 72 -61.
  5. بردی کر، کریم؛ ایری، آسیه و آزما، فریدون (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک مسکن استان گلستان. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 13، 210 –
  6. بوداقی‌خواجه‌نوبر، حسین؛ اسکندری، کریم و رستم‌زاده، رضا (1395). بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با نوین‌سازی صنایع کوچک. مدیریت بهره‌وری، دوره 10، شماره 37، 106 –
  7. تارخ، محمدجعفر و مهاجری، حسین (1394). هوش تجاری نگرشی پویا در کسب‌وکار. تهران: انتشارات دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی.
  8. تریسی، برایان (1944). روانشناسی فروش. ترجمه مهدی قراچه داغی. (1395). چاپ 15، تهران: انتشارات ذهن آویز.
  9. حافظیان، مریم و عدلی، فریبا (1394). نقش مؤلفه‌های هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، دوره 11، شماره 45، 26 –
  10. حسینی، سید شمس الدین و فرامرزی عباد، حمید (1395) بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانک‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، 35، شماره، 169-147.
  11. حسین‌زاده شهری، معصومه؛ فخریان، سارا و باغچه سرایی، محبوبه (1394). بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره 7، شماره 1، 37 –
  12. حسین‌زاده، هدایت (1396). ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی). فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره 5، شماره 19، 51 –
  13. حیدری تفرشی، غلامحسین (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 2، شماره 2، 24-15.
  14. خاشعی، وحید و هرندی، عطا (1394). نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 5، شماره 1، 43 -60.
  15. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1387). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع. چاپ 2، تهران: انتشارات صفار – اشراقی.
  16. دودانگه، سجاد؛ ذاکریان، سیدابوالفضل؛ دهقانی، محمد؛ قاضی طباطبایی، سید محمود و پیرمند، رضا (1395). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاری دریکی از صنایع نفت تهران. فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، دوره 6، شماره 1، 42-31.
  17. دهقانی‌سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ فرجی، الهام و فارسی‌زاده، حسین (1396). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی بازیگری و فرسودگی هیجانی. فصلنامه مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 37، 94-71.
  18. رستمی فریبا (1390). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سنندج.
  19. رشیدی، داریوش (1387). بازاریابی خدمات بانکی. چاپ 2، تهران: انتشارات کوهسار.
  20. رضایی، مسعود (1395). رابطه بین هوش هیجانی و توانایی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 10، شماره 39، 40-28.
  21. شیفمن، لئون و کانوک، لزلی (2007). رفتار مصرف‌کننده. ترجمه مسعود کرمی و شهرزاد پوریان (1393). چاپ 2، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
  22. قره باغی، نسترن و رحیم نیا، فریبرز (1392). بررسی نقش واسطه هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر عملکرد زمینه‌ای کارکنان. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دوره 5، شماره 10، 45 –
  23. قره چه‌داغی، منیژه؛ حسینی، سید محمود و عرب‌عامری، سمیه (1395). شناسایی و اولویت بندی انتظارهای دانشجویان از خدمات بانکی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 25، 33-50.
  24. قندالی، عباس؛ موجانی، سجاد؛ کارخانه، سمیه و ابوالحسنی، شهاب (1395). خدمات نوین بانکی. اجلاس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت. تهران. دبیرخانه دائمی اجلاس.
  25. کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری (1999). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده (1391). چاپ 16، اصفهان: نشر آموخته.
  26. کاتلر، فلیپ و کلر، کوین لین (2009). اصول و مبانی مدیریت بازاریابی. ترجمه محمدعلی عبدالوند و کامبیز حیدرزاده.1393. چاپ 1، تهران: انتشارات مبلغان.
  27. محمد زاده، نسترن؛ سلیمی، فریدون؛ محمد علیزاده، علیرضا و وفایی، نظامعلی (1397). تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر فروش انواع خدمات بانکی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان همدان(. دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 3، شماره 12، 46-31.
  28. مقیمی، مهدی (1395). مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات راه دان. تهران.
  29. مهرافروز، مصطفی (1391). تأثیر فروش گرایی و مشتری‌گرایی بر عملکرد نیروی فروش با تأکید بر نقش تعدیل گری مهارت‌های فروش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
  30. مهرانی، آزاده و متاجی، پریسا (1395). تعیین تأثیر هوش هیجانی بر رهبری تحول مدار روسای بانک‌های ایران. نخستین اجلاس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
  31. Amram, J. (2010). Intelligence beyond IQ: the contribution of Emotional and spiritual intelligence to effective business leadership, Institute of transpersonal psychology.
  32. Ariff M. S. M., Yun L.O., Zakuan, N. & Jusoh A. (2012). Examining dimensions of electronic service quality for internet banking services. Procediasocial and behavioral sciences, 65, pp.854-859.
  33. Asrarulhaq, M., Anwar, S. & Hassan M. (2017). Impact of emotional intelligence on teacher's performance in higher edution instituations of Pakistan. Future business journal, 3(2), pp. 87-97.
  34. Boyatzis, R., Rochford, K. & Cavanagh K.V. (2017). Emotional intelligence competencies in engineer's effectiveness and engagement. Career development international, (22), pp. 1.
  35. Crownekerri, A. (2013). Cultrural exposure, emotional intelligence, and cultural intelligence: an exploratory study. International journalof cross cultural management, 13(1), pp.5-22.

  36. Emmerling R. J. & Goleman D. (2003). Emotional intelligence: Issues and common misunderstandings. The consortium for research on emotional intelligence in organizations.

  37. Extremera, N. & rey, l. (2016). Ability Emotional intelligenceand life satisfaction: positive and negative affect as mediators. Personality and individual difference, 102(1), pp. 98-101.

  1. Goleman, D. (2012). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Tehran. Roshd, pp. 424.
  2. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam books. New York.
  3. Goleman D. (1998). Work with Emotional intelligence. Bantam books. New York.
  4. Hadadi kiandokht, M. & Khalid, A. (2015). The impact of media advertising on proton sales. Procedia economics and finance, 23, pp. 1405-1410.
  5. Osisioma, H., Nzewi, H., & Nnenne, I. N. (2016). Emotional intelligence and employee performance in selected commercial banks in Anambra State, Nigeria. European Journal of Business, Economics and Accountancy4(3), pp. 1-10.
  6. Johns, P., & Van Doren, D. C. (2010). Competitive intelligence in service marketing: A new approach with practical application. Marketing Intelligence & Planning, 28(5), pp. 551-570.
  7. Kotler, P. (1999) . Where do we go from here? In P. Kotler (ed), Financial timesmastering marketing: your single source guide to becoming a master of marketing. London: prentice hall. pp.5 – 12.
  8. Lassk, F.G. & shepherd, C.D. (2017). Selfefficacy and salesperson job involvement as mediators of the emotional intelligence creativity relationship in the customer is not always right? Marketing orientationsin a dynamic business world, pp.716-716.
  9. Ling, G.M., Fern, Y.S. Boon, L.K. & Huat, T.S. (2016). Understanding customer satisfaction of internet banking: a case study in Malacca. Procedia economics and finance, 37, pp. 80-85.
  10. Macnab, brent, R. (2012). An experiential approach to cultural intelligence education. Journal of management education, 36(1), pp. 66 – 94.
  11. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?. Emotional development and emotional intelligence: Educational implications3, pp.31.‏
  12. Mayer J.D., Caruso D.R. & Salovey P. (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, pp.267-298.
  13. Miao, C., Humphrey, R.H. & Qian, S. (2016). Leader emotional intelligence and subordinate gob satisfaction: a metaanalysis of main, mediator and moderator effects. Personality and individual differences, 102, pp. 13-24.
  14. Nespereiracampuzano vazquezcampo M. (2017). Emotional intelligence and stress management in nursing professional in a hospital emergency department. Enfermeria clinica (English edition).
  15. Poskey, M. (2011). The importance of Emotional intelligencen in the workplace: why it matters more than personality. www.zeroriskhr.com/articles/ Emotional intelligence/aspx.
  16. Rafiei, Jahani, Mosavipour. (2011). Evaluation of job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences in 2010. Arak University of Medical Sciences Journal, 14 (1), pp.35-45.
  17. Wong, C.S. & Law, K.S. (2003).The effects of laeder and follower Emotional intelligence on performance and attitude. The leadership quarterly, 13, pp.243 – 274.
  18. Dulewicz, V., Higgs, M. & Slaski, M. (2003). Measuring emotional Intelligence: Content, Construct, and Criterion-related Validity. Journal of Managerial Psychology, 18 (5), pp.405-