نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

 مدیران در عصر کنونی برای آن ‌که بتوانند نقش خویش را به انجام برسانند، باید بکوشند روحی جدید در خود پدید آورند. این روح، آن‌ها را از دنیای ماشینی تقلیل‌گرا به مجموعه مهارت‌های جدیدی رهنمون می‌کند که بر اساس پیچیدگی‌های عصر کوانتوم استوار است. هدف پژوهش، تبیین رابطه مهارت­‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به تعداد 170 نفر بود و به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران، 118 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش مهارت‌های کوانتومی از پرسشنامه محقق‌ساخته و برای سنجش سبک‌های مقابله با استرس از پرسشنامه اندلر و پارکر (1990) استفاده شد. پرسشنامه‌ها دارای روایی صوری و سازه است و آلفای کرونباخ پرسشنامه‌­ها برای مهارت­های کوانتومی 0/93 و سبک‌های مقابله با استرس 0/92 محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌­ها از نرم­‌افزار اس پی اس اس 17 و آموس استفاده شد. یافته­‌ها نشان داد مهارت‌های کوانتومی، بیشترین تأثیر را بر سبک مقابله مسئله‌مدار و کمترین تأثیر را بر سبک مقابله اجتنابی (0/39) دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که اعتماد کوانتومی دارای بیشترین ضریب تأثیر و احساس کوانتومی دارای کمترین ضریب تأثیر بر سبک‌های مقابله با استرس بود. نتایج، حاکی از آن است که مهارت‌های کوانتومی بر سبک‌های مقابله با استرس تأثیرگذار است و قدرت پیش‌بینی و تبیین سبک‌های مقابله را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها