نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

 مدیران در عصر کنونی برای آن ‌که بتوانند نقش خویش را به انجام برسانند، باید بکوشند روحی جدید در خود پدید آورند. این روح، آن‌ها را از دنیای ماشینی تقلیل‌گرا به مجموعه مهارت‌های جدیدی رهنمون می‌کند که بر اساس پیچیدگی‌های عصر کوانتوم استوار است. هدف پژوهش، تبیین رابطه مهارت­‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به تعداد 170 نفر بود و به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران، 118 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش مهارت‌های کوانتومی از پرسشنامه محقق‌ساخته و برای سنجش سبک‌های مقابله با استرس از پرسشنامه اندلر و پارکر (1990) استفاده شد. پرسشنامه‌ها دارای روایی صوری و سازه است و آلفای کرونباخ پرسشنامه‌­ها برای مهارت­های کوانتومی 0/93 و سبک‌های مقابله با استرس 0/92 محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌­ها از نرم­‌افزار اس پی اس اس 17 و آموس استفاده شد. یافته­‌ها نشان داد مهارت‌های کوانتومی، بیشترین تأثیر را بر سبک مقابله مسئله‌مدار و کمترین تأثیر را بر سبک مقابله اجتنابی (0/39) دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که اعتماد کوانتومی دارای بیشترین ضریب تأثیر و احساس کوانتومی دارای کمترین ضریب تأثیر بر سبک‌های مقابله با استرس بود. نتایج، حاکی از آن است که مهارت‌های کوانتومی بر سبک‌های مقابله با استرس تأثیرگذار است و قدرت پیش‌بینی و تبیین سبک‌های مقابله را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between quantum skills and coping styles

نویسندگان [English]

 • Hasan Noroozi Ziarat 1
 • Behrang Esmaeilishad 2

1 M.Sc., Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch of Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational management, bojnourd Branch, Islamic Azad University, bojnourd, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to explain the relationship between quantum skills and coping styles. The research method was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population consisted of 170 employees of North Khorasan Industry, Mining and Trade Organization and 118 people were selected by simple random sampling using Cochran's formula. For assessment quantum skills is used of researcher-made questionnaire and for Coping styles used Endler and Parker (1990) questionnaire. for the purpose of determining the questionnaire reliability، cronbach’s alpha and for validity، face and construct validity has been used. The analysis of data is used Spss 17 and Amos. quantum skills have the highest effect on Problem-Oriented coping style (0/56) and were the least effect on avoidance coping style (0/39). The results of the regression coefficients showed that of among the quantum skills، skill of quantum trust have the highest Coefficient of effect (0/56) and skill of quantum feel have the least Coefficient of effect (0/39) on the styles of coping with stress. The results from the study show that quantum skills and coping style influence and have the power to predict coping styles have been recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quantum skills
 • Coping styles
 • Industry
 • Mining and Trade Organization of North Khorasan
 1.  

  1. حجت‌خواه، سید محسن؛ عسکری، سعید و فیض‌اللهی، جلال (1392). رابطه سبک‌های مقابله با تنیدگی با گرایش به بزهکاری در نوجوانان پسر. مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 8، شماره 29، ص 164-145.
  2. خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (1386). استرس و راه‌های مقابله با آن. تهران: دانشگاه تهران.
  3. شلتون، شارلوت (1391). جهش بزرگ در سازمان: 7 مهارت موردنیاز در رویکرد کوانتومی به سازمان. ترجمه انیسه رضوی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
  4. صدیقی، فریبرز؛ تمنایی‌فر، محمدرضا و عابدین‌آبادی، عاطفه (1391). رابطه جهت‌گیری مذهبی، سبک‌های مقابله و شادکامی در دانشجویان. روانشناسی و دین، دوره 5، شماره 3، ص 163-135.
  5. عابدینی، یاسمین (1381). موفقیت تحصیلی دختران: مطالعه عوامل غیر شناختی. زن در توسعه و سیاست،  دوره 1، شماره 4، 179- 161.
  6. عظیمی ثانوی، بابک و رضوی، سید محمدحسین (1393). ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 4، ص 625-613.
  7. غضنفری، فیروزه و قدم‌پور، عزت‌الله (1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم‌آباد. اصول بهداشت روانی، دوره 10، شماره 1، ص 54-47.
  8. غیور، مرتضی و ناطق ‌گلستان، احمد (1388). رهیافت رهبری کوانتـومی در سازمان‌های یادگیرنده. هنر و مدیریت، دوره 2، شماره 6، ص 9-3.
  1. محمدهادی، فریبرز (1390). پارادایم کوانتـومی در علم مدیریت. مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، دوره 9، شماره 23، ص 94-71.
  2. مسعود‌نیا، ابراهیم (1389). شدت استرس ادراک‌شده و راهبردهای مقابله با استرس. روانشناسی معاصر، دوره 2، شماره 4، ص 80-71.
  3. نوروززاده، احد؛ ایران‌زاده، سلیمان و فقهی فرهمند، ناصر (1398). تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت‌های کوانتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، دوره 10، شماره 3، ص 75-67.
  4. نیکنامی، مریم؛ دهقانی، فاطمه؛ بوراکی، شهناز؛ کاظم‌نژاد، لیلی و سلیمانی، ربابه (1393). سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پرستاری و مامایی جامع‌نگر، دوره 24، شماره 74، ص 68-62.
  5. هومن، حیدرعلی (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
  6. Ben-Zar, H., & Reshef, Y. (2003). Risk taking and coping Strategies among adolescents. Journal of Adolescence. 26, 255-265.
  7. Faul Ã, L.A., Jim, H.S., Williams, C., Loftus, L., & Jacobsen, P. B. (2010). Relationship of stress management skill to psychological distress and quality of life in adults with cancer y. Psycho-oncology, 19, 102-109.
  8. Geok Soh Wan, A., & Mohamad Bin, B. (2021). A Journey of a Thousand Miles Begins with A Quantum Step: The Importance of Quantum Leadership to Promote Lifelong Learning in Organisations. Elementary Education Online, 20(3), 235-247.
  9. Hudd, , Dumlao, J., Erdmann-Sager, D., Murray, D., Phan, E., Soukas, N., & Yokozuka, N. (2000). Stress at college: Effects on health habits، health status and self-esteem. College Student Journal, 34(2), 217-228.
  10. Mohamed, N., & Pauleen, D.J. (2005). Cognition, Quantum Skills, and Knowledge Management in the Criminal Investigation Process: A Conceptual Model.Paper delivered at Knowledge Management in Asia-Pacific: Building a Knowledge Society: Linking Government, Business, Academia and the Community (28-29 November 2005: Wellington, New Zealand).
  11. Peneley, J.A., & Tomaka, J. (2002). Associations among the Big Five, emotional responses, and coping with acute stress. Personality and Individual Differences, 32, 1215-1228.
  12. Shelton, (1999). Quantum Leaps, Butterworth- Heinemann, Boston, M A.
  13. Shelton, , & Darling, J.R. (2001).The Quantum Skills Model in Management: A new paradigm to enhance effective leadership. Leadership and Organization Development Journal, 22(6), 264-273.
  14. Shelton, C., Yang, J., & Liu, Q. (2005). Managing in an age of complexity: quantum skills for the new millennium. International Journal of Human Resources Development and Management, 5(2), 127-141.
  15. Shelton, (2010). Spirituality, mental health and the new physics. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 7(2), 161-171.