نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش اسلامی، دنشکده علوم انسانی و اجنماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

رویکردهای اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار، به کارکنان کمک می‌کنند تا در محیط سازمانی به‌خوبی فرصت‌ها را تشخیص داده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند و با ایجاد احساس تعلق و کاهش احتمال ترک خدمت کارکنان، عملکرد شغلی خود را افزایش دهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار با عملکرد شغل می‌باشد. این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت و روش توصیفی- علی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران و کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد مشتمل بر 210 نفر بودند که از این تعداد 200 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمامی مسیرها و فرضیه‌ها تأیید گردید و شادی در محیط کار بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد. یافته‌های پژوهش نشان داد اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار در خدمت رشد و تعالی انسان است و نقش مهمی در افزایش تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مدیران و کارکنان در سازمان‌ها ایفا می‌کند؛ بنابراین نهادینه کردن اخلاق کار اسلامی و اقدامات شادی در محیط کار در اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود و به‌موازات آن تعهد سازمانی را افزایش داده که خود منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها