نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش اسلامی، دنشکده علوم انسانی و اجنماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

رویکردهای اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار، به کارکنان کمک می‌کنند تا در محیط سازمانی به‌خوبی فرصت‌ها را تشخیص داده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند و با ایجاد احساس تعلق و کاهش احتمال ترک خدمت کارکنان، عملکرد شغلی خود را افزایش دهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار با عملکرد شغل می‌باشد. این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت و روش توصیفی- علی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران و کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد مشتمل بر 210 نفر بودند که از این تعداد 200 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمامی مسیرها و فرضیه‌ها تأیید گردید و شادی در محیط کار بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد. یافته‌های پژوهش نشان داد اخلاق کار اسلامی و شادی در محیط کار در خدمت رشد و تعالی انسان است و نقش مهمی در افزایش تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مدیران و کارکنان در سازمان‌ها ایفا می‌کند؛ بنابراین نهادینه کردن اخلاق کار اسلامی و اقدامات شادی در محیط کار در اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود و به‌موازات آن تعهد سازمانی را افزایش داده که خود منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of organizational commitment in the relationship between Islamic work ethic, happiness in the workplace and job performance (Case study: Yazd Province Industry, Mining and Trade Organization)

نویسندگان [English]

 • samaneh bamshadfar 1
 • nahid amrolahi biuki 2
 • mohammad shaker ardakani 2

1 Master of Human Resource Management, Islamic Orientation, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.

2 Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.

چکیده [English]

Islamic work ethic approaches and happiness in the workplace help employees to identify and take advantage of opportunities in the organizational environment. The main purpose of this study is to investigate the mediating role of organizational commitment in the relationship between Islamic work ethic and happiness in the workplace with job performance. This study is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive-causal method and is of survey type. The statistical population of the study was all managers and employees of the Department of Industry, Mines and Trade of Yazd Province, including 210 people, of whom 200 answered the questionnaires. Data analysis was performed by structural equation modeling with Smart PLS3 software. The results show that all paths and hypotheses were confirmed and happiness in the workplace has the greatest impact on organizational commitment. The findings also showed that Islamic work ethic and happiness in the workplace serve human growth and excellence and play an important role in increasing organizational commitment and job performance of managers and employees in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic work ethic
 • organizational commitment
 • happiness in the workplace
 • job performance
 • industry and mining and trade of Yazd province
 1.  

  1. آرمسترانگ، مایکل (2006). راهنمای عملکرد مدیریت منابع انسانی. چاپ دهم، انتشارات صفحه کوگان، لندن.
  2. بزم آراء، نادر و شیخ اسماعیلی، سامان (۱۳۹۴). بررسی مروری نقش شادی سازمانی در عملکرد شغلی کارکنان. دومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش.
  3. باقری، مسلم؛ جاجرمی‌زاده، محسن و بنافی، منصوره (1396). بررسی نقش میانجی‌گری نشاط سازمانی در رابطه با معنویت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دوره 7، شمار 1، 18-3.
  4. حیدری نیا، علی (۱۳۹۳). بررسی تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ‌سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد کارمندان دانشگاه زاهدان. کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم، مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر.
  5. محمدی فاتح، عمران؛ محمدی فاتح، علی‌اصغر و جمشیدی، امید (۱۳۹۵). تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی و رضایت شغلی موردمطالعه: کارکنان سازمان ثبت‌احوال استان همدان. کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
  6. منوریان، عباس و محمدی فاتح، عمران (2018). تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 31، شماره 1، 82-57.
  7. منتظری، محمد و فردوسی­پور، لی­لی (1396). تأثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعه مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 27، شماره 90، 64-45.
  8. نوروزی سیدحسینی، رسول و کلاته سیفری، معصومه (1393). اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران. مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 1، 108-89.
  9. قاسم­زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ حیدری­زاده، زهرا و حسنی، محمد (1395). بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره 5، شماره 2، 460-444.
  10. دیانت‌نسب، مدینه؛ جاویدی، حجت اله و بقولی، حسین (1393). نقش واسطه‌گری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با عملکرد شغلی کارکنان. روش­ها و مدل­های روان‌شناختی، دوره 4، شماره 15، 89-75.
  11. رجبی‌پور میبدی، علیرضا و دهقانی فیروزآبادی، مرتضی (1391). رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران. فصلنامه اخلاق زیستی، دوره 2، شماره 6، 92-50.
  12. فقیه‌آرام، بتول؛ و میرزایی، بلال (1396). رابطه توانمندسازی و اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره 5، شماره 3، 144-127.
  13. انصاری، ابراهیم؛ غضنفری، احمد؛ فرهمندیان، مینا و مکوندی، آزیتا (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، دوره 7، شماره 20، 196-169.
  14. آذرنیوشان، مریم؛ مشایخ، مریم و محمدی شیرمحله، فاطمه (1397). رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره 3، 94-75.
  15. اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ فیضی، کاوه؛ سیف پناهی، حامد و زندی، خلیل (1393). رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی. فصلنامه اخلاق زیستی، دوره 4، شماره 13، 95-75.
  16. حقیقت منفرد، جلال؛ اوسط حضرتی، علی و میرزازاده، حجت (1389). تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، دوره 2، شماره 6، 112-88.
  17. داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
  18. Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.‏
  19. Tetik, N. (2016). The effects of psychological empowerment on job satisfaction and job performance of tourist guides. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,6(2), pp.221-239.‏
  20. Kumar, N. & Rose, R. C. (2010). Examining the link between Islamic work ethics and innovation capability. Journal of Management Development, 29 (1), pp.79-93.
  21. Al Zefeiti, S. M. B. & Mohamad, N. A. (2017). The Influence of organizational commitment on Omani public employees’ work performance. International Review of Management and Marketing, 7(2), pp. 151-160.‏
  22. Chaiprasit, K. & Santidhiraku, O. (2011). Happiness at work of employees in small and medium-sized enterprises, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, pp.189-200.
  23. Liu, Y. & Bellibas, M. S. (2018). School factors that are related to school principals’ job satisfaction and organizational commitment. International Journal of Educational Research, 90, pp.1-19.
  24. Messner, W. (2017). The role of gender in building organisational commitment in India's services sourcing industry. IIMB management review,29(3), pp.188-202.
  25. Salas-Vallina, A., Alegre, J., & Guerrero, R. F. (2018). Happiness at work in knowledge-intensive contexts: Opening the research agenda. European Research on Management and Business Economics.
  26. Warr, P., & Inceoglu, I. (2012). Job engagement, job satisfaction, and contrasting associations with person–job fit. Journal of occupational health psychology, 17(2), pp.129.
  27. Semedo, A. S., Coelho, A., & Ribeiro, N. (2019). Authentic leadership, happiness at work and affective commitment: An empirical study in Cape Verde. European Business Review, (just-accepted).
  28. Athar, M. R., Shahzad, K., Ahmad, J., & Ijaz, M. S. (2016). Impact of Islamic work ethics on organizational commitment: Mediating Role of Job Satisfaction. Journal of Islamic business and management, 6(1).pp. 397-416.
  29. Imam, A., Abbasi, A. S., & Muneer, S. (2013). The impact of Islamic work ethics on employee performance: testing two models of personality X and personality Y. Science International (Lahore), 25(3), pp.611-617.‏
  30. Field, L. K. & Buitendach, J. H. (2011). Happiness, work engagement and organisational commitment of support staff at a tertiary education institution in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), pp. 01-10.‏
  31. Fini, A. A. S. & Abmal, Y. (2017). Examine the Relationship between Organizational Happiness and Organizational Spirituality with Organizational Commitment in Administrators and Teachers. Journal of Exploratory Studies in Law and Management, 4(2), pp. 48-52.
  32. Ali, A. J. & Al‐Kazemi, A. A. (2007). Islamic work ethic in Kuwait. Cross cultural management: An international Journal.‏
  33. Salas-Vallina, A. Alegre, J. & Guerrero, R. F. (2018). Happiness at work in knowledge-intensive contexts: Opening the research agenda. European research on management and business economics, 24(3), pp.149-159.‏
  34. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd edit.) mcgraw-hill. Hillsdale, NJ.‏
  35. Nunnally, J. C. (1994). The assessment of reliability. Psychometric theory.
  36. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), pp.195-204.
  37. Cronbach, L. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrical, 16, pp.297-334.
  38. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, pp. 382-388.
  39. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), pp.195-204.
  40. Henseler, J. Ringle, C. M, & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing, 20, pp.277-319.
  41. Wetzels, M. Odekerken-Schröder, G, Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, pp. 177-195.‏
  42. Delle Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Vella-Brodrick, D., & Wissing, M. P. (2011). The eudaimonic and hedonic components of happiness: Qualitative and quantitative findings. Social indicators research, 100(2), pp. 185-207.
  43. Folorunso, O. O., Adewale, A. J., & Abodunde, S. M. (2014). Exploring the effect of organizational commitment dimensions on employees performance: An empirical evidence from Academic Staff of Oyo State Owned Tertiary Institutions, Nigeria.International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(8), pp. 275.
  44. Zia-ud-Din, S., Zafar, I., Khan, M. N., Jonsson, N. N., & Muhammad, S. (2010). Documentation of ethnoveterinary practices used for treatment of different ailments in a selected hilly area of Pakistan. International Journal of Agriculture and Biology, 12(3), pp.353-358.‏
  45. Casimir, G., Ng, Y. N. K., Wang, K. Y., & Ooi, G. (2014). The relationships amongst leader-member exchange, perceived organizational support, affective commitment, and in-role performance. Leadership & Organization Development Journal, 35(5), pp.366-385.