نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه‌های روان‌شناختی شامل امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی به‌عنوان جزئی از روانشناسی مثبت است که در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته است و با تکیه‌بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آن‌ها کمک می‌کند از طرفی کمال‌گرایی نیز که عبارت است از وضع معیارهای دقیق برای رسیدن به اهداف، با توجه به بعد مثبت و منفی آن می‌تواند در عملکرد فرد مفید یا مخرب واقع شود.ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ باهدف ﺑﺮرﺳﯽ رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی در دختران دانشگاه علامه طباطبائی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشد. نمونه این پژوهش 200 نفر است که به‌صورت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و موردبررسی قرارگرفته است. اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ و پرسشنامه کمال‌گرایی فراست می‌باشد. اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته‌ها ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ (سرمایه روان‌شناختی و کمال‌گرایی مثبت و منفی) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. بین کمال‌گرایی مثبت و سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و بین کمال‌گرایی منفی و سرمایه روان‌شناختی رابطه منفی وجود دارد لذا با افزایش کمال‌گرایی مثبت سرمایه روان‌شناختی افزایش و با افزایش کمال‌گرایی منفی سرمایه روان‌شناختی کاهش می‌یابد و برعکس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات