نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه‌های روان‌شناختی شامل امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی به‌عنوان جزئی از روانشناسی مثبت است که در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته است و با تکیه‌بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آن‌ها کمک می‌کند از طرفی کمال‌گرایی نیز که عبارت است از وضع معیارهای دقیق برای رسیدن به اهداف، با توجه به بعد مثبت و منفی آن می‌تواند در عملکرد فرد مفید یا مخرب واقع شود.ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ باهدف ﺑﺮرﺳﯽ رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی در دختران دانشگاه علامه طباطبائی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشد. نمونه این پژوهش 200 نفر است که به‌صورت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و موردبررسی قرارگرفته است. اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ و پرسشنامه کمال‌گرایی فراست می‌باشد. اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته‌ها ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ (سرمایه روان‌شناختی و کمال‌گرایی مثبت و منفی) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. بین کمال‌گرایی مثبت و سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و بین کمال‌گرایی منفی و سرمایه روان‌شناختی رابطه منفی وجود دارد لذا با افزایش کمال‌گرایی مثبت سرمایه روان‌شناختی افزایش و با افزایش کمال‌گرایی منفی سرمایه روان‌شناختی کاهش می‌یابد و برعکس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Negative and Positive Perfectionism and Psychological Capital in Female students of Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

 • Ghazal Ghashghaee 1
 • Farideh Hoseinsabet 2
 • Abdollah Motamedi 3

1 PhD student in Clinical Psychology, Shahed University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Professor , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Psychological capital includes hope , resilience, optimism and self-efficacy as part of positive psychology, which has been considered in recent years and relies on the strengths of individuals to help improve their individual and organizational performance.On the other hand, perfectionism, which is the setting of precise criteria for achieving goals, according to its positive and negative dimensions, can be beneficial or destructive in a person's performance. The aim of this study was to investigate the relationship between psychological capital and positive and negative perfectionism. The statistical societyof this research includes all female students of Allameh Tabatabai University.The sample of this research is 200 people who have been selected by convenience sampling. The research tools are Lutans Psychological Capital Questionnaire and Frost Perfectionism Questionnaire.Information obtained from questionnaires with correlationhas been analyzed by Pearson correlation. The results showed that there is a significant relationship between research variables(psychological capital and perfectionism)and there is a positive relationship between positive perfectionism and psychological capital and a negative relationship between negative perfectionism and psychological capital so that with increasing positive perfectionism, psychological capital increases and with increasing negative perfectionism psychological capital decreases and viceversa.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological capital
 • hope
 • resilience
 • optimism
 • self-efficacy
 • perfectionismm
 1.  

  1. اعراب شیبانی، خدیجه؛ آخوندی، نیلا؛ جاودانی مسرور، مژگان و ریاحی مدوار، مرضیه (1395). طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در بیماران دیابتی: تبیین نقش کیفیت زندگی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، دوره 5، شماره 18، 51-35.
  2. امامی‌پور، سوزان و سبزمیدانی، پگاه (1389). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی با سلامت عمومی دانشجویان. تحقیقات روان‌شناختی، دوره 2، شماره 5، 106-95.
  3. بشارت، محمدعلی و حسینی، سیده اسما (1391). کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران. روان‌شناسی تحولی. روانشناسان ایرانی، دوره 9، شماره 33، 27-15.
  4. بشارت، محمدعلی (1383). رابطه کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی. دوماهنامه علمی _پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 11، شماره 7، 8-1.
  5. بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج و باباپور خیر الدین، جلیل (1391). راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ. مرکز تحقیقات و توسعه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارتقای ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﻼﻣﺖ، دوره 2، شماره 1، 7-63.
  6. حافظی، فریبا؛ بختیارپور، سعید و احمدفخرالدین، اعظم (1387). مقایسه کمال‌گرایی، تعلل و افسردگی دبیران زن و مرد شهر اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، دوره 3، شماره 9، 61-51.
  7. خسروی سعید، احمد؛ حسین زاده، بابک؛ شجاعی، علی‌اصغر و صادقی، جمال (1398). نقش میانجی‌گری هوش اخلاقی در رابطه کمال‌گرایی و امید به زندگی مدیران دانشگاه. اخلاق در علوم و فنّاوری، دوره ۱۴، شماره ۵، ۱۶۲-۱۶۹.
  8. دلاور، علی (1393). آمار و روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  9. شفیع‌آبادی، عبدالله و نیکنام، ماندانا (1394). رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌ غیرمشروط. مطالعات روان‌شناختی، دوره 11، شماره 1، 140-115.
  10. علیزاده‌صحرایی، ام‌هانی؛ خسروی، زهره و بشارت، محمدعلی (1389). رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش آموزان شهرستان نوشهر. مطالعات روان‌شناختی، دوره 6، شماره 1، 42-9.
  11. عبدخدائی، محمد سعید؛ مهرام، بهروز؛ ایزانلو، زهرا (1390). بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، دوره 1، شماره 1، 58-47.
  12. فاتحی، یونس؛ عبدخدایی، محمد سعید و پورغلامی، فرزاد (1391). بررسی رابطه‌ی خود کارآمدی و کمال‌گرایی با اهمال‌کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند. فصلنامه‌ی پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، سال 2، شماره 6. 53-39.
  13. کاظمی‌رضایی، سید ولی؛ حسنی، جعفر و کاظمی‌رضایی، سید علی (1397). مقایسه کمال‌گرایی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلابه اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار. نشریه پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، دوره ۴، شماره ۴، ۴۴-۵۲.
  14. گرگین، آرزو و برزگر، مجید (1394). پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس کمال‌گرایی بین دانشجویان آموزش عالی جهرم،کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
  15. گلستانی، حسن؛ امین بیدختی، علی‌اکبر و جعفری، سکینه (1397). رابطه کمال‌گرایی خودگرا و جامعه مدار با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای انگیزش درونی و بیرونی. روان‌شناسی بالینی، دوره 10، شماره 1، 89-79.
  16. منوچهری، اعظم؛ بهروزی، ناصر؛ شهنی ییلاق، منیجه و مکتبی، غلامحسین (1398). آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، دوره 16، شماره 60، 434-419.
  17. مشتاقی، سعید و مویدفر، همام (1396). نقش مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی(و جهت‌گیری اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان. دو فصلنامه راهبرد‌های شناخت در یادگیری، دوره 5، شماره 8، 78-61.
  18. مولایی، زهرا (1386). بررسی رابطه بین کمال‌گرایی مثبت و منفی و ویژگی‌های شخصیتی. مجله علوم روان‌شناختی، دوره 6، شماره 23، 318-305.
  19. Bardone – Cone, A.M. Abramson, L.Y. Heatherton, T.f. & Joiner, T.E. (2006). Perfectionism, Self-efficacy in Women, Department of Psychological Sciences, university of Missouri-Colombia.
  20. Chang, H.T. Chou,Y.J. Liou, J. W. Tu, Y.T. (2016). The effects of perfectionism on innovative behavior and job burnout: Team workplace friendship as a moderator. Personality and Individual Differences, 96, pp.260-265.
  21. Frost, R.O. Marten, P. Lahart, C. Rosenblate, R. (1990). The dimentions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, pp.449- 468.
  22. Hicks, R.E. & mengyao, F. (2015).Psychological Capital as Mediator between Adaptive Perfectionism and Academic Procrastination. Jurnal of Psychology, 2(1).
  23. Luthans, F. Avolio, Bruce, J. Avey, B. & Norman, S. M. (2007).Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Leadership Institute Faculty Publications.
  24. Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23 (6), pp.695-706.