نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

امروزه انطباق‌پذیری مسیر شغلی،  نقش مهمی در ورود و استخدام افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته‌ کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 99-1398 است. روش پژوهش، نیمه- آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 32 دانشجو بود که به ‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. انطباق‌پذیری مسیر شغلی به‌ عنوان متغیر وابسته با پرسشنامه انطباق‌پذیری مسیر شغلی ساویکاس و بیکر (2005) بررسی شد. گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه‌ای، تحت حکایت درمانی راه‌حل‌محور (اسحاقیان، 1396) قرار گرفتند. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار اس پی اس اس 21 استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که حکایت درمانی راه‌حل‌محور بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان در ابعاد دغدغه، کنجکاوی و کنترل مؤثر بود اما بر بعد اعتماد مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات