نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

امروزه انطباق‌پذیری مسیر شغلی،  نقش مهمی در ورود و استخدام افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته‌ کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 99-1398 است. روش پژوهش، نیمه- آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 32 دانشجو بود که به ‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. انطباق‌پذیری مسیر شغلی به‌ عنوان متغیر وابسته با پرسشنامه انطباق‌پذیری مسیر شغلی ساویکاس و بیکر (2005) بررسی شد. گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه‌ای، تحت حکایت درمانی راه‌حل‌محور (اسحاقیان، 1396) قرار گرفتند. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار اس پی اس اس 21 استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که حکایت درمانی راه‌حل‌محور بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان در ابعاد دغدغه، کنجکاوی و کنترل مؤثر بود اما بر بعد اعتماد مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of solution-focused narrative therapy in increasing career adaptability of graduate students

نویسنده [English]

 • Marziyeh Malekiha

Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities , Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Today, career adaptability has important role in entering and employability of individuals at work world. On this base, the purpose of this study was to examine the effectiveness of postmodern career counseling intervention based on solution-focused narrative therapy on increasing career adaptability in Qom province graduate agriculture field students. The statistical population consisted of all graduate agriculture field students in Qom province at 2019 year. Research procedure was quasi – experimental design with pre-test - post-test and control group. The Sample of study included 32 students who have been placed randomly in the intervention and control group. Career adaptability as dependent variable was assessed by career adaptability questionnaire. The experimental group was exposed to postmodern career counseling based on solution-focused narrative therapy for 11 sessions in 90 minutes. For analyze of data, SPSS-21 software were used. Results show that solution-focused narrative therapy has increased career adaptability in concern, curiosity and control dimension but not has been effect on control dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Solution-focused narrative therapy
 • Career adaptability
 • Graduate students
 1. اسحاقیان، فاطمه (1396). بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل-محور بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، اصفهان.
 2. بیگی، زهرا (1394). بررسی رابطه انطباق‌پذیری مسیر شغلی، رسالت حرفه‌ای و شایستگی حرفه‌ای دانشجویان مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه باهنر کرمان.
 3. سلطان‌زاده، شیدا (1391). بررسی رابطه‌ سرمایه‌های روان‌شناختی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در کارکنان شرکت گیتی پسند. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد مشاوره‌ شغلی، دانشگاه اصفهان.
 4. کسایی اصفهانی، عبدالرحیم (1391). مقایسه‌ تأثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره‌ مسیر شغلی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
 5. محمدی، اسماعیل (1393). تأثیر حکایت درمانی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینای شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 6. مشفقی، نجمه (1394). انطباق و هنجاریابی پرسشنامه‌ بی‌تصمیمی مسیر شغلی برای دانشجویان. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه بجنورد.
 7. ملکیها، مرضیه و عابدی، محمدرضا (1393). کاربرد سنجش کیفی در مشاوره‌ مسیر شغلی. اصفهان: انتشارات جنگل.
 8. موسوی، هاجرالسادات (1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 9. هوشمندان مقدم‌فر، زهرا و شمس، علی (1394). عامل‌های آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان. مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 35، ص 15-5.
 10. Amundson, N., & Thrift, E. (2006). The emergence of more dynamic counseling methods. International handbook of career guidance, The Netherlands: Springer Science and Business Media BV.
 11. Baig, S. T. A. (2012). The Effects of a Career Development Course on Career and College Major Decision-Making in College Students. University of Montana.
 12. Betz, N. E., & Taylor, K. M. (2006). Manual for the career decision self-efficacy Scale and CDSE – Short Form. Unpublished material.
 13. Carlson, D., Kacmar, K.M., Wayne, J.H., & Grzywancz, J.G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 131-164.
 14. Shazer, S.D. (1988). Clues: Investigating Solutions in Brief Therapy. New York: Norton.
 15. Duarte, M.E. (2009). The psychology of life construction. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 259-266.
 16. Egan, G. (2007). The skilled helper: a problem-management and opportunity-development approach to helping. Cengage Learning.
 17. Galotti, K. M., Ciner, E., Altenbaumer, H. E., Geerts, H. J., Rupp, A., & Woulfe, J. (2006). Decision-making styles in a real-life decision: Choosing a college major. Personality and Individual Differences, 41(4), 629-639.
 18. Jigau, M. (2007). Career counseling: Compendium of methods and techniques. Bucharest Publishing.
 19. Hartung, P., Borges, N., & Jones, B. (2005). Using person matching to predict career specialty choice. Journal of Vocational Behavior, 67(1), 102-117.
 20. Malekiha, M., Abedi, M. R., Baghban, I., Johari, A., & Fatehizadeh, M. (2014). Power of Positive psychological: work-family enrichment and psychological capital. Reef Resources Assessment and Management Technic Paper, 40(1), 817-826.
 21. McMahon, M., & Watson, M. (2011). Career counseling and constructivism: Elaboration of constructing. Nova Science Publishers, Inc.
 22. Osborn, D. S., Howard, D. K.. & Leierer, L. J. (2007). The effect of a career development course on the dysfunctional career thoughts of racially and ethnically diverse college freshmen. Career Development Quarterly, 55(4), 365-377.
 23. Pope, M. (2011). The career counseling with underserved population's model. Journal of Employment Counseling, 48(4), 153-156.
 24. Picrad, F. (2012). Reducing Academic and Career Indecision: The Effectiveness of a First-year College Program. Journal of Counseling and Education, 3(1), 33-42.
 25. Savickas, M. L. (2011). The self in vocational psychology: Object, subject, and project. In P. J. Hartung & L. M. Subich (Eds.), Developing self in work and career: Concepts, cases, and contexts (17-33). Washington, DC: American Psychological Association.
 26. Savickas, M. L., & Hartung, P. J. (2012). My career story: An autobiographical workbook for life career success, Kent, OH.
 27. Savickas, M. L. (2020). Career construction theory and counseling model. Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, In Lent, R. W., Brown, S. D. (Eds.), Career development and counseling, Putting theory and research into work (3rd ed., 165–200). Wiley.
 28. M. N. L., Rossier, J., Dauwalder, J.P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21 century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250.
 29. Savickas, M. L., & Taber, B. J. (2006). Individual differences in RIASEC profile similarity across five interest inventories. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 38(4), 203-210.
 30. Savickas, M. L. (2006). Career construction theory. Encyclopedia of career development, 1, 84-88.
 31. Savickas, M.L., & Baker, D. B. (2005). The history of vocational psychology: Antecedents, origin, and early development. Handbook of vocational psychology, 3, 15-50.
 32. Sharf, R.S. (2010). Applying career development theory to counseling. Cengage Learning