نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 گروه مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر کاهش اضظراب مالی زنان شاغل شهر اصفهان بود. این مطالعه نیمه تجربی همراه با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه زنان کارمند شاغل در شعب شش گانه تأمین اجتماعی شهر اصفهان بود که از این جامعه تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام با 15 نفر) گمارده شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب مالی (آرکولتا و همکاران، 2013) استفاده شد و داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. حکایت درمانی مالی در گروه آزمایش به مدت هشت جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) اجرا شد. داده ها با استفاده ار نرم افزار آماری SPSS-20 و با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه (مانکوآ) تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین میانگین پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در متغیر اضطراب مالی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها