نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

جنگ روانی یک از اصلی‌ترین مباحث نظامی در عصر حاضر به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، مدیریت نظامی بر اساس شناخت دقیق و علمی عناصر جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مدیریت این نوع عملیات روانی با الگوهای سخت‌افزارانه و غیرفرهنگی و اجتماعی نمی‌توان تهدیدها را رفع نمود بلکه باید با عملیات نرم و شناخت شیوه‌های جنگ روانی و عناصر کاربردی هرکدام از آن‌ها بر دشمن غلبه نمود و اهداف نظامی خود را پیش برد. در این میان، جنگ روانی نمود اصلی پیوند زبان و اندیشه در مسائل نظامی است. در جنگ روانی باید با بررسی پیوند ذهن و زبان در به‌کارگیری هنر کلامی، هم به درک درستی از عملیات روانی دشمن رسید و هم در برنامه‌ریزی‌های نرم هدفمند علیه دشمن، به نتایج بهتری دست‌یافت؛ بنابراین هنر کلامی نقش بسیاری در ثمربخش بودن شیوه‌های جنگ روانی دارد. به شکلی که می‌توان با انتخاب کلمات ادبی مناسب و با در نظر گرفتن نقش روان‌شناختی آن‌ها، تأثیر عملیات روانی را دوچندان نمود. متأسفانه این موضوع در باب مدیریت نظامی به شکل مجزا تبیین نشده است. ازاین‌جهت، پژوهش حاضر با استفاده از نمونه‌های برجسته جنگ روانی و با ارائه الگوهای ادبی، پیوند ذهن و زبان را در اجرای شیوه‌های این نوع عملیات روانی موردبررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها