نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران.

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران

چکیده

سرمایه‌های روان‌شناختی شامل امید خوش‌بینی تاب‌آوری و خودکارآمدی است که در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته است و به بهبود عملکرد افراد در زمینۀهای مختلف کمک می‌کند. از طرفی اضطراب می‌تواند منجر به کاهش یا حتی تخریب عملکرد فرد شود لذا این پژوهش به بررسی ارتباط بین این دو مفهوم می‌پردازد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ باهدف ﺑﺮرﺳﯽ رابطه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی و اضطراب در دانشجویان دختر دانشگاه علامه‌ طباطبائی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کلیه‌ی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی هست. نمونه‌ی این پژوهش شامل 200 نفر است که به‌صورت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و موردبررسی قرارگرفته است. اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ (2007)، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اضطراب کتل (1958) می‌باشد. اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته‌ها ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد به‌طوری‌که بین سرمایه روان‌شناختی و اضطراب دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (r=-0.155 و sig=0.028) یعنی با افزایش سرمایه روان‌شناختی دانشجویان از میزان اضطراب آن‌ها کاسته شده و بالعکس با کاهش مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی به اضطراب دانشجویان اضافه می‌شود.

کلیدواژه‌ها