نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه اول شهر بهشهر به تعداد 309 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، 172 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‏ سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان تأیید شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار spssو pls انجام شد. با توجه به مدل نهایی می‌توان گفت که سرمایه فکری با میزان ضریب مسیر (792/0) بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با ضریب مسیر (392/0) بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد و سرمایه فکری با میزان ضریب مسیر (852/0) بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Innovation with the Mediating Role of ICT Development in high schools of Behshahr

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Barimani 1
 • Elham Masoud Payani 2
 • Behrang Esmaeilishad 3

1 Assistant Prof, Department of Educational Management, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran

2 Department of Educational Sciences, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran

3 Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

 
The purpose of this study was to explain the relationship between intellectual capital and organizational innovation with the mediating role of ICT development. The research method is descriptive-correlational and applied studies. The statistical population included all primary schools in Behshahr. Using Krejcie-Morgan table, 172 teachers of these schools were selected by stratified random sampling. For data collection, the Bontis (1998) Intellectual Capital, Saatchi et al. (2010) Organizational Innovation, and Gobli et al. (2008) Information and Communication Technology Development Questionnaire were used. The face and content validity of the instrument were confirmed by experts. Reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by SPSS and PLS software. According to the final model, it can be said that intellectual capital has a positive effect on organizational innovation and information and communication technology has a positive effect on organizational innovation and intellectual capital has a positive effect on the development of information and communication technology. The results show that the research components have a good ability to measure the independent variable, so based on the model created by modeling structural equations, intellectual capital variables and the development of information and communication technology are effective on organizational innovation of teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Organizational Innovation
 • Information and Communication Technology
 1.  

  1. اکبری، طراوت (1395). بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو). مطالعات هنر و علوم انسانی، دوره 2، شماره 8 و 9، 27-19.
  2. برومند، مجتبی؛ رنجبری، مریم (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش، توسعه انسانی پلیس، دوره 6، شماره 24، 41-54.
  3. بورقانی فراهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدرام و فتوت، بنفشه (1395). اثر سرمایه‌های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه‌های نوشتاری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 1، 48-23.
  4. بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی؛ بختیار نصرآبادی، حسن‌علی و یارمحمدیان، محمدحسین (1390). تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 61، 50-27.
  5. پیران، منیره و ناستی‌زایی، ناصر (1395). رابطه سرمایه فکری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی اعضای هیئت‌علمی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 16، شماره 50، 464-454.
  6. تقوایی یزدی، مریم (1397). تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 9، شماره 2، 60-45.
  7. جهانیان، رمضان و حدادی، طاهره (1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5، شماره 1، 92-65.
  8. چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل و غلام‌زاده، حجت (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، شماره 1، 59-27.
  9. حسینی، مریم؛ کریمی، جواد و زردشتیان، شیرین (1396). تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، دوره 4، شماره 4، 42-35.
  10. درویشی، مریم و ضیائی، علیرضا (1396). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان. رشد فناوری، دوره 14، شماره 53، 44- 36.
  11. رضایی، روح‌الله (1393). تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خدمات مشاورهای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 12، شماره 1، 147-125.
  12. رضایی، روح‌الله و مغانلو، فاطمه (1393). تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت­های خدمات کشاورزی استان زنجان. توسعه کارآفرینی، دوره 26، 674-653.
  13. رضایی، صادق (1392). بررسی ارتباط میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش معلمان مدارس. خانواده و پژوهش، دوره 10، شماره 4، 66-51.
  14. قربانی، محمود؛ نیشابوری، وحید رضا و عرفانیان خانزاده، حمید (1395). بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 9، شماره 34، 168-135.
  15. کرم‌پور، عبدالحسین؛ مسعودی، نازنین و ابراهیمی، ابوالقاسم (1397). بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایۀ فکری و نوآوری سازمانی. مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 34، 208-185.
  16. محمودی، محمدتقی؛ افضل‌کوهی؛ فروزان و فروزنده، اعظم (1395). بررسی رابطه یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دوره 11، شماره 2، 120-103.
  17. معظم باباشیخعلی، زهرا؛ کریمی، فریبا و کریمی، سعید (1393). رابطه ساده و چندگانه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 7، 625-616.
  18. موسوی دزفولی، سیده زینب و منظری حصار، مهدی (1395). اثر فرهنگ‌سازمانی، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، شماره 2، 114-100.
  19. Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and Models. Management decision, 36(2), pp.63-67.
  20. Bontis, N. (2002). Intellectual capital disclosure in Canadian corporations. Human Costing and Accounting, 3 (3), pp.9- 20.
  21. Cassol, A. Gonçalo, C.R. & Ruas, R.L. (2016). Redefining the Relationship between Intellectual Capital and Innovation: The Mediating Role of Absorptive Capacity. BAR, Rio de Janeiro, 13(4), pp.1-25.
  22. Damanpour, F. & Schneider, M. (2009). Characteristics of Innovation and Innovation adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public administration Research and Theory, 19(3), pp. 495–522.
  23. Edvinsson, L. & Malone, M.S. (1997). Intellectual capital: Realizing your Company’s. True value by finding its hidden brainpower. New York, NY: Harper Business.
  24. Fallah Tafti, M. & Yarmohammadian, M.H. (2016). The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Innovation among Faculty Members of International University of Yazd. International journal of humanities and cultural, pp.2691-2702.
  25. Li, Y. Song, Y. Wang, J. & Li, C. (2019). Intellectual Capital, Knowledge Sharing, and Innovation Performance: Evidence from the Chinese Construction Industry. Sustainability, 11(9), pp.2713.
  26. Li, J. & Yu, D. (2018). The Path to Innovation: The Antecedent Perspective of Intellectual Capital and Organizational Character. Frontiers in Psychology, 9, pp.1-18.
  27. Maboudi, M. Mobaraki, M.H. Jalil Khavandkar, J. & Moghimi Esfandabadi, H. (2015). The Effect of Intellectual Capital on Innovation: A Case Study of an Institute for Advanced Studies in Basic Sciences Located in the Science and Technology Park of Zanjan. Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 4(3), pp.1-5.
  28. Mojica Peñalba, J.E. Guzmán, G.M. & Mojica, E.G. (2015). The Effect of Information and Communication Technology in Innovation Level: The Panama SMEs Case.Journal of Business & Economic Policy, 2(2), pp.124-131.
  29. Nedjema, A. (2016). The role of intellectual capital in achieving organizational innovation study of the case of “Ain Touta” cement company, Algeria.European Journal of Business and Innovation Research, 4, pp.30-57.
  30. Santos-Rodrigues, H. Faria, J. Cranfield, D. & Carminda Morais, C. (2013). Intellectual Capital and Innovation: A Case Study of a Public Healthcare organization in Europe. Electronic Journal of Knowledge Management, 11(4), pp.361-372.
  31. Valdez-Juarez, L.E. Garcia-Perez-de-Lema, D. & Maldonado-Guzman, G. (2018). ICT and KM, Drivers of Innovation and Profitability in SMEs.Journal of Information & Knowledge Management, 17(1), pp.1-34.
  32. Yunis, M. Tarhini, A. & Kassar, A. (2018). The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalyzing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 88, pp. 344–356.
  33. Zahedi, M.R. & Mehrabian, M. (2015). Study the Effect of Intellectual Capital and Knowledge Sharing on Organizational Innovation of Software Companies. International Academic Journal of Business Management, 3(10), pp.45-59.
  34. Zhu, A.Z. (2003). The intellectual capital web a systematic linking of intellectual capital and knowledge management. Journal of Intellectual Capital, 4 (1), pp.34- 48.