نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه اول شهر بهشهر به تعداد 309 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، 172 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‏ سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان تأیید شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار spssو pls انجام شد. با توجه به مدل نهایی می‌توان گفت که سرمایه فکری با میزان ضریب مسیر (792/0) بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با ضریب مسیر (392/0) بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد و سرمایه فکری با میزان ضریب مسیر (852/0) بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها