نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تبیین رابطه باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری می‌باشد. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه، به جهت اینکه تعداد کارکنان 44 نفر می‌باشند، نمونه‌گیری به روش تمام­شماری انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. برای باورهای غیرمنطقی از پرسشنامه جونز (1968) دارای 100 گویه و برای پرخاشگری از پرسشنامه باس و پری (1992) شامل 29 گویه، استفاده گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که رگرسیون پیش‌بینی پرخاشگری کارکنان با توجه به مؤلفه‌های باورهای غیرمنطقی (انتظار تأیید از دیگران، انتظار بیش‌ازحد از خود، تمایل به سرزنش کردن، واکنش به ناکامی، بی‌مسئولیتی عاطفی، نگرانی زیاد توأم با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی به دیگران، درماندگی نسبت به تغییر، کمال‌گرایی) معنی‌دار نیست. متغیر باورهای غیرمنطقی درزمینۀ نگرانی زیاد توأم با اضطراب با ضریب بتای استاندارد 252/0 می‌تواند به‌طور مثبت و معنی‌داری پرخاشگری کارکنان را پیش‌بینی کند. بر اساس یافته‌های پژوهش بین ابعاد باورهای غیرمنطقی البرت الیس و پرخاشگری رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده نشد و متغیر باورهای غیرمنطقی درزمینۀ نگرانی زیاد توأم با اضطراب می‌تواند به‌طور مثبت و معناداری پرخاشگری کارکنان را پیش‌بینی کند. با توجه به یافته‌های آماری نتیجه‌گیری می‌شود که لزوماً باورهای غیرمنطقی منجر به پرخاشگری نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between irrational beliefs and aggression in organization (case of study: Islamic Development Organization, of North Khorasan)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Maghsodi 1
 • Behrang Esmaeilishad 2
 • Fatemeh Mohamad Ebrahimzadeh Sepasgozar 3

1 Department of educational sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 Department of Educational Management, Bojnourd branch, Islamic Azad university, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the relationship between irrational beliefs and aggression. The research is descriptive-correlational in terms of purpose, application and research method. Because the number of employees was 44, sampling was done by counting method. The data collection tool is questionnaire. For irrational beliefs, Jones (1968) questionnaire with 100 items was used and for aggression, Bass and Perry questionnaire (1992) with 29 items. Data analysis showed regression predicts employee aggression with respect to the components of irrational beliefs (expectation of approval from others, excessive expectation of self, tendency to blame, reaction to failure, emotional irresponsibility, high anxiety associated with anxiety, Avoidance of problems, dependence on others, helplessness to change, perfectionism) is not significant. The irrational beliefs variable in the field of high anxiety combined with the standard beta coefficient of 0.252 can positively and significantly predict employee aggression. Based on the research findings, no positive and significant relationship was between the dimensions of irrational beliefs and aggression, and the variable of irrational beliefs in the field of high anxiety and anxiety can positively and significantly predict employee aggression. According to the statistical findings, it is concluded that irrational beliefs do not necessarily lead to aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrational beliefs
 • anxiety
 • aggression
 1.  

  1. اتکینسون، ریتال؛ ریچارد، اتکینسون و ارنستر، هیلگارد (1983). زمینه روانشناسی. ترجمه محمدتقی براهنی (1391). تهران، انتشارات رشد، جلد 1 و 2.
  2. ادیب‌راد، نسترن؛ مهدوی، اسماعیل؛ ادیب‌راد، مجتبی و دهشیری،‌ غلامرضا (1384). مقایسه باورها ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهرتهران.‌ فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 1، شماره 2، 138-131.
  3. امین پور، حسن؛ احمدزاده، یاسین (1390). بررسی و مقایسه وضعیت باورهای غیرمنطقی در افراد معتاد و عادی. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیادپژوهی، سال 3، شماره 12، 107-102.
  4. اینانلو، مجید؛ نظری، رجب (1391). پرخاشگری. مجله روان شناسی سلامت روان، قابل دسترسی از: http://www.estkhalele.blogfa.com/post/143.
  5. برزآبادی فراهانی، علی و آقایی دوست، علی (1389). مهارت های زندگی. مرکز انتشارات آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
  6. فیاض، ایراندخت و کیانی، ژاله (1388). بررسی آسیب شناسانه باورهای غیرمنطقی دانشجویان. راهبرد فرهنگ، شماره 14، 117-99.
  7. کوری، جرالد (2013). نظریه و کاربست مشاوره و رواندرمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1392). چاپ 10، تهران، انتشارات ارسباران.
  8. حبیبی، یوسف؛ آینه وند، علی و حسینی، سیدحسین (1394). پیش بینی باورهای غیرمنطقی با توجه به بهزیستی معنوی و سبک زندگی. دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، استانبول، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
  9. خزائی، حبیب اله و اسدی، ماندانا و محمدی، هیوا (1390). مقایسه اثربخشی دو روش رفتار درمانی " تقویت و پاداش" و روش شناخت‌درمانی الیس بر میزان پرخاشگری کودکان بی‌سرپرست، دوماهنامه بهبود، دوره 15، شماره 6، 408- 414.
  10. رشیدی، اشرف و علوی، حمیدرضا (1394). بررسی میزان رفتار منطقی و اثربخشی ارتباطات و رابطه آنها در بین اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دوره 2، شماره 3، 12-6.
  11. زیارتی، اسماعیل (1379). بررسی رابطه بین سلامت روان و باورهای غیرمنطقی دانشجویان دانشگاه کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
  12. شفیع‌آبادی، عبداله و ناصری، غلامرضا (1374). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران، چاپ 4، انتشارات مرکز نشر دانشگاه.
  13. کریمی‌کهکی، غلامحسین و کاظمیان‌مقدم، کبری (1389). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهربهبهان. روان شناسی ایران، شماره 3، 127-107.
  14. گل‌شکوه، فاطمه (1394). رابطه بین نگرش مذهبی و باورهای غیرمنطقی با تحمل ابهام در جانبازان شهر دزفول. اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی، اردبیل، کانون فرهنگی مناجات اردبیل.
  15. معتمدین، مختار و عبادی، غلامحسین (1386). نقش باورهای غیرمنطقی وپرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسردوره متوسط شهر تبریز. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 14، 22-1.
  16. معتمدین، مختار و عبادی، غلامحسین (1384). بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز در شهر اهواز. دانش و پژوهش در روان شناسی، دوره 7، شماره 23.
  17. نجفی، احمد (1394). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی، باورهای غیرمنطقی و دلزدگی شخصیتی. کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز، مرکز توسعه آموزش های نوین ایران.
  18. نوابی نژاد، شکوه (1372). رفتارهای بهنجارو نابهنجار کودکان و راه‌های پیشگیری و درمان. تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
  19. الیس، آلبرت و مکالرن، کاترین (2005). رفتار درمانی عقلانی هیجانی. ترجمه مهرداد فیروزبخت (1392)، چاپ 1، تهران، انتشارات روانشناسی و هنر.
  20. الیس، آلبرت و رابرت، هارپر (1975). زندگی عاقلانه. ترجمه مهرداد فیروزبخت (1377)، تهران، انتشارات رشد.
  21. Allen, J.J. & Anderson, C. (2017). Aggression and violence: Definitions and distinctions. In P. Sturmey (Ed.). The Wiley Handbook of Violence and Aggression, UK: John Wiley & Sons. 4-16
  22. Anderson, C.A. & Bushman, B.J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, pp.27-51.
  23. Beck,A.T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorder.new York.
  24. Briñol, P. Petty, R.E & DeMarree, K. (2015). Being threatened and being a threat can increase reliance on thoughts: A self-validation approach. In P. J.
  25. Carroll, R. M. Arkin, & A. Wichman (Eds.), Handbook on personal security, New York: Psychology Press.
  26. David D, Lynn S, Ellis A. (2009). Rational and Irrational Beliefs: Research, Theory, and Clinical Practice. USA: Oxford University Press.
  27. Ellis, A. (1999). Rational- Emotive Behavior Therapy and Cognitive BehaviorTherapy for Elderly People. Journal of Rational Emotive & Cognitive- Behavior Therapy.
  28. Ellis, A. & Dryden, W. (1999). The practice of rational-emotive therapy. New York: Springer. 17(1), pp.5-18.
  29. Flett, G. L. Hewitt, P. L. Blankstein, K. R. & Koledin, S. (1991). Dimensions of perfectionism and irrational thinking. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 9(3), pp.185-201.
  30. Gascó, M. Briñol, P. Santos, D. Petty, R. E. & Horcajo, J. (2018). Where did this thought come from? A self-validation analysis of the perceived origin of thoughts. Personality and Social Psychology Bulletin, 44, pp.1615-1628.
  31. Hart, K. E., Turner, S. H., Hittner, J. B., Cardozo, S. R., & Paras, K. C. (1991). Life stress and anger: Moderating effects of Type A irrational beliefs. Personality and Individual Differences, 12(6), pp.557-560.
  32. Hogg, M. A. & Reid, S. (2006). Social identity, self-categorization, and the communication of group norms. Communication Theory, 16, pp. 7-30. doi: 10.1111/j.1468-2885.2006.00003.x
  33. Michaeli Manee F. (2010). The role of the styles of coping with stress in the relationship between irrational beliefs and social adjustment among the Urmia University students. J Res Psychol Health, 3(4): pp. 45-54.
  34. Priyadharshini, Gopalan,  RT. (2020). Marital Adjustment, Love, Personal Intimacy, Personality, Dyadic Coping and Spirituality on Marital Stability. Asian Journal of Advanced Research and Reports, pp. 1-16.
  35. Vandervoort, D. & Paul P.D. (1999). Madrid, Samara.Ethno Culture, Anxiety, and Irrational Beliefs. Current Psychology, fall 99, 18 tissue, 30)1), pp.277- 278.