نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تبیین رابطه باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری می‌باشد. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه، به جهت اینکه تعداد کارکنان 44 نفر می‌باشند، نمونه‌گیری به روش تمام­شماری انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. برای باورهای غیرمنطقی از پرسشنامه جونز (1968) دارای 100 گویه و برای پرخاشگری از پرسشنامه باس و پری (1992) شامل 29 گویه، استفاده گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که رگرسیون پیش‌بینی پرخاشگری کارکنان با توجه به مؤلفه‌های باورهای غیرمنطقی (انتظار تأیید از دیگران، انتظار بیش‌ازحد از خود، تمایل به سرزنش کردن، واکنش به ناکامی، بی‌مسئولیتی عاطفی، نگرانی زیاد توأم با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی به دیگران، درماندگی نسبت به تغییر، کمال‌گرایی) معنی‌دار نیست. متغیر باورهای غیرمنطقی درزمینۀ نگرانی زیاد توأم با اضطراب با ضریب بتای استاندارد 252/0 می‌تواند به‌طور مثبت و معنی‌داری پرخاشگری کارکنان را پیش‌بینی کند. بر اساس یافته‌های پژوهش بین ابعاد باورهای غیرمنطقی البرت الیس و پرخاشگری رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده نشد و متغیر باورهای غیرمنطقی درزمینۀ نگرانی زیاد توأم با اضطراب می‌تواند به‌طور مثبت و معناداری پرخاشگری کارکنان را پیش‌بینی کند. با توجه به یافته‌های آماری نتیجه‌گیری می‌شود که لزوماً باورهای غیرمنطقی منجر به پرخاشگری نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها