نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ft.mohammadi@ut.ac.ir

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در سال­های اخیر مفهوم بهره­وری نیروی انسانی در بین پژوهشگران حوزه مدیریت مورد اهمیت فراوانی قرارگرفته است و مبنای حل و تفسیر بسیاری از مسائل منابع انسانی در سازمان­ها به شمار می­رود. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، واکاوی نقش منابع انسانی برند محور بر سکوت سازمانی با نقش میانجی بهره­وری نیروی انسانی در بین کارکنان شهرداری است. روش پژوهش مطالعه ازلحاظ نتیجه کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. جامعۀ‌ آماری پژوهش، کارکنان شهرداری شهر شاهین­دژ­­ و میاندوآب می­باشد. با توجه به اینکه جامعۀ آماری (138N=) ­این پژوهش به کارکنان شهرداری شهرستان شاهین­دژ و میاندوآب محدود بود، حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته‌شده و از روش نمونه­گیری سرشماری استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده­های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم­افزار ­Smart­-­Pls­ ­­استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین منابع انسانی برند محور، سکوت سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها