نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ft.mohammadi@ut.ac.ir

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در سال­های اخیر مفهوم بهره­وری نیروی انسانی در بین پژوهشگران حوزه مدیریت مورد اهمیت فراوانی قرارگرفته است و مبنای حل و تفسیر بسیاری از مسائل منابع انسانی در سازمان­ها به شمار می­رود. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، واکاوی نقش منابع انسانی برند محور بر سکوت سازمانی با نقش میانجی بهره­وری نیروی انسانی در بین کارکنان شهرداری است. روش پژوهش مطالعه ازلحاظ نتیجه کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. جامعۀ‌ آماری پژوهش، کارکنان شهرداری شهر شاهین­دژ­­ و میاندوآب می­باشد. با توجه به اینکه جامعۀ آماری (138N=) ­این پژوهش به کارکنان شهرداری شهرستان شاهین­دژ و میاندوآب محدود بود، حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته‌شده و از روش نمونه­گیری سرشماری استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده­های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم­افزار ­Smart­-­Pls­ ­­استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین منابع انسانی برند محور، سکوت سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of brand-based human resources on organizational silence with the mediating role of human resource productivity among municipal employees

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mohammadi 1
 • hooshmand bagheri 2

1 ft.mohammadi@ut.ac.ir

2 Semnan uni

چکیده [English]

In recent years, the concept of human resource productivity has become very important among researchers in the field of management and has been the basis for solving and interpreting many human resource issues in organizations. It is obvious that studying this phenomenon could be important to the development of the concept have an important effect. The aim of this study was to investigation The relationship between Human resources branding and organizational silence With organizational citizenship behavior. This is a applied and descriptive study and has been performed by survey method. The research population is municipal staff Shahindej and Miyandoab city. Given that the study population (N = 138) of the study was limited to municipal staff Shahindej and Miyandoab The sample is considered Society and simple sampling methods were used. The data was provided by a questionnaire, which was structured according to the research questions. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect information. Structural equations’ modeling was used to analyze research data with Smart-PLS software. Findings showed that there is a significant relationship between brand-based human resources, organizational silence and human resource productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand-oriented human resources
 • Municipal staff
 • Manpower productivity
 1. بیگ، مینا؛ رحمان سرشت، حسین؛ شریف­زاده، فتاح و حسینی گل‌افشانی، سید احمد (1398). مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد. چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 3، 69-101.
 2. حمیدیان­پور، فخریه؛ رضایی، بدریه و برجویی مجرد، صاحبه (1393). رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی. سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت.
 3. رحیمیان، اشرف (1392). برند کارفرما، راهبرد نوین مدیریت سرمایه­های انسانی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره 5، شماره 2، 150- 127­.
 4. ساکی، رضا؛ دستیف مرضیه و نصری، صادق (1394). رابطه سبک­های رهبری تحولی- تبادلی مدیران با سکوت سازمانی: دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره 1، 24-1.
 5. شعبانی فرد، احمد (1388). برند منابع انسانی. مجله­ی صنعت لاستیک ایران، شماره 53، 93- 89­.
 6. شیدا، میثم؛ همتی، محمد و فخاری، مجتبی (1393). تحلیل نقش منابع انسانی بر موفقیت برند و ارائه مدل مفهومی. دومین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
 7. صوری ذهی، ذکریا؛ جباری، غلام و تربتی، امیر (1394). رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 12، 83- 71.
 8. عالی، سعید و قانع، احمد (1393). برند مبتنی بر توسعه منابع انسانی (اچ­آ­ر برندینگ)­. در http://www.pakshoo.com/Page.aspx?mID.
 9. عاملی، راضیه (1393). بررسی پیشایند­ها و پیامد­های ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان (موردمطالعه: هتل­های منتخب استان اصفهان)­. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 10. فلاحی، محمدباقر؛ طباطبایی نسب، سید محمد و سبک رو، مهدی (1398). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی برند محور بر ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری با روش مدل‌سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (موردمطالعه: هتل‌های شیراز). گردشگری و توسعه، دوره 18، شماره 1، 160-177.
 11. مایل افشار، مهناز؛ رجب­زاده قطری، علی؛ معمارپور، مهدی و جعفر کندی، محمد (1391). رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و بهره­­وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستان­های منتخب دانشگاه­های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 3، شماره 2، 161-145.
 12. محمودی میمند، محمد و هرندی، عطا­الله (1390). بررسی رابطه میان خود سودمندی کارکنان با بروز رفتار شهروندی سازمانی موردمطالعه: (کارکنان مدیریت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ­؛ پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 1، شماره 1، 153-137.
 13. مشبکی، اصغر و تقی­زاده، امیرحسین (1398). تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت‌سازمانی. نشریه مدیریت بهبود و تحول، دوره 28، شماره 93، 91-63.
 14. Acaray, A. & Akturan, A. (2016). "The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, pp 472 – 482.
 15. Cinar, O. Karcioglu, F. Aliogullari, Z. (2014). "The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior", Procedia -Social and Behavioral Sciences, 99, pp 314 – 321.
 16. Deniz, N. Noyan, A. & Ertosun, Ö. G. (2013). The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company. Procedia-Social and Behavioral Sciences99, pp. 691-700.‏
 17. Herscovitch, L. & Meyer, J. (2003). "Commitment to organizational change: extension of a three – component model". J applied psych­, pp 474-487.
 18. KILIÇLAR A. ve M. Harbalıoğlu. (2014). "Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi, 6, pp 328-346.
 19. Martin, G. Beaumont, P. Doig, R. & Pate, J. (2005). "Branding: A New Performance Discourse for HR"? European Management Journal, 23(1), pp. 76-88.‏
 20. Mirmohhamadi, M. (2015). "The Effect of Perceived Justice and Organizational Silence on Organizational Commitment", International Review of Management and Business Research,1773-1789.
 21. Organ, D. W. (1988). "Organizational citizenship behavior: The good soldie syndrome". Lexington, MA: Lexington Books, pp. 14-23.
 22. Tanwar, K. & Prasad, A. (2016). "The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: gender as a moderator". Management Decision, 54(4), pp. 854-886.‏
 23. Terglav, K. Ruzzier, M. K. & Kaše, R. (2016). Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management's leadership–commitment relationship. International Journal of Hospitality Management, 54, pp. 1-11.‏