نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

همه سازمان­های پیشرو در تلاش هستند تا راز جذب و استخدام سرمایه­های انسانی ارزشمند را دریابند و با به‌کارگیری آن‌ها مزیت رقابتی­شان را بهبود بخشند. این راز جذب، به درک ارزش‎ها و عوامل مؤثر بر انتخاب شغل سرمایه‎های انسانی مستعد بستگی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی عواملی است که دانشجویان مدیریت را برای انتخاب یک شغل و یا یک سازمان ترغیب می­کند. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی/پیمایشی است و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند که نمونه­ای به حجم 443 نفر و به روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده از میان آن‌ها انتخاب گردید. نتایج نشان داد، مهم‌ترین عواملی که دانشجویان مدیریت در انتخاب یک شغل و یا یک سازمان در نظر می‌‌گیرند، به ترتیب، احساس موفقیت، پیشرفت و کمال، محیط کاری مطلوب، علاقه به شغل، رشد و توسعه شخصی، ارتقاء و پیشرفت شغلی و درآمد بالا است و متغیرهای جنسیت، تأهل، مقطع تحصیلی و تجربه کاری، تأثیر نسبتاً کمی بر انتخاب شغل و سازمان محل اشتغال دارند.

کلیدواژه‌ها