نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به تعداد 191 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 127 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای می­باشد. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی هانگ و چانگ (2005)، قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران (2005) و عملکرد هرسی و اسمیت (1981) جمع­آوری شد. روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی بود که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل یافته­ها در بخش آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها و تعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم‌افزار آماری SPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد (789/0r=). همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی (666/0) و قابلیت یادگیری سازمانی (166/0) عملکرد کارکنان را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Strategic Human Resource Management and Organizational Learning Capability with Employee Performance (Case of Study: North Khorasan Power Distribution Company)

نویسندگان [English]

 • Raheleh Alizadeh 1
 • Mohammad Ali Parvani 2
 • Behrang Esmaeilishad 1

1 Department of educational sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad university, Bojnourd, Iran

2 North Khorasan Electric Distribution Company

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between strategic human resource management and organizational learning ability with the performance of employees. The study was applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive-analytical research. The statistical population includes all the employees of North Khorasan Power Distribution Company 191 people and the sample according to Cochran's formula is 127 people and the stratified random sampling method. Research data were collected by three questionnaires of strategic human resource management of Hong and Chang (2005), organizational learning capability of Gomez et al. (2005) and Hershey and Smith (1981) performance. The validity of the questionnaires was content that was approved by professors and experts. To analyze the findings in the inferential statistics section, to analyze the data and generalize the results, Pearson correlation coefficient and regression tests were used using SPSS21 statistical software. The results showed that there is a significant relationship between strategic human resource management and organizational learning capability with the performance of employees of North Khorasan Power Distribution Company (r = 0.789). The results of multivariate regression also showed that strategic human resource management (0.666) and organizational learning capability (0.166) predict employee performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic human resource management
 • Organizational learning
 • Performance
 1.  

  1. اسدی، فریده؛ مظفری، سید امیراحمد و زارعی، علی (1396). رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 13، 30-23.
  2. امجدحسینی، ندا؛ امیرحسینی، آرزو (1396). بررسی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک. سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار، 15-1.
  3. تاکی، انسیه؛ طبائیان، ریحانه السادات و بردبار، غلامرضا (1396). تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد). مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، شماره 3، 43-37.
  4. حسینی، ابوالحسن؛ طبیبی، محمدرضا و علینتاج خراسانی، پریسا (1397). تأثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند هتل‌های استان مازندران. مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 7، شماره 42، 101-82.
  5. خورسندی، مجید؛ میرزازاده، زهرا سادات و سلاطین، مهدی (1394). بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 7، 68-61.
  6. رسولی، رضا؛ ضماهنی، مجید و شهرآئینی، سعید (1393). بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بازار بورس تهران. راهبرد مدیریت مالی، دوره 2، شماره 7، 57-33.
  7. رعنایی­کردشولی، حبیب­اله و سقاپور، آسیه (1390). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 6، 114-95.
  8. سوسرایی، امیرحسن و پاکدامن، سیده فرشته (1397). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمندسازی کارکنان شعب بانک ملی در استان گلستان. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، دوره 2، شماره 1،100-92.
  9. صفری، شاهین؛ مرشدی، هادی و شفیعی، علی (1400). بررسی تأثیر جهت‌گیری بازار بر عملکرد کسب‌وکار از طریق نقش میانجی یادگیری سازمانی و قابلیت‌های نوآورانه در شرکت بیمه ایران. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 5، شماره 55، 64-55.
  10. طاهری، مصطفی و عزیزی، ایمان (1399). بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تأثیر قابلیت‌های یادگیری بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 7، شماره ویژه، 197-173.
  11. عباسیان، شهریار؛ یوسفی، بهرام؛ زردشتیان، شیرین و عیدی، حسین (1397). تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 5، شماره 3، 104-91.
  12. عسگری باجگرانی، محبوبه؛ شائمی، علی و علامه، محسن (1390). سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان. مدیریت شهری، دوره 10، شماره 29، 286-277.
  13. قاسمی، محمد؛ جعفری، سلیمان و یولاغی، محمدرضا (1395). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان استانداری سوب شهرستان زاهدان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 7-1.
  14. قجری، نصرالله و حیدری، علی‌رضا (1394). رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک‌های شهر اهواز، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 16-1.
  15. کثیرلو، مجید و نعامی، عبداله (1399). تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان (موردمطالعه: بانک ملت شهر تهران). فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره 48، 427-409.
  16. کریمی، جواد و عباسی، همایون (1396). تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 4، شماره 41، 28-21.
  17. کهنسال زیدی، مهدی؛ حجازی، سید شهاب‌الدین و طحانی، غلامرضا (1396). تأثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 8، 91-81.
  18. گل­پرور، محسن و جوادیان، زهرا (1392). نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت در آموزش‌وپرورش. اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 9، شماره 3، 32-9.
  19. مالمیر، آمنه؛ عباسی، حمیده؛ صریحی، رسول و علوی، سید باقر (1398). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت برق باختر. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 15، 74-55.
  20. محمدی اصل، امیر؛ ایران­زاده؛ سلیمان؛ خدایی محمودی، رضا و رمضانی، مجتبی (1397). تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، شماره 3، 156-145.
  21. محمدی، جیران؛ باقری، مژگان السادات؛ صفریان، سارا و علوی برازجانی، سیده آزاده (1395). تبیین نقش پارتی‌بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 1، 249-229.
  22. مطلبی ورکانی، ابوطالب (1395). تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر). فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 5، 39-28.
  23. موسوی راد، طاهره؛ روزبهانی، محبوبه و روه، مهوش (1393). ارزیابی عملکرد معلمین تربیت‌بدنی با بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان. مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، دوره 1، شماره 3،70-61.
  24. میرسپاسی ناصر (1396). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (نگرشی نظام گرا). چاپ دهم. تهران: انتشارات میر.
  25. نامور، هاشم (1394). بررسی رابطه بین استقرار نظام مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی بر اساس الگوی BSC (مورد کاوی: شرکت پالایش نفت بندرعباس). فصلنامه تخصصی علمی ترویجی، شماره 50، 130-110.
  26. هاشمی، سیدحامد؛ اکرادی، احسان؛ گودرزوند چگینی، مهرداد و یوسفی، یمنو (1397). بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان. آموزش عالی،11 دوره، شماره 42، 53-35.
  27. یحیی زاده فر، محمود؛ چمن، فاطمه و مرادی چراتی، داوود (1392). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی بانک رفاه استان مازندران، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، 11-1.
  28. Aguinis, H. Gottfredson, R. K. & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war. Business Horizons, 55, pp.609-616.
  29. Al-bahussin, S. & El-garaihy. (2018). The Impact of Human Resource Management Practices,Organisational Culture, Organisational Innovation and Knowledge Management on Organisational Performance in Large Saudi Organisations: Structural Equation Modeling With Conceptual Framework. International Journal of Business and Management. 8 (22). Pp.1-19.
  30. Alegra, J. & Chiva, R. (2008). Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An Emprical Test. Technovation 28, pp.315-326.
  31. Aziz, J. Saif, N. ur Rehman, S. Imran Qureshi, M. Saqib Khan, M. & ullah Khan, F. (2013). Perception of job performance appraisals toward turnover intention and job satisfaction. Research Journal of Finance and Accounting, 4(6), pp.260- 267.
  32. Brix, J. (2017). Exploring knowledge creation processes as a source of organizational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. Scandinavian Journal of Management, 33, pp.113-127.
  33. Brown, M. Hyatt, D. & Benson, J. (2010). Consequences of performance appraisal experience. Personnel Review, 39(3), pp.375-396.
  34. Byars, L. and Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
  35. Currie G, Dingwall R, Kitchener M, Waring J. (2012). Let’s dance: Organization studies, medical sociology and health policy. Social Science & Medicine, 74(3), pp.273-280.
  36. Ellinger, A.D. Ellinger, A.E. Yang, B. & Howton, S.W. (2002). The relationship between the learning organization concept and firm’s financial performance: an empirical assessment. Human Resource Development Quarterly, 13(1), pp.5-21.
  37. Goh, S.C. (2003). Improving organizational learning capability: lessons from two case studies. The Learning Organization, 10(4), pp.216-227.
  38. Hamid, J. (2013). Strategic Human Resource Management and Performance: The Universalistic Approach—Case of Tunisia. Journal of Business Studies Quarterly, 5 (2). Pp.184-201.
  39. Hung Y. Yang B. Lein B. Maclean G. and Kuo Y. (2010). Dynamic Capability: Impact of Process Alignment and Organizational Learning Culture on Performance. Journal of World Business, 45, pp. 285-294.
  40. Kalmuk, G. & Acar, A.Z. (2015). The Mediating Role of Organizational Learning Capability On The Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, pp.164-169.
  41. Kaplan, R. Norton, D. (2008). Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston: Harvard Business School Press.
  42. Melnyk, S. A. Bititci, U. Platts, K. Tobias, J. & Andersen, B. (2013). Is performance measurement and management fitfor the future?. Management Accounting Research.
  43. Motowidlo, J. S. (2003). Job Performance. Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology 12.
  44. Mustapha, M. & Daud, N. (2012). Perceived performance appraisal effectiveness, career commitment and turnover intention of knowledge workers. International Journal of Business and Social Science, 3(19), pp.157-165.
  45. Prieto, I.M. & Revilla, E. (2006). Learning capability and business performance: a non-financial and financial assessment. The Learning Organization, 13(2), pp.166-185.
  46. Tempelton, C. Lewis Brucer R. & Synder, C.A. (2002). Development of Organizational Learning Contrust. Journal of Management in Formation System, 10(2), pp.175-218.
  47. Waiganjo, E. Mukulu, E. and Kahiri, J. (2012). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance of Kenya’s Corporate Organizations. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (10), Pp,62-70.
  48. Zhang, L. T. Yezhuang, Z. Q. A. (2009). A conceptual model of organizational learning based on knowledge sharing, School of Management, Harbin Institute of Technology, China.