نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

بهره‌مندی مدیران از هوش استراتژیک سبب بهبود عملکرد شغلی معلمان می‌شود و بهبود عملکرد شغلی به‌عنوان هدف مهم در آموزش‌وپرورش نیازمند تدابیری چون توانمندسازی روان‌شناختی معلمان است. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی معلمان زن متوسطه زاهدان اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – همبستگی اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ کلیه معلمان زن مقطع متوسطه به تعداد 700 نفر می‌باشد. برای تعیین ﺣﺠﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد که تعداد 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ﺑﺮای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد هوش استراتژیک مک کوبی (2015)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و عملکرد شغلی میرکمالی و کرمی (1395) استفاده‌شده ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗأﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ به ترتیب 75/0، 79/0 و 72/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و مانوا استفاده شد. یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، بین هوش استراتژیک مدیران و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی معلمان زن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های هوش استراتژیک و توانمندسازی روان‌شناختی با مؤلفه‌های عملکرد شغلی رابطه وجود داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

relationship between strategic intelligence and psychological empowerment with job performance

نویسندگان [English]

 • samane salimi 1
 • zahra arbab 2

1 1- Assistant Professor, Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Master of Educational Management, Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Managers use of strategic intelligence improves teachers job performance and improving job performance as an important goal in education requires measures such as psychological empowerment of teachers.The purpose of the present research was to study the relationship between managers' strategic intelligence and psychological empowerment with female high school teachers' job performance in of education organization.Research method was descriptive-Corellation, statistical population included all female high school teachers in of Education Organization of Zahedan whose number was tantamount to 700 subjects. Morgan table was used for determining the sample size and 260 subjects were selected through simple stratified random sampling. McCoby's questionnaire of Strategic Intelligence (2015), Spritzer's questionnaire of psychological empowerment (1995) and Mirkamali & Karami's questionnaire of job performance (1395) were used for data collection, content validity was confirmed by the experts and the dependability of the questionnaires were calculated through Cronbach's alpha as 0.75, 0.79 and 0.72 SPSS23 were used for data analysis. The findings of the research suggested that there is a significant relationship between managers' strategic intelligence and psychological empowerment with female high school teachers job performance in district 2 of Zahedan Education Organization. There was also a relationship between the components of strategic intelligence and psychological empowerment with the components of job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic intelligence
 • Psychological empowerment
 • Job performance
 1. اصغرپور، رضا؛ پور سعید، زهرا و کریمی، لیلا (1396). بررسی رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و توانمندسازی کارکنان: مطالعه موردی کارکنان بانک کشاورزی، اجلاس بین‌المللی مدیریت، چالش­ها و راهکارها، 51-63.
 2. اکبری، معصومه؛ هاشم‌نیا، شهرام و رزقی، هادی (1397). بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد، مدیریت بهداشت و درمان، دوره 9، شماره 1، 61-72.
 3. امیرخانی، امیرحسین (1388). توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی دیدگاه‌ها و ابعاد. مجلۀ پیک نور، دوره 6، شماره 1، 50-41.
 4. ایمانی، جواد (1390). رابطه مدیریت مشارکتی و جوسازمانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان بندرعباس، آموزش و ارزشیابی، شماره 14، 45- 74.
 5. آزادمنش، علی و رشیدی دهنه، ناهید (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین هوش استراتژیک مدیران با خودکارآمدی معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم. دومین همایش بین‌المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
 6. بخشی نیک، نسرین (1386). استقرار نظام آراستگی محیط کار S 5، (علیرضا علینقی و احمدرضا زیت بخش، مترجم). تهران، سازمان بهره‌وری ایران.
 7. بیگی نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد و نجاری نژاد، حسن (1389). تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت‌کننده بهره‌وری نیروی انسان. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 3، 79 - 102.
 8. پورعمران، محبوبه؛ معصومی، معصومه و رحیمی، رسول (1396). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با بهبود عملکرد و بهره‌وری سازمانی در کارکنان. اولین اجلاس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت.
 9. حاجی‌پور، ابراهیم و شافعیان، فرید (1394). بررسی رابطه بین هوش استراتژیک مدیران و عملکرد شغلی آنان. اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش.
 10. حسین‌زاده، سعید و محمدی (1394). رابطه بین هوش استراتژیک مدیران و بهره‌وری آن‌ها (مطالعه موردی در سازمان ثبت‌احوال استان تهران). کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.
 11. خاکپور، عباس؛ یمنی، محمد و پرداختچی، محمدحسن (1387). رابطه بین ویژگی‌های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه‌ای و وظیفه‌ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، دوره 2، شماره 3، 579-564.
 12. دیویس، کیت (1389). اصول و مبانی رهبری مدرسه (ترجمه بیژن عبدالهی و رضا ساکی). تهران: انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش.
 13. رحیمی، ابراهیم؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک و نوروزی، مهدی (۱۳۹۶). اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 27، 12-20.
 14. سلیمی، سمانه و سعیدیان، نرگس (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان‌شناختی و تأثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره‌وری کارکنان شهرداری زاهدان. مدیریت بهره‌وری، شماره 28، 32-7.
 15. ﺻﻔﺮی، ﺳﻤﯿﻪ؛ ﺧﺒﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﺠﺎدی، ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮاﷲ (1391). ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان‌شناختی، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن تربیت‌بدنی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﯾﺮان. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
 16. ضیافتی فرامرزی؛ مژگان و مسیح ابراهیمی (۱۳۹۴). هوش هیجانی و نقش آن در عملکرد معلمان، دومین اجلاس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 17. عابدی، احیا؛ رضوی، سید محمدحسین و فرزان، فرزام (1394). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 28، 218-197.
 18. عبدالهی، امیرحسین (1391). بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی دفتر مرکزی تهران). پایان‌نامه ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
 19. عزیزی الااصل، شمس اله؛ مرزوقی، رحمت اله وجهانی، جعفر (1394). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی در دانشگاه شیراز. رهبری و مدیریت تحول، دوره 1، شماره 4، 25-17.
 20. عزیزی، ناظم و ندیمی شاهوردی، هادی (1396). رابطه‌ی هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اولین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی، تهران.
 21. عظیم پور، احسان و جلیلیان، سهیلا (1395). پیش‌بینی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن بر اساس ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ؛ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﻮآوراﻧﻪ. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دوره 11، شماره 2، 160-72.
 22. علوی، سید بابک و ربانی، محمدمهدی (1397). رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد. مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره 3، 50-29.
 23. عنایتی، غلامرضا؛ صفر محمد لو، شیما و شاه کل زاده، عطیه (1395). بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی با تحقق تفکر سیستمی. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، شماره 1، 17-1.
 24. غیاثی، سعید؛ جوانمردی، فاطمه و خورسندی، علی (1397). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی با خلاقیت کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 6، شماره 3، 96-77.
 25. فرهنگی، ابراهیم و صفر زاده، محمدرضا (1390). بررسی توانمندسازی معلمان و تأثیر آن در ارتقا سطح آموزش‌وپرورش. اولین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب­های اجتماعی ایران.
 26. قربانی زاده، وجه اله و خالقی نیا، شیرین (1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامعه امام حسین (ع)، دوره 1، شماره 2، 105-85.
 27. قربانی، محمد؛ کرامتی، محمدرضا و جعفری راد، اشرف (1392). بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به‌نظام موجود ارزشیابی عملکرد، پژوهش­های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 11، 114-98.
 28. کفاش پور، آذر و شکوری، ندا (1394). شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روان‌شناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان). رسالت مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 17، 31-17.
 29. مسعودی، مجید و باباخانی، ملیحه (1394). رابطه بین توانمندسازی با عملکرد شغلی آموزگاران. دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت‌حیدریه
 30. مندجین، محمدرضا و آقچه کند، زهرا (1395). بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد آن‌ها در شهرداری منطقه 18. مدیریت شهری، شماره 44، 561-549.
 31. مورکانی، غلامرضا؛ مشایخی، منصوره و سلیمانی، سعید (1396). تبیین نقش هوش سازمانی در ارتقای عملکرد سازمانی: مطالعه موردی مدیران دبیرستان‌های شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 31، 86-75.
 32. ناظم، فتاح؛ شاکری، غلامرضا؛ ارقنه، جواد و مطلبی، آزاده (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های آموزش‌وپرورش شهرستان نظرآباد. پژوهش اجتماعی، دوره 4، شماره 12، 95-75.
 33. ودادی، منوچهر و مهر آرا، یونس (1392). نقش میانجی­گری تب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد نوآورانه. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره 5، شماره 17، 63-53.
 34. وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺖ، ﺣﺴﯿﻦ و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ (1388). ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی رﻗﺎﺑﺘﯽ؛ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و کاربردها. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ، ﺷﻤﺎره 197.
 35. یاسینی، علی؛ عباسیان، عبدالحسین و یاسینی، طاهره (1392). نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 4، شماره 1، 50-33.
 36. یزدان‌شناس، مهدی و هاشم‌پور، مهدی (1394). تأثیر مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت. تهران.

 

 1. Anastrain, N. (2013). Strategic intelligence role in the management of organizations. The USV Annals of Economics and Public Administration, 2(18), pp. 109-116.
 2. Bin Abdullah, A. G. K. Almadhoun, T. Z, Ling, Y. L. (2015). Psychological empowerment, job satisfication and commitment among Malaysian secondary school secondary school teachers. Asian Journal of Educational Research, 3(3).
 3. Boikanyo, H. (2016). Investigating strategic intelligence as a management tool in the mining industry. Thesis of Phd in Business Administration at the Potchefstroom Campus of the North – West University.
 4. Chinomona, R. & Surujlal, J. (2012). The influence of student internship work experience on their self-improvement and professionalism in Sport Management: sport management. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance18(42), pp. 885-899.
 5. Gabber, H. (2007). Competitive intelligence topology analyzes for improved plan operation. Industrial Management and Data Systems, 107(2), pp. 198-236.
 6. Greasley K, Bryman A, Dainty A, Price A, Naismith N, Soetanto R. (2008). Understanding empowerment from an employee perspective: what does it mean and do they want it? Team Performance Management: An International Journa, 14(1/2), pp. 39-55.
 7. Hoffman, B. J. & Frost, B. C. (2014). Multiple intelligence of transformational leaders: an empirical examination. International Journal of Manpower, 27(1), pp. 37-51.
 8. Huovinen, P. (2013). Hydrodynamics at RHIC and LHC: what have we learned? International Journal of Modern Physics E22(12), pp.1330029.
 9. Johnson, S. Cooper, C. Cartwright, S. Donald, I. Taylor, P. & Millet, C. (2005). The experience of work‐related stress across occupations. Journal of managerial psychology. leaders: an empirical examination. International Journal of Manpower, 27(1), pp. 37-51.
 10. Ling, T. P. Lope Pihie, Z. A. Asimirin, S & Say Fooi, F. (2015). The Influence of Transformational School Leadership on Teacher Efficacy in Malaysian Secondary School Teachers, International Journal of Social Science Research, 3(2).
 11. Marchand, D. & Hykes, A. (2007). Leveraging what your company really knows: A process view of strategic intelligence,’ in M. Xu (ed.), Managing strategic intelligence - techniques and technologies, Idea Group Inc. University of Portsmouth. Pp. 1–13.
 12. Miao, E. A. Rajan, J. V. & Aderem, A. (2011). Caspase‐1‐induced pyroptotic cell death. Immunological reviews243(1), pp. 206-214.
 13. Richard, L. Russell, P. (2007). Sharpening Strategic Intelligence: Why the CIA Gets It Wrong and What Needs to Be Done to Get It Right, Cambridge University Press, pp. 237.