نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

بهره‌مندی مدیران از هوش استراتژیک سبب بهبود عملکرد شغلی معلمان می‌شود و بهبود عملکرد شغلی به‌عنوان هدف مهم در آموزش‌وپرورش نیازمند تدابیری چون توانمندسازی روان‌شناختی معلمان است. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی معلمان زن متوسطه زاهدان اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – همبستگی اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ کلیه معلمان زن مقطع متوسطه به تعداد 700 نفر می‌باشد. برای تعیین ﺣﺠﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد که تعداد 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ﺑﺮای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد هوش استراتژیک مک کوبی (2015)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و عملکرد شغلی میرکمالی و کرمی (1395) استفاده‌شده ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗأﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ به ترتیب 75/0، 79/0 و 72/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و مانوا استفاده شد. یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، بین هوش استراتژیک مدیران و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی معلمان زن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های هوش استراتژیک و توانمندسازی روان‌شناختی با مؤلفه‌های عملکرد شغلی رابطه وجود داشت.
 

کلیدواژه‌ها