نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناس شهرداری منطقه 5 تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و توصیفی- تحلیلی است. با توجه به زمان جمع‌آوری داده‌ها، این مطالعه از نوع پژوهش‌های مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 520 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای کارکنان 273 نفر تعیین شد. روش انجام این پژوهش، پیمایشی و تکمیل پرسشنامه‌ از کارمندان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فرهنگی 94/0 و برای پرسشنامه تعهد شغلی کارکنان 9/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میان سرمایه فرهنگی و تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 رابطه معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد. علامت مثبت ضریب همبستگی نشان می‌دهد که با بهبود شاخص‌های سرمایه فرهنگی، تعهد شغلی کارکنان افزایش می یابد. همچنین بین سه بعد سرمایه فرهنگی (بعد عینیت یافته، بعد تجسم یافته و بعد نهادینه شده) با تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران نیز رابطه معنی‌داری وجود داشته و از میان ابعاد سرمایه فرهنگی، بعد تجسم یافته بیشترین تأثیر را بر تعهد شغلی کارکنان دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران پیشنهاد می‌گردد با توجه بیشتر به ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سازمان در جهت ارتقاء سطح تعهد شغلی کارکنان قدمی مثبت بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the role of cultural capital on job commitment of Tehran Municipality staff

نویسنده [English]

 • zahra kamasi

Department of Persian Language and Literature, Municipal Expert, District 5, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of cultural capital on job commitment of Tehran's 5th municipality staff in 2019. The present study is applied in terms of purpose and descriptive and analytical and descriptive-analytical in terms of data collection. Considering the time of data collection, this study is a cross-sectional study. The statistical population of this research is 520 employees of municipality 5 of Tehran. The sample size was determined using the Cochran formula for 273 employees. The method of this study is survey and semi-structured with questionnaires. Cronbach's alpha coefficient was 0.94 for cultural capital questionnaire and 0.9 for employee job commitment questionnaire. The results of this study show that there is a significant relationship between cultural capital and job commitment of District 5 municipal employees at 99% level. The positive sign of the correlation coefficient indicates that with the improvement of cultural capital indices, employees' job commitment increases. Also, there was a significant relationship between the three dimensions of cultural capital (objective dimension, embodied dimension, and institutionalized dimension) with the job commitment of Tehran Municipality District 5 employees. According to the results of this study, managers are advised to take a positive step towards improving the level of job commitment of employees by paying more attention to the dimensions and components of cultural capital in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural capital
 • Job commitment
 • Embodied dimension
 • Tehran Municipality
 1.  

  1. امامی، مصطفی (1390). تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن. مجله راهبرد.144-127.
  2. بنیسی، پریناز (1397). نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) . فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 4(1): 1121-1106.
  3. حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید و خاتون خاکی، سکینه (1391). رابطة نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 42(11): 29-7.
  4. حشمتی، بهنام و موسوی جد، سیدمحمد (1394). بررسی رابطه قرارداد روانی با تعهد شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (بررسی نسل هزاره و تأثیر نسل های مختلف)،اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد.
  5. خواجه­نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا و همت، صغری (1393). مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس). فصلنامة مطالعات ملی، 15(1): 120-95.
  6. رضاپور میرصالح، یاسر؛ دهقانی، اعظم و ذاکری، مریم (1397). بررسی نقش میانجی جهت گیری هدف شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی نمونه ای از معلمان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(2): 240-223.
  7. زلفعلی فام، جعفر و آقائی، هادی (1393) . بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر تعهد اجتماعی شهروندان به مسائل شهری (مطالعۀ موردی تبریز). فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5(1): 112-77.
  8. سعادتی، موسی؛ نیازی، محسن ؛ منتظری خوش، حسن و محمودآبادی، زهرا (1394). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سلامت روانی. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، بصورت الکترونیکی، شرکت طلای سبز، انجمن پایش.
  9. شربتیان، محمدحسن و اسکندری، زهرا (1394). تحلیل جامعه‌شناختی شاخص‌های سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی قاین). فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، 4(2): 58-84.
  • شیرمحمدزاده، محسن ؛ قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل و کاظم زاده بیطالی، مهدی (1397). نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطۀ بین توسعۀ حرفه­ای با رضایت و تعهد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان. مجلۀ ارگونومی، 6(1): 39-30.
  • فرزعلیان ، الهه ؛ گنجی، محمد و نیازی، محسن (1398). بررسی نقش سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط محور. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(2): 410-397.
  • قاسمی، یارمحمد و نامدار جویمی، احسان (1393). بررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی و سرمایه ی نمادین فرهنگی (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام(. فصلنامه فرهنگ ایلام. 15(44): 7-19.
  • محمدی، اسفندیار ؛ پیرزادیان، محسن و نامدار جویمی، احسان (1393). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی، دانشگاه دولتی ایلام).سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
  1. ملکی، محمد (1394). بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هرمزگان.
  • منصورلکورج، علی؛ عبداللهی، داود و رسولی، اسحاق (1398). تأثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیماراست.فصلنامه طب جانباز، 11(3): 174-169.
  1. Cochran, W.G., (1977). Sampling techniques, Third ed. John Wiley and Sons, Inc, New York, USA.
  2. Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1): 3-13.
  3. Jaeger, M. (2019). Equal access but unequal outcomes: Cultural capital and educational choice in a meritocratic society. Journal of Social Forces, 87(4), 1943-1971.
  4. Kim, W. G., & Brymer, R. A. (2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30(4): 1020-1026.
  5. Kraaykamp, G., & Eijck, K. (2020). The intergenerational reproduction of cultural capital: A threefold perspective. Journal of Social Forces, 89(1), 209-231.
  6. Locke, M, F. et al. (2019). Organization al Behavior. Anew approach to police Job commitment. British Jouruar of manaymen, 28, 312-322.