نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناس شهرداری منطقه 5 تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و توصیفی- تحلیلی است. با توجه به زمان جمع‌آوری داده‌ها، این مطالعه از نوع پژوهش‌های مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 520 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای کارکنان 273 نفر تعیین شد. روش انجام این پژوهش، پیمایشی و تکمیل پرسشنامه‌ از کارمندان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فرهنگی 94/0 و برای پرسشنامه تعهد شغلی کارکنان 9/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میان سرمایه فرهنگی و تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 رابطه معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد. علامت مثبت ضریب همبستگی نشان می‌دهد که با بهبود شاخص‌های سرمایه فرهنگی، تعهد شغلی کارکنان افزایش می یابد. همچنین بین سه بعد سرمایه فرهنگی (بعد عینیت یافته، بعد تجسم یافته و بعد نهادینه شده) با تعهد شغلی کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران نیز رابطه معنی‌داری وجود داشته و از میان ابعاد سرمایه فرهنگی، بعد تجسم یافته بیشترین تأثیر را بر تعهد شغلی کارکنان دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران پیشنهاد می‌گردد با توجه بیشتر به ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سازمان در جهت ارتقاء سطح تعهد شغلی کارکنان قدمی مثبت بردارند.

کلیدواژه‌ها