نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش‌های مصرف‌کننده بر نگرانی‌های زیست‌محیطی با توجه به نقش تعدیل‌گر اعتماد به محصولات سبز می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان شهر رشت است که حداقل یک بار از محصولات سبز (آبمیوه شادلی و یا سن‌ایچ) استفاده کرده بودند که با توجه به جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های ارزش‌های مصرف‌کننده و نگرانی‌های زیست‌محیطی مهدسوکی و مهدسوکی (2016) و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد به محصول سبز جمع-آوری شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌های مذکور به ترتیب برابر با 912/0، 890/0 و 811/0 به دست آمد و روایی محتوا و سازه آن‌ها نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS Smart استفاده شد. نتایج نشان داد از بین ابعاد ارزش های مصرف‌کننده به ترتیب ارزش‌های مشروط، شناختی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر نگرانی های زیست‌محیطی دارند. اما تأثیر ارزش‌های عملکردی و احساسی بر نگرانی های زیست‌محیطی تأیید نشد. همچنین مشخص شد که اعتماد به محصولات سبز، رابطه ارزشهای عملکردی، احساسی و شناختی با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل می کند اما رابطه ارزش های اجتماعی و مشروط با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها