نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش‌های مصرف‌کننده بر نگرانی‌های زیست‌محیطی با توجه به نقش تعدیل‌گر اعتماد به محصولات سبز می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان شهر رشت است که حداقل یک بار از محصولات سبز (آبمیوه شادلی و یا سن‌ایچ) استفاده کرده بودند که با توجه به جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های ارزش‌های مصرف‌کننده و نگرانی‌های زیست‌محیطی مهدسوکی و مهدسوکی (2016) و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد به محصول سبز جمع-آوری شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌های مذکور به ترتیب برابر با 912/0، 890/0 و 811/0 به دست آمد و روایی محتوا و سازه آن‌ها نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS Smart استفاده شد. نتایج نشان داد از بین ابعاد ارزش های مصرف‌کننده به ترتیب ارزش‌های مشروط، شناختی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر نگرانی های زیست‌محیطی دارند. اما تأثیر ارزش‌های عملکردی و احساسی بر نگرانی های زیست‌محیطی تأیید نشد. همچنین مشخص شد که اعتماد به محصولات سبز، رابطه ارزشهای عملکردی، احساسی و شناختی با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل می کند اما رابطه ارزش های اجتماعی و مشروط با نگرانی های زیست‌محیطی را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of consumer values on environmental concerns regarding the moderating role of trust in green products

نویسندگان [English]

 • ali gholipour soleimani 1
 • firoozeh alizadeh 2
 • seyedeh saeedeh alamtalab poshtiri 2

1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of consumer values on environmental concerns regarding the moderating role of trust in green products. The statistical population of the study consisted of citizens of Rasht who used green products at least one time as an example of Shadli and Sunich juicy. According to the unlimited population, 384 of them were selected through convenience non-probability sampling method. The data were collected using questionnaires of consumer values and environmental concerns Mohd Suki & Mohd Suki (2016) and a researcher-made questionnaire of trust in green products. Cronbach's alpha coefficient of each of the mentioned questionnaires were 0.912, 0.890, and 0.811, respectively, and their content and structure validity was confirmed. Structural equation modeling and Smart PLS were used to analyze the data. The results showed that, among the dimensions of consumer values, contingent, cognitive and social values have the highest impact on environmental concerns, respectively. But the impact of functional and emotional values on environmental concerns was not confirmed. It was also revealed that trust in green products moderates the relationship of functional, emotional, and cognitive values with environmental concerns, but it does not moderate the relationship of social and contingent values with environmental concerns

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trust
 • Consumer values
 • Environmental concerns
 • Green products
 1. الهی، سید مجید و یعقوبی، رویا (1390). معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آن‌ها بر خرید مصرف‌کننده. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 65، 186-167.
 2. رحمتی غفرانی، یلدا؛ طالقانی، محمد و چیرانی، ابراهیم (1396). گرایش­های ارزشی مصرف‌کننده و تمایل به رفتار خرید. نشریه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، شماره 17، 147-125.
 3. رحیم­نیا؛ فریبرز؛ نصرتی، سعید و اسلامی، قاسم (1395). تأثیر نگرانی محیط‌زیستی بر خرید محصولات محیط‌زیستی با نقش میانجی استراتژی­های یادگیری. فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، شماره 3، 135-121.
 4. سلطانی­نژاد، نیما؛ مصباحی، مریم؛ راح، حمیده و سلطانی­نژاد، اسما (1393). بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده سبز و ریسک ادراک شده سبز بر اعتماد سبز با توجه به نقش رضایت سبز. اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران،113-126
 5. سمیعی زفرقندی، عادله؛ نایب­زاده، شهناز و دهقان دهنوی، حسن (1394). بررسی تأثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف‌کننده بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). مجله مدیریت بازاریابی، شماره 27، 99-79.
 6. سیدصالحی، سید علیرضا و کاظمی، مهناز (1394). عوامل مؤثر بر رفتار انتخابی مصرف‌کننده با توجه به محصولات سبز مبتنی برتئوری ارزش مصرف. مدیریت بازاریابی، شماره 26، 92-75.
 7. عباسی، جواد؛ عنایتی، غلامرضا و رهبری، محسن (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، شماره 27، 49-35.
 8. عظیمی، مینا (1395). تبیین رابطه میان مشخصه­های محصول سبز و تمایل به خرید سبز با توجه به نقش میانجی رضایت، اعتماد و ارزش ویژه برند سبز (مورد مطالعه: فروشگاه­های فروش محصولات سبز در استان تهران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی تاکستان.
 9. Braga Junior, S. S., da Silva, D., Satolo, E. G., Magalhães, M. M., Putti, F. F., & de Oliveira Braga, W. R. (2014). Environmental concern has to do with the stated purchase behavior of green products at retail? Social Sciences, 3(1), 23-30.
 10. Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Management Decision, 50(3), 502-520.
 11. Chen, Y. Sh. (2010). The Drivers of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green Satisfaction, and Green Trust. Journal of Business Ethics, 93, 307-319.
 12. Franzen, A. & Meyer, R. (2010). Environmental attitudes in cross-national perspective: A multilevel analysis of the ISSP 1993 and 2000. European Sociological Review, 26(2), 219-234.
 13. Gefen, D., & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: experiments in e-Products and e-Services. Omega, 32(6), 407-424.
 14. Hart, P., & Saunders, C. (1997). Power and trust: critical factors in the adoption and use of electronic data interchange. Organization science, 8(1), 23-42.
 15. Hartmann, P., & Apaolaza-Ibáñez, V. (2012). Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands: The roles of psychological benefits and environmental concern. Journal of business Research, 65(9), 1254-1263.
 16. Hau, L. N. & Ngo, L. V. (2012). Relationship marketing in Vietnam: an empirical study. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24 (2), 222-235.
 17. Hedlund, T. (2011). The impact of values, environmental concern, and willingness to accept economic sacrifices to protect the environment on tourists‘intentions to buy ecologically sustainable tourism alternatives. Tourism and Hospitality Research, 11(4), 278-288.
 18. Kalafatis, S.P. and Pollard, M. (1999). Green marketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross-market examination. Journal of Consumer Marketing, 16(4), 441-60.
 19. Lin, P. C. A. & Huang, Y. H. (2012). The influence factors on choice behavior regarding green products based on the theory of consumption values. Journal of Cleaner Production, 22 (1), 11-18.
 20. Pedro Pereira Luzio, J., & Lemke, F. (2013). Exploring green consumers' product demands and consumption processes: The case of Portuguese green consumers. European Business Review, 25(3), 281-300.
 21. Mishra, P., & Sharma, P. (2010). Green marketing in India: Emerging opportunities and challenges. Journal of Engineering. Science and Management Education, 3(1), 9-14.
 22. Mohd Suki, N and Mohd Suki, N (2016). Consumer Environmental Concern and Green Product Purchase in Malaysia: Structural Effects of Consumption Values. Journal of Cleaner Production, 132, 204-214.
 23. Nguyen, T. N., Lobo, A., & Greenland, S. (2016). Pro-environmental purchase behaviour: The role of consumers' biospheric values. Journal of Retailing and Consumer Services, 33, 98-108.
 24. Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, M. & Evanthia, P. (2010). Green marketing. EuroMed Journal of Business, 5 (2), 166-190.
 25. Schultz, P. W., & Zelezny, L. (1999). Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. Journal of environmental psychology, 19(3), 255-265.
 26. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In Advances in experimental social psychology, 25, 1-65.
 27. Sheth, J., Newman, B. & Gross, B. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. Journal of Business Research, 22 (2), 159-170.