نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

بسیاری بر این باورند که هدف از زندگی می‌تواند در مفهوم دستیابی به شادی خلاصه گردد بر این اساس در مبانی غربی توسعه تا آنجایی مفهوم شادی در زندگی، اساسی و مورد توجه است که در سال‌های اخیر شاخص سیاره شاد (HPI) برای بررسی اندازه‌گیری و رتبه‌بندی توسعه در کشورها در سطح جهانی مطرح شده است. اگرچه در مبانی دینی و اسلامی نیز توجه زیادی به مبحث شادی انجام شده اما به نظر می‌رسد از این دیدگاه تفاوت ماهوی با سبک زندگی مادی داشته لذا لازم است کنکاشی مناسب در مفهوم شادی از دیدگاه اسلام داشت. تا بتوان به شاخص شادی مناسبتری که وجوح معنوی زندگی را نیز در برگیرد دست یافت. به همین جهت با بررسی مبانی نظری به تدوین شاخص شادی بومی پرداخته شد ضمن اینکه به بررسی شاخص ساخته شده در یک مقیاس کوچک به منظور بررسی اعتبار و اعتماد آن نیز توجه گردید. نتایج تحقیق حاضر ضمن بررسی تطبیقی نتایج شاخص شادی بومی با مقیاس شادی داینر، آکسفور و مقیاس رضایت از زندگی، به نوعی اعتبار و قابلیت اعتماد شاخص ساخته شده را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان داد شاخص بومی برگرفته شده از مبانی دینی و اسلامی می‌تواند به نحو مناسب‌تری میزان رضایت یا شادی افراد مورد بررسی را انازه‌گیری نماید.

کلیدواژه‌ها