نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

بسیاری بر این باورند که هدف از زندگی می‌تواند در مفهوم دستیابی به شادی خلاصه گردد بر این اساس در مبانی غربی توسعه تا آنجایی مفهوم شادی در زندگی، اساسی و مورد توجه است که در سال‌های اخیر شاخص سیاره شاد (HPI) برای بررسی اندازه‌گیری و رتبه‌بندی توسعه در کشورها در سطح جهانی مطرح شده است. اگرچه در مبانی دینی و اسلامی نیز توجه زیادی به مبحث شادی انجام شده اما به نظر می‌رسد از این دیدگاه تفاوت ماهوی با سبک زندگی مادی داشته لذا لازم است کنکاشی مناسب در مفهوم شادی از دیدگاه اسلام داشت. تا بتوان به شاخص شادی مناسبتری که وجوح معنوی زندگی را نیز در برگیرد دست یافت. به همین جهت با بررسی مبانی نظری به تدوین شاخص شادی بومی پرداخته شد ضمن اینکه به بررسی شاخص ساخته شده در یک مقیاس کوچک به منظور بررسی اعتبار و اعتماد آن نیز توجه گردید. نتایج تحقیق حاضر ضمن بررسی تطبیقی نتایج شاخص شادی بومی با مقیاس شادی داینر، آکسفور و مقیاس رضایت از زندگی، به نوعی اعتبار و قابلیت اعتماد شاخص ساخته شده را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان داد شاخص بومی برگرفته شده از مبانی دینی و اسلامی می‌تواند به نحو مناسب‌تری میزان رضایت یا شادی افراد مورد بررسی را انازه‌گیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of four happiness scale(Case Study to assess the validity and reliability of indigenous happiness index)

نویسنده [English]

 • mohammad sadegh ebrahimi

Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

چکیده [English]

Many believe that the purpose of life can be summarized in the concept of achieving happiness. Based on the principles of western development(material view) as far as the concept of joy in life, and is considered essential. In recent years Happy Planet Index (HPI) for measurement and ranking of development in the country at the global level has been raised. Although Islamic religious principles and done a lot of attention to the topic of happiness but it seems that this approach is essential differences in lifestyle material. Therefore, it is appropriate explore the concept of happiness in Islam in order to better achieve to Happiness index, its attention to the spiritual dimensions of life. Therefore, the theoretical foundations of domestic happiness index was developed. Meanwhile, the index built on a small scale to determine their validity and reliability were also given. The results present a comparative analysis of domestic happiness index to measure happiness, Diener, Oxford and Satisfaction with Life Scale, Also the kind of validity and reliability of the index is built studied. The results of this research indicated that the happiness islamic index, developed in this research, can be studied the happiness concept, especially the other happiness index for respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • HDI
 • HPI
 • Diener scale
 • Oxford index
 • Islam
 1. افشاری، زهرا و دهمرده، لعیا (1393). بررسی اثر فقر، نابرابری درامد و شاخص توسعه‌انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب. فصلنامة سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س). سال دوم، شماره 5، 31-59.
 2. بهادری‌نژاد، مهدی (1386). شاخص ملی شادی. دو ماهنامه هوش مصنوعی و ابزاردقیق. سال اول، شماره 5، 60-62.
 3. سلامتی، رقیه و ابراهیم پور، داوود (1395). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان ۱۸-۱۲ سال مقیم مراکز تحت حضانت بهزیستی و کودکان و نوجوانان تحت حضانت اقوام. مجله مطالعات جامعه‌شناسی. سال هشتم، شماره سی و دو، 93-73.
 4. ربانی، ر و دیگران (1386). فرهنگی و شادی: رویکرد نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان. فصلنامه فرهنگی و ارتباطات. سال سوم، شماره 8، 5.
 5. فاضلی، نعمت الله (1392). ادب و هنر: شادمانی‌های شهر پر تنش. مجله: اطلاعات حکمت و معرفت، سال هشتم ، شماره 10، 40-44.
 6. فعالی، محمد تقی (1389). نقد دینی - فلسفی بر مولفه شادی در معنویت‌های نوظهور. پژوهش‌نامه فلسفه دین (نام حکمت). سال هشتم، شماره دوم، 149-172.
 7. قرآن کریم: حدید (23)، توبه (81)، غافر (75)، ص(27)، دخان(37)، احقاف(2).
 8. کاووسی، محمد و احمدی، فخرالدین (1389). جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان). فصلنامه مطالعات راهبردی سرمایه‌گذاری عمومی. دوره اول، شناره اول، 108-79.
 9. کجباف، محمد باقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انوری، حسن (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. مجله روانشناسی دین. سال چهارم، شماره چهارم، ٦١ ـ ٧٤.
 10. مازوچی، طاهره؛ سادات آرانی، طیبه و عسگری، زینب (1392). شادی از منظر مکتب اسلام و وانشناسی. نشریه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت. شماره اول، 120-139.
 11. محقق داماد، سید مصطفی و جان محمدی، محمد تقی (1390). انسان و تعالی: روایت اصالت وجودی از انسان. فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 66، 22-33.
 12. محمد رضایی، محمد و فولادی، عقیل. (1387). واژه استعلایی در فلسفه کانت. فلسفه دین، سال ششم. شماره 6، 81-93.
 13. محمدیان منصور، صاحبه؛ گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل خندان، داود (1394). تحلیل عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 25، 125- 163.
 14. مردانی نوکنده، محمد حسین (1391). چیستی و ماهیت شادی در قرآن و روایات و راهکارهایی برای شاد زیستن. فصلنامه تخصصی حبل‌المتین. دوره اول، شماره اول، 35-62.
 15. موسوی، میرطاهر؛ رفیعی، حسن و قاسم‌زاده، داود (1390). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و شادی در بین شهروندان تهران در سال 1390. مجله مطالعات جامعه‌شناسی. سال سوم، شماره دوازدهم، 125-137.
 16. نوبخت، محمد باقر؛ غلامی نتاج، سعید و میر احسنی، زهرا (1390). کارکردهای الگوی توسعه. فصلنامه راهبرد. شماره 612. سال 20،213-231.
 17. همایون، ادر و اتیتی، سعیده (1382). شاخص توسعه انسانی- اخلاقی. ترجمه ناصر جهانیان. مجله اقتصاد اسلامی. دوره 3، شماره 1، 133-117.
 18. Argyle, M., and Hills, P. (2000). Religious experiences and their relations with happiness and personality. International Journal for the Psychology of Religion, 10, 157–172.
 19. Helliwell, J. F., Layard, R and Sachs, J.D. (2016). World Happiness Report 2016, Update(Vol. I). New York: Sustainable Development Solutions Network.
 20. Helliwell, J. F., Huang, H and Wang, S. (2015). The Geography of World Happiness. In World Happiness Report 2015. New York: Sustainable Development Solutions Network.
 21. Helliwell, J. F and Wang, S. (2013). World Happiness: Trends, Explanations and Distribution. In World Happiness Report 2013. New York: Sustainable Development Solutions Network.
 22. Hiells, p and Argyle. M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 33 (1) 1073–1082.
 23. Hills, P., & Argyle, M. (2001a). Happiness, Introversion-extraversion and happy introverts. Personality and Individual Differences, 30, 595–608.
 24. Hills, P. & Argyle, M. (2001b). Emotional stability as a major dimension of happiness. Personality and Individual Differences 31, 1357–1364.
 25. UNDP .(2005) Human Development Report 2005;International cooperation at a crossroad, New York, United Nations Development Program.