نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

کاربرد سبک‏های رهبری متناسب با ویژگی‎های کارکنان می‎تواند تأثیر چشم‎گیری بر توانمندی روانی کارکنان سازمان‎ها داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل رابطه سبک‏های رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله) با توانمندی روانی کارشناسان بود. جامعه‏ی آماری پژوهش 1418 تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب، شمار نمونه 306 تن برآورد گردید. ابزار جمع‎آوری داده‏ها، پرسشنامه‎ بود. این پژوهش از نوع پژوهش‎های کاربردی و توصیفی است. تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin22 انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سبک‏های رهبری تحوّل‏آفرین و تبادلی به صورت مثبت و معنی‎داری توانمندی روانی کارشناسان کشاورزی را تحت تأثیر قرار دادند. این در حالی بود که سبک رهبری عدم‏مداخله اثر منفی و معنی‏داری بر توانمندی روانی کارشناسان داشت. افزون بر این، نتایج نشان دادند که سه سبک رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله)، توانایی تبیین 6/60 درصد از تغییرات واریانس توانمندی روانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان را دارا می‎باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of leadership styles on psychological empowerment of employees

نویسندگان [English]

 • hamid karimi 1
 • zeynab hallaj 2
 • naser valizadeh 3

1 Department of Agricultural Extension and Education, Zabol University, Iran

2 Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Agricultural Extension and Education, Shiraz University, Iran

چکیده [English]

Application of leadership styles in accordance to the employees' characteristics can have an impressive impact on their psychological empowerment. The main purpose of the present research was to investigate analyses the relationship among leadership styles (transformational, transactional, and laissez-faire) with psychological empowerment of employees. The statistical population of this study was included 1418 no's of Agricultural Jihad Organization experts in Kerman Province which 306 experts were selected as a sample using Krejcie and Morgan sample size table and stratified random sampling method. The research tool was a questionnaire. This study is an applied research which was carried out using survey technique. The data were analyzed using SPSS22 statistical package. The results revealed that transformational and transactional leadership styles positively and significantly impacted the mental empowerment of agricultural experts. While, the laissez-faire leadership style had negative and significant impact on experts mental empowerment. Furthermore, the results demonstrated that three leadership styles (transformational, transactional, and laissez-faire) can account for 60.6 percent of variance in mental empowerment of Agricultural Jihad Organization experts in Kerman Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Empowerment
 • Transformational Leadership
 • Transactional Leadership
 • laissez-faire Leadership
 1.  

  1. اردلان، م.ر؛ قنبری، س؛ زندی، خ و سیف­پناهی، ح (1392). مدل‏یابی روابط توانمندسازی روان­شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی پرستاران. فصلنامه مدیریت و پرستاری، 2(3): 79-69.
  2. امیرخانی، ا. ح (1387). توانمندسازی روان­شناختی منابع انسانی: دیدگاه­ها و ابعاد. پیک نور، 6(1): 51-40.
  3. امینی، ف.ا (1389. الف). رهبران چه می­کنند؟. تهران: نشر فرا، 224.
  4. امینی، ف.ا (1389. ب). سه کلید توان افزایی. تهران: نشر فرا، 306.
  5. امیدی، ع.ر؛ زارع، ق و صفری، س (1389). نقش واسطه‏ای توانمندسازی روانشناختی در ارتباط بین رهبری تحول‏گرا و تعهد سازمانی در سازمان تربیت بدنی. علوم حرکتی و ورزش، 8(15): 93-82.
  6. آغاز، ع (1384). رهبری تحوّل‏آفرین و فرهنگ سازمانی: مطالعه موردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه تهران.
  7. آقاجانی، ح.ع؛ صمدی‏میارکلائی، ح و صمدی‏میارکلائی، ح (1392). ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‏شناختی کارکنان. مدیریت دولتی، 2(2): 18-1.
  8. بوربورجعفری، م و رستگار، ع (1394). تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجی‏گری یادگیری‏گرایی. پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی، (1): 42-25.
  9. پارساییان، ع و اعرابی، س.م (1395). مبانی رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 464 ص.
  10. تابلی، ح؛ تیرگر، ه.ا؛ مظفری، ل؛ مرتضوی، ح و مهرابی‏فر، ف (1391). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‏آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‏های دولتی شهرستان نی‏ریز. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1): 26-1.
  11. جعفری، م و سرخوش، ع (1394). بررسی تأثیر سبک‏های رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم مداخله‎گر) بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی (مورد مطالعه: معاونت آماد و پشتیبانی ناجا). فصلنامه اندیشه آماد، 15(58): 104-79.
  12. چهرازی، س؛ قلی­پور، آ و پیران‏نژاد، ع (1394). بررسی تدثیر سبک­های رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره‏وری کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(2): 118-99.
  13. حسن‏پور، ا؛ عباسی، ط و نوروزی، م (1390). بررسی نقش رهبری تحول‏آفرین در توامندسازی کارکنان. پژوهش‏های مدیریت در ایران، 15(1): 180-159.
  14. حسینی، س. ف (1392). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(1): 54-36.
  15. حیات، ع. ‏ا؛ عزیزی‏شمامی، م؛ فرجی، ح و ملکی‏حسنوند، م (1390). بررسی رابطه‏ی بین سبک‏های رهبری تحول‏آفرین، تبادلی و عدم ملاحظه با توانمندسازی کارکنان. مدیریت کسب‏و کار، 3(12): 28-1.
  16. رضایی‏نژاد، ع.ا (1391). چالش­های مدیریت در سده 21. تهران: نشر افزا، 208 ص.
  17. عابدی، ا؛ رضوی، س. م. ح و فرزان، ف (1394). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی. مطالعات مدیریت ورزشی، 28: 218-197.
  18. عسگری، ن؛ خیراندیش، م؛ غلامی، م و خلعتبری‏معظم، م. (1392). تأثیر توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر توسعه­ی ظرفیت خلق دانش در سازمان. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(1): 126-107.
  19. علیجانی، ر؛ فیض، د و علیجانی، ا (1393). اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر توانمندسازی کارکنان: نقش میانجی مهارت‏های سیاسی. رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، 2(1): 48-35.
  20. قلی‏پور، ا؛ پورعزت، ع. ا و حضرتی، م (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‏های دولتی. نشریه مدیریت دولتی، 1(2): 118-103.
  21. قنبری، س؛ اردلان، م.ر؛ نصیری، ف.ا و کریمی، ا (1394). تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان­شناختی کارکنان در رابطه­ی میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2): 514-487.
  22. منصورفر، ک (1391). روش‏های آماری. تهران: دانشگاه تهران.
  23. موغلی، ع (1382). طرح الگوی رهبری تحول­آفرین در سازمان­های اداری ایران. دانش مدیریت، 62: 100-77.
  24. میرحسینی، ع.م؛ محمدی، ا؛ شیری، ا و نصراللهی، ع (1394). رابطه بین سبک‏های رهبری تحول‏آفرین و تبادلی با توانمندسازی کارکنان بیمارستان‏های شهر ایلام. مجله دانشگاه علوم پژشکی ایلام، 22(3): 7-1.
  25. Ahmadi, A. A., Rezaei, S. and Chehrazi, R. (2015). Impact of transformational and transactional leadership style on employees' creativity and innovation. International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(6): 3489-3505.
  26. Alarifi, S. (2014).The effects of transformational leadership on followers’ creativity and innovation. Doctoral dissertation, Brunel University London.
  27. Allameh, S. M., Heydari, M., & Davoodi, S. M. R. (2012). Studying the relationship between transformational leadership and psychological empowerment of teachers in Abade Township. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 224-230.
  28. Avey, J. B., Hughes, L. W., Norman, S. M., & Luthans, K. W. (2008). Using positivity, transformational leadership and empowerment to combat employee negativity. Leadership & Organization Development Journal, 29(2), 110-126
  29. Bass, B.M., and Avolio, B.J. (1997). Full range leadership development: manual for the Multifactor Leadership Questionnaire. Palo Alto, CA: Mindgarden.
  30. Cho, S. and Tseng, P. F. (2009). Leadership in the 2008 financial crisis: Understanding dimensions of Transformational & amp; Transactional leadership during financial crisis in financial institutions. Master of Science dissertation, Jönköping University, Sweden.
  31. Doostar, M., & Akbari, M., & Yosef Zadeh, M. (2013). The effect of new leadership style on organizational entrepreneurs. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(120): 3698-3703.
  32. Gangadharappa, H. V., Pramod, K. T. M. & Shiva, K. H. G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian journal of pharmaceutical education, 41: 295-305.
  33. Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62(4), 461-473.
  34. Haji, L., Karimi, H., & Valizadeh, N. (2020). The Effects of leadership styles on job performance of experts through the mediating role of psychological empowerment (The case of Agricultural Jihad Organization of Kerman Province). International Journal of Agricultural Management and Development, 10(3): 41-58.
  35. Haq, I. U., Ali, A., Azeem, M. U., Hijazi, S. T., Qurashi, T. M., and Quyyum, A. (2010). Mediation role of employee engagement in creative work process on the relationship of transformational leadership and employee creativity. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25(1): 94-101.
  36. Ismail, A., Abidin, N. B. N., and Tudin, R. (2015). Prelationship between transformational leadership, empowerment and followers' performance: An empirical study in Malaysia. Revista Negotium,5(13): 5-22.
  37. Jafari-Harandi, R., and & Najafi, H. (2020). The effect of leadership style on human resources' performance by mediating role of organizational silence. Management Studies in Development and Evolution, 26 (85), 57-85.
  38. Khalifeh-Soltani, H., Saedi, A., and Etemadian, S. (2017). The effect of transformational leaders on psychological empowerment of employees to develop entrepreneurial capabilities and activities in an organization. Organizational Behavior Studies, 6 (1), 121-145.
  39. Krejcie, R. V. and Morgan, D. W., (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
  40. Linjuan, R. M. (2010). Measuring the impact of leadership style and employee empowerment on perceived organizational reputation.Doctoral dissertation, University of Miami.
  41. Obiwuru, T. C., Okwu, A. T., Akpa, V. O., and Nwankwere, I. A. (2011). Effects of leadership style on organizational performance: A survey of selected small scale enterprises in Ikosi-Ketu council development area of Lagos State, Nigeria.Australian Journal of Business and Management Research, 1(7): 100-111.
  42. Özer, F. and Tınaztepe, C. (2014). Effect of strategic leadership styles on firm performance: A study in a Turkish SME. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150: 778-784.
  43. Politis, J. D. (2001). The relationship of various leadership styles to knowledge management. Leadership & Organization Development Journal, 22(8): 354-364.
  44. Rowold, J. (2009). Relationships between leadership styles and followers' emotional experience and effectiveness in the voluntary sector.Nonprofit and voluntary sector quarterly, 38(2): 270-289.
  45. Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy Of Management Journal, 38(5): 1442-65.
  46. Sun, L. Y., Zhang, Z., Qi, J., & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 23(1), 55-65.
  47. Vera, D., and Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning.Academy of management review29(2): 222-240.
  48. Yusuf, M. O., Muhammed, U. D., and Kazeem, A. O. (2014). Management of leadership style: An approach to organizational performance and effectiveness in Nigeria. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1(2): 17-29.