نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه ترویج و آموزش وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

کاربرد سبک‏های رهبری متناسب با ویژگی‎های کارکنان می‎تواند تأثیر چشم‎گیری بر توانمندی روانی کارکنان سازمان‎ها داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل رابطه سبک‏های رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله) با توانمندی روانی کارشناسان بود. جامعه‏ی آماری پژوهش 1418 تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب، شمار نمونه 306 تن برآورد گردید. ابزار جمع‎آوری داده‏ها، پرسشنامه‎ بود. این پژوهش از نوع پژوهش‎های کاربردی و توصیفی است. تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin22 انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سبک‏های رهبری تحوّل‏آفرین و تبادلی به صورت مثبت و معنی‎داری توانمندی روانی کارشناسان کشاورزی را تحت تأثیر قرار دادند. این در حالی بود که سبک رهبری عدم‏مداخله اثر منفی و معنی‏داری بر توانمندی روانی کارشناسان داشت. افزون بر این، نتایج نشان دادند که سه سبک رهبری (تحوّل‏آفرین، تبادلی و عدم‏مداخله)، توانایی تبیین 6/60 درصد از تغییرات واریانس توانمندی روانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان را دارا می‎باشند.

کلیدواژه‌ها