نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی خطاهای رفتاری از طریق پرسشنامه و بررسی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه عمر شرکت توسط اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه صورت پذیرفت. دوره پژوهش، سال 1394 و نمونه برگزیده شامل 70 شرکت است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS و روش حداقل مربعات معمولی و شیوه مقطعی در نرم افزار EViews استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مدیریت سرمایه در گردش در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی رابطه خطاهای رفتاری نیز نشان داد که خطاهای بیش اطمینانی، دسترسی، رفتار توده‌وار و زیان‌گریزی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سرمایه در گردش دارد و رابطه خطاهای پس‌بینی، تصادفی بودن و خوش بینی و بدبینی با مدیریت سرمایه در گردش اگرچه مثبت است، اما معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between behavioral bias and life cycle with working capital management

نویسندگان [English]

 • hamid mahmoodabady 1
 • hossein rajabdorri 2

1 Department of Accounting, Shiraz University, Iran

2 Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between behavioral bias and life cycle with the working capital management of firms accepted in Tehran Stock Exchange. The study of behavioral bias was done through a questionnaire and a review of working capital management and firm life cycle by the financial statements of sample companies. The research period is 2015 and the selected sample consists of 70 companies. To investigate the research hypotheses, ANOVA test was used in SPSS software and ordinary least squares method and cross-sectional method in EViews software. Findings showed that there is a significant difference between management of working capital in different stages of firm life cycle. Investigating the relationship between behavioral biases also showed that excessive reliability, access, passive behavior, and harmful effects have a positive and significant effect on the management of working capital and the relationship between postural errors, randomness, and goodness, and pess mism with working capital management, although positive, is not meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Working capital management
 • Life cycle
 • Behavioral bias
 • Behavioral finance
 1.  

  1. اسلامی­بیدگلی، غلامرضا و کردلویی، حمیدرضا (1389). مالی رفتاری، مرحله گذر از مالی استاندارد تا نوروفاینانس. مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی. سال اول. شماره اول. بهار. 19- 36.
  2. اسلامی­بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا (1386). بررسی و آزمون رفتار توده­وار سرمایه­گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380 تا 1384. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 48، پاییز. 25-42.
  3. انواری­رستمی، علی­اصغر؛ سجاد­پور، رحمان و یبلویی، مالک (1393). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی سال ششم بهار. شماره 1 (پیاپی 19). 15-27.
  4. ایروانی، محمد و خداپناهی، محمد­کاظم (1380). روان‌شناسی احساس و ادراک. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
  5. پورحیدری، امید و هوشمند­زعفرانیه، رحمت‌الله (1391). مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها. پژوهش حسابداری. دوره دوم تابستان. شماره 1 (پیاپی 5). 18-1.
  6. دهدار، فرهاد (1386). طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش­گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
  7. رهنمای­رودپشتی، فریدون؛ ناطق­گلستان، احمد و یعقوب­نژاد، احمد (1394). ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه­گذاری. سال چهارم. شماره سیزدهم. بهار. 195- 216.
  8. سام­خانی، سارا (1389). تورش­های رفتاری در معاملات بورس. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2084 مورخه 1/3/89. 9 (بورس).
  9. سرلک، نرگس؛ فرجی، امید و بیات، فاطمه (1394). رابطه بین ویژگی­های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 27، پاییز، 1-21.
  10. سروش­یار، افسانه و علی­احمدی، سعید (1395). بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه‌گذاران بر رفتار توده­وار در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه­گذاری. دوره 5، شماره 18،صص 147-159.
  11. سعدی، رسول؛ قلی­پور، آرین و قلی­پور، فتانه (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه­گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه­گذاری آن­ها در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی. دوره 12، شماره 29. بهار و تابستان. 41- 58.
  12. فتحی، سعید و دهقانی­اناری، فرشید (1392). بررسی تأثیر عوامل جامعه­شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار. نشریه پژوهش­های مدیریت در ایران. دوره 17، شماره 3، پاییز. 190- 167.
  13. ­شمس­لیالستانی، فلاح؛ قالیباف­اصل، میرفیض و حسن و سرایی­نوبخت، سمیرا. (1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار. فصلنامه بورس اوراق بهادار (سال: ۳، شماره: ۱۲). 25-42.
  14. قربانی، آرش (1385). بررسی رابطه سود و جریان­های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
  15. قلی‌پور، فتانه (1389). تبیین ارتباط بین انواع شخصیت با خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  16. کرمی غلامرضا و عمرانی، حامد (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. پژوهش­های حسابداری مالی. سال دوم شماره سوم. پاییز. 49- 64.
  17. گجراتی، دامودار (1385). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی. جلد دوم، دانشگاه. تهران، 4.
  18. لشکری، محمد و مرتاضی، هما (1390). نظریه مالی رفتاری و تأثیر آن بر حجم سرمایه­گذاری افراد در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد توسعه، شماره 26. 48- 63.
  19. واعظ، سید علی؛ قلمبر، محمد­حسین ؛ قنواتی، محمد­حسین و رحمانی، فاطمه (1393). بررسی رابطه تمرکز مالکیت و ساختار هیئت‌مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش. نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی. شماره 1. پیاپی 4. 113-128.
  20. Abuzayed, Bana. (2014), “Working Capital Management and Firms’ Performance in Emerging Markets: the Case of Jordan” The current issue and full text archive of this journal is available at.
  21. Adizes, I. (1989). ‘‘Corporate Life Cycle: How and Why Corporations Grow and Die and What Do about it’’, Englewood Cliffs, NJ.
  22. Bellouma, Meryem and Belaid, Faiçal. (2016). Decision-Making of Working Capital Managers: A Behavioral Approach. Journal of Business Studies Quarterly, Volume 7, Number 4. Pp 30- 43.
  23. Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firm? Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 30, No. 3&4, PP. 573-587.
  24. Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review. 86, 1969-1994.
  25. Frino, A., Johnstone, D. & Zheng Hui, H. (2004)." The propensity for local traders in futures markets to ride losses: Evidence of irrational or rational behavior?", Journal of Banking & Finance, 28.
  26. Ganesan, V. (2007), “An analysis of working capital management efficiency in telecommunication equipment industry”, River Academic Journal, Vol. 3 No. 2, pp. 1-10.
  27. Glaser, M. & Weber, M. (2007). Overconfidence and Trading Volume. Geneva Risk Insure Review. Vol, 32, pp. 01- 36.

   28Harford, J. Mansi, S.A. & Maxwell, W.F. (2008). Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US. Journal of Financial Economics, Vol. 87 No. 3, PP. 535-55.

  1. Iqbal, Sajid & Ali Butt Safdar. (2015). Impact of Behavioural Biases on Working Capital Management of Manaufactring Sector of Pakistan: A Non Parametric Investigation Approach. Journal of Poverty, Investment and Development. Vol.13, pp. 135- 140.
  2. Kieschnick, Robert. (2009) “Working Capital Management and Shareholder Wealth” University of Texas at Dallas School of Management Available at: http://ssrn.com/abstract=1431165.
  3. Myers, S. C. and N.S.Majluf. (1984). "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have." Journal of Financial Economics: 20:293-315.
  4. Padachi, Kesseven. (2006) “Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms” International Review of Business Research Papers .Vo.2 No. 2. October 2006, Pp. 45 -58.
  5. Prosad, Jaya Mamta. (2015). Impact of Investors Behavioral Biases on the Indian Equity Market and Implications on Stock Selection Decisions: An Empirical Analysis. Synopsis submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY. University Jaypee Institute of Information Technology. Issue Date: 3-Jul-2015.
  6. Ramiah, Vikash. Zhaoa, Yilang, & Michael, Imad Moosaa. (2014). Behavioral finance approach to working capital management. European journal of Finance. Pp. 1-26.
  7. Teruel, P. & Solano, P. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, 3 (2): 164-177.
  8. Tversky, Amos and Daniel Kahneman. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 5, No. 4.
  9. Yao, J., CH. Ma. And W. Peng He. (2014). "Investor Herding Behavior of Chinese sStock Market". International Review of Economics and Finance, 29, pp 12-29.