نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی خطاهای رفتاری از طریق پرسشنامه و بررسی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه عمر شرکت توسط اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه صورت پذیرفت. دوره پژوهش، سال 1394 و نمونه برگزیده شامل 70 شرکت است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS و روش حداقل مربعات معمولی و شیوه مقطعی در نرم افزار EViews استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مدیریت سرمایه در گردش در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی رابطه خطاهای رفتاری نیز نشان داد که خطاهای بیش اطمینانی، دسترسی، رفتار توده‌وار و زیان‌گریزی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سرمایه در گردش دارد و رابطه خطاهای پس‌بینی، تصادفی بودن و خوش بینی و بدبینی با مدیریت سرمایه در گردش اگرچه مثبت است، اما معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها