نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

در جوامع کنونی که روابط درمیان افراد وگروه‌ها بسیار شکننده می‌باشد، اعتماد که به‌ عنوان یک موضوع محوری در سازمان مطرح می‌شود می‌تواند به رشد و ادامه حیات این روابط کمک نماید. از طرفی، توجه به رفاه و آسایش کارمندان، سطح ادراک نشاط کاری را در میان آنها افزایش می‌دهد و این امر موجب بهره‌وری می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهره‌وری با نقش میانجی نشاط‌کاری می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. به‌ همین منظور یک نمونه‌آماری 225 نفری از جامعه ‌آماری540 نفری طبق فرمول کوکران از میان کارکنان دانشگاه ایلام بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه می‌باشد. روایی پرسشنامه‌ها ازطریق روایی محتوایی تأیید شد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجش شد و به ‌ترتیب 97/0، 89/0، 96/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، در مرحله اول از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه هر یک از متغیرهای پیش‌بین به-طور جداگانه با متغیر ملاک بررسی شد و در مرحلۀ دوم به منظور مشخص کردن سهم تأثیر هریک از متغیرهای پیش‌ بین بر متغیر ملاک، از تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد. همچنین جهت محاسبه متغیر میانجی در این پژوهش از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر بهره‌وری تاثیرگذار است. همچنین نشاط‌کاری می‌تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد. اعتماد و نشاط برقراری ارتباطات دوستانه و انتقال دانش به دیگر کارکنان را تسهیل می‌کند که این امر موجب افزایش بهره‌وری در سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University)

نویسندگان [English]

  • mohammad hassan morshedi tonekaboni 1
  • seyed mahdi veiseh 2
  • mohammad taban 2

1 Faculty of Humanities, Ilam University, Iran

2 Department of Management, Faculty of Humanities, Ilam University, Iran

چکیده [English]

In today's societies where relationships are extremely fragile among individuals and groups, trust, which is posited as a central issue in the organization, can contribute to the growth and sustainability of these relationships. On the other hand, paying attention to the welfare of employees increases the level of perceived vitality among them, which makes it profitable. The main purpose of this research is to investigate the effect of organizational trust on productivity with the role of mediator of vitality. The present research is a descriptive-correlation one in terms of applied purpose and in terms of collecting data. To do this, a sample of 225 people from the 540 population community was selected according to Cochran's formula among employees of Ilam University based on random sampling method. The research tool is a questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed through content validity and their reliability was measured by Cronbach's alpha and 0.97, 0.98, 0.96, respectively. To analyze the collected data, in the first stage, using the Pearson Correlation test, the relationship between each of the predictor variables was evaluated separately with the criterion variable, and in the second stage, to determine the contribution of each of the variables before Based on the criterion variable, multivariate regression analysis was used. The results showed that organizational trust affects productivity. Also, vitality can have a mediator role in this regard. Trust and confidence facilitate friendly communication and transfer of knowledge to other employees, which increases productivity in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trust
  • Productivity
  • Vitality
  • University of Ilam