نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش شوخ‌طبعی مدیران بر خلاقیت با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکیل دادند (228=N) که برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شوخ‌طبعی (خشوعی و همکاران، 1388)، رفتار سازمانی مثبت‌گرا (لوتانز، 2007) و خلاقیت کارکنان (سرمد و همکاران، 1390) استفاده گردید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (84/0، 73/0، 70/0) به دست آمد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون، آزمون سوبل و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان داشته است. یافته ها بیانگر اهمیت نقش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت‌گرا بر خلاقیت کارکنان است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین ادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت خلاقیت کارکنان، از برنامه های افزایش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها