نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، ایران

چکیده

در نظام‌های کاری و سازمانی شناسایی متغیرهایی که موجب کاهش تأثیرات استرس شغلی بر رفتارهای مثبت می‌شوند، امر ضروری و بسیار مهمی است. پیرو همین امر، این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرمایه‌گذاری ‌جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی‌سازمانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت قند ‌در شهر اسلام‌آباد غرب در تابستان 1396 تشکیل دادند که از بین آن‌ها 202 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی گل‌پرور و همکاران (2012)، پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی (گل‌پرور، 1397) و مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) بودند. داده‌ها با استفاده از الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی رابطه منفی و معنادار و بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی، متغیر واسطه‌ (میانجی) کامل در رابطه استرس شغلی با رفتارهای شهروندی است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با حضور سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی، رابطه مستقیم استرس شغلی با رفتارهای شهروندی قطع می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of job stress on citizenship behavior with emphasis on the role of affective-collective investment

نویسندگان [English]

  • mohsen golpaevar
  • somayeh safari

Department of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

چکیده [English]

Identifying the variables that reduce the effects of job stress on positive behaviors is essential in work and organizational systems. Following this, current research was administered with the aim of investigating the relationship between job stress with affective-collective investment and organizational citizenship behaviors. Research method was correlation and the research statistical population was the employees of sugar factory in west Islamabad city, in the summer of 2017. Among them, 202 persons was selected using convenience sampling. Research instrument consisted of job stress questionnaire (Golparvar et al, 2012), affective-collective investment scale (Golparvar, 2017) and organizational citizenship behaviors scale (Lee & Allen, 2002). Data was analyzed with the use of Structure Equation Modeling (SEM). Results revealed that there is a negative significant relationship between job stress with affective-collective investment and citizenship behaviors (p<0.01), and there is a positive significant relationship between affective-collective investment and citizenship behaviors (p<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis indicated that affective-collective investment is a complete mediator on the relationship between job stress and citizenship behaviors. Overall, the results of this study showed that with the presence of affective-collective investment, the direct relationship between job stress and citizenship behaviors is disconnected. Keywords: Job stress, Affective-collective investment, Citizenship behaviors, Industries employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • Affective-collective investment
  • Citizenship behaviors
  • Industries employees