نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، ایران

چکیده

در نظام‌های کاری و سازمانی شناسایی متغیرهایی که موجب کاهش تأثیرات استرس شغلی بر رفتارهای مثبت می‌شوند، امر ضروری و بسیار مهمی است. پیرو همین امر، این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرمایه‌گذاری ‌جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی‌سازمانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت قند ‌در شهر اسلام‌آباد غرب در تابستان 1396 تشکیل دادند که از بین آن‌ها 202 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی گل‌پرور و همکاران (2012)، پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی (گل‌پرور، 1397) و مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) بودند. داده‌ها با استفاده از الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی رابطه منفی و معنادار و بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی، متغیر واسطه‌ (میانجی) کامل در رابطه استرس شغلی با رفتارهای شهروندی است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با حضور سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی، رابطه مستقیم استرس شغلی با رفتارهای شهروندی قطع می‌شود

کلیدواژه‌ها