نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهرستان بجنورد به تعداد 155 نفر می باشد و نمونه آماری طبق جدول کرجسی – مورگان 110 نفر می‌باشد که روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. داده‌های این پژوهش توسط پرسشنامه‌های گرانباری نقش معظمی و گودرزی (1386)، کنترل شغلی دنیلز و هریس (2005) و سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) جمع‌آوری شد که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و روایی پرسشنامه‌ها از نوع صوری و محتوایی بود. نتایج آماری نشان داد بین گرانباری نقش و کنترل شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه روان‌شناختی و کنترل شغلی رابطه وجود دارد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها