نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهرستان بجنورد به تعداد 155 نفر می باشد و نمونه آماری طبق جدول کرجسی – مورگان 110 نفر می‌باشد که روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. داده‌های این پژوهش توسط پرسشنامه‌های گرانباری نقش معظمی و گودرزی (1386)، کنترل شغلی دنیلز و هریس (2005) و سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) جمع‌آوری شد که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و روایی پرسشنامه‌ها از نوع صوری و محتوایی بود. نتایج آماری نشان داد بین گرانباری نقش و کنترل شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه روان‌شناختی و کنترل شغلی رابطه وجود دارد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees

نویسندگان [English]

  • maryam rezaei 1
  • Behrang Esmaeilishad 2

1 Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examining the mediating role of psychological capital in the relationship of work overload and job control. Study is practical and the type of research is descriptive and correlational. The population was all 155 employees of the Maskan Bank of Bojnourd and 110 were the sample according to table-Morgan and method of sampling is stratified random. The data was collected by three questionnaires: work overload Goudarzi (2007), Job Control of Daniels and Harris (2005) and Psychological Capital of Luthans (2007). A Cronbach's reliability through the alphabet, respectively, 0.98, 0.88, 0.92, and validity of questionnaires was the content and were approved by Professors and experts. To analyze the findings in the descriptive statistics of frequency distribution tables, graphs, mean and standard deviation. And inferential statistics to analyze the data using structural equation modeling software is used LISREL version 8. Statistical test results showed that there is a significant relationship between role overload and job control. There is a significant relationship between role overload and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work overload
  • Job control
  • Psychological capital