نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

چکیده

سلامت سازمانی به عنوان یکی از شاخص‌های اثربخشی سازمانی، به دوام و بقای سازمان در مسیر رشد و توسعه کمک می‌‌کند. زیربنای هرگونه حرکت به سوی رشد و توسعه، و تحول سازمانی، بهبود فرایند کار در سازمان‌ها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف، سپس، طرح برنامه‌های سنجیده برای اصلاح کارها است. به‌طور مسلم، انتخاب سبک‌های مدیریت و رهبری مناسب می‌تواند در استقرار شاخص‌های سلامت تأثیری شایان توجه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک‌های رهبری و سلامت سازمانی با توجه ویژگی‌های سن، سابقه کاری و تحصیلات در شهرداری رشت است. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران، و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. جامعه آماری، مدیران و کارکنان شهرداری رشت بودند که از بین آن‌ها تعداد 331 کارمند و 105 مدیر براساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین سبک‌های آمرانه، مشورتی و مشارکتی با سلامت سازمانی وجود دارد، و رابطه سبک رهبری خیرخواهانه با سلامت سازمانی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the Relationship between Leadership Styles and Organizational Health (The Case of Rasht Municipality)

نویسندگان [English]

  • mehrdad goudarzavand chegini
  • samin yousefi

Department of Public Administration, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran

چکیده [English]

Organizational health as an indicator of organizational effectiveness and survival of the organization on the path to sustainable growth and development can help. Any move towards infrastructure development and organizational change, process improvement work in organizations, recognizing the current situation, identification of strengths and weaknesses and then design programs to improve things is measured. Of course, good leadership and management styles can have a significant impact on the establishment of health indicators. The aim of this study was to investigate the relationship between leadership style and organizational health with age characteristics, employment history and education in the northern city of Rasht. The instrument used in this study was a questionnaire which its validity by a group of professionals and experts in the field and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis software tool was SPSS. The results show a significant positive relationship between the style of autocratic, consultative and participatory organizational health and lack of statistically significant relationship between leadership style and organizational health is good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Leadership styles
  • Organizational health