نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 آموزش و پرورش شهرستان آمل، ایران

چکیده

ادراک بی‌عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر تأثیر سبک رهبری و تعهد سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی مدیران مدارس آمل بود .روش تحقیق توصیفی – همبستگی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهرستان آمل بود که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر مدیران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ رهبری چندعاملی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش بررسی مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سبک رهبری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد و از سوی دیگر، متغیر میانجی عدالت سازمانی بر سبک رهبری و تعهد سازمانی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job enthusiasm, Organizational climate, Organizational entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi babaei 1
  • mahdi moeinikia 2
  • adel zahed babelan 2
  • shahrbano ghanbari 3

1 University of Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Education of Amol city, Iran

چکیده [English]

The purpose of present study was identifying the effectiveness leadership style and organizational commitment with Mediation of organizational justice Managers schools Amol.The research method was descriptive Structural Equation Model. The statistical population was the persons of Managers schools Amol. Among them selected 120 students as sample according to Cochran formula and multi cluster sampling. The research instrument was the questionnaire leadership style, organizational commitment and organizational justice. Data were analyzed with Structural Equation Modeling. Results show that effectiveness leadership style has po