نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 آموزش و پرورش شهرستان آمل، ایران

چکیده

ادراک بی‌عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر تأثیر سبک رهبری و تعهد سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی مدیران مدارس آمل بود .روش تحقیق توصیفی – همبستگی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهرستان آمل بود که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر مدیران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ رهبری چندعاملی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش بررسی مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سبک رهبری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد و از سوی دیگر، متغیر میانجی عدالت سازمانی بر سبک رهبری و تعهد سازمانی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها