نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی بر کارآفرینی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی 261 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه آمابیل (1996)، اشتیاق شغلی سلانو و شوفیلی (2010) و کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ (2001) به‌کا رگفته شد. برای تحلیل داده‌ها مدل معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که ضریب مسیر بین جو سازمانی نوآورانه و کارآفرینی سازمانی برابر با 29/0، بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی برابر با 87/0 و اشتیاق شغلی و کارآفرینی سازمانی برابر با 68/0 به دست آمد. بنابراین، همه فرضیه‌های پژوهش تأیید شد. کارآفرینی سازمانی پدیده‌ای پیجیده و چندبُعدی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بنابراین، نهادینه‌کردن و به‌کارگرفتن آن در سازمان‌ها مستلزم رویکردی واقع‌گرایانه و بلندمدت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the effect of the Innovative Organizational Climate Model and Job Enthusiasm on Organizational Entrepreneurship(The Case of the Staff of Kermanshah Sports & Adolescence Organization)

نویسنده [English]

  • shahab bahrami

Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research, provide an innovative organizational climate model and a job enthusiasm for organizational entrepreneurship. The statistical population of the study consisted of 261 employees of Kermanshah Sports and youth department who were selected by random sampling. To achieve research goals from the questionnaire innovative organizational climate Amabile (1996), Salano & Shofliy's Job Excitement (2010) and organizational entrepreneurship Antonik & Heisrich (2001) was used. To assess the normality of the data from kurtosis and skewness test and also to investigate the hypothesis model of structural equation modeling was used.The findings of the research indicated that the path coefficient between innovative organizational climate and organizational entrepreneurship equal to 0.29 between the innovative organizational climate job enthusiasm equal to 0.87 and job enthusiasm and organizational entrepreneurship was 0/68 therefore, all hypotheses were confirmed. Organizational Entrepreneurship the phenomenon is pseudo-multidimensional And Affected by various factors, So Institutionalizing and applying it to organizations It requires a realistic and long-term approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job enthusiasm
  • Organizational climate
  • Organizational entrepreneurship