نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی بر کارآفرینی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی 261 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه آمابیل (1996)، اشتیاق شغلی سلانو و شوفیلی (2010) و کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ (2001) به‌کا رگفته شد. برای تحلیل داده‌ها مدل معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که ضریب مسیر بین جو سازمانی نوآورانه و کارآفرینی سازمانی برابر با 29/0، بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی برابر با 87/0 و اشتیاق شغلی و کارآفرینی سازمانی برابر با 68/0 به دست آمد. بنابراین، همه فرضیه‌های پژوهش تأیید شد. کارآفرینی سازمانی پدیده‌ای پیجیده و چندبُعدی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بنابراین، نهادینه‌کردن و به‌کارگرفتن آن در سازمان‌ها مستلزم رویکردی واقع‌گرایانه و بلندمدت است.

کلیدواژه‌ها