نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، ایران

چکیده

امروزه مشتریان به‌طور فزاینده‌ای به سمت اینترنت برای جست‌وجو، ارزیابی، خرید و در برخی موارد برای مصرف محصولات مجازی گرایش یافته‌اند. این تقاضای مشتریان و مصرف‌کنندگان برخط، شرکت‌ها را مجبور می‌کند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواسته‌های آن‌ها بیشتر توجه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فروش الکترونیکی بر رفتار مصرف‌کنندگان اینترنتی شرکت رایتل است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تشکیل می‌دهند. بر اساس فرمول کوکران، حجم جامعه نامحدود 171 نفر است‌. روش نمونه‌گیری، در دسترس است. به‌منظور جمع-آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف‌کننده لرمن (2006) و تجارت الکترونیکی حمدان (1383) به‌کار گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آزمون رگرسیون اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف‌کننده و ابعاد آن (رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری، ادب مثبت و ادب منفی) تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها