نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی با تأکید بر نقش میانجی هوش عاطفی بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری کارکنان شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی به تعداد 100 نفر بود که 80 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (2000)، گرانباری نقش دانشگاه میشیگان (1969)، و فرسودگی هیجانی مسلچ و جکسون (1981) بود. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی با نقش میانجی هوش عاطفی در کارکنان شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی رابطه وجود ندارد (05/0P>). همچنین، یافته‌های تحلیل مسیر نیز نشان داد بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد (05/0P>)؛ بین هوش عاطفی و فرسودگی هیجانی نیز رابطه وجود نداشت. بین هوش عاطفی و گرانباری نقش نیز رابطه معناداری برقرار نبود (05/0P>). یافته‌های حاصل از مقایسه بر حسب جنسیت نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین هوش عاطفی و گرانباری نقش بر حسب جنسیت وجود نداشت ولی فرسودگی هیجانی در کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری داشت (05/0p <)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of relationship between job overload and Emotional Exhaustion with mediating role of emotional intelligence(Studied case: North Khorasan Regional Water Company)

نویسندگان [English]

  • maryam abhari 1
  • Behrang Esmaeilishad 2

1 Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of the study was investigation to relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence. The statistical population were the employees of the Northwest Khorasan Regional Water Company was 100 people, 80 of whom were randomly selected as the sample based on the Kerjesi-Morgan table. Data were collected by the Petrides and Farnham emotional intelligence questionnaire (2000), job overload questionnaire of University of Michigan (1969) and the Maslach and Jackson (1981) emotional exhaustion questionnaire. The findings were analyzed by SPSS 21 and PLS software. The findings showed there is no significant relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence among employees of Northwest Regional Water Company in North Khorasan (P> 0.05). The sub-findings showed there was no significant relationship between job overload and emotional exhaustion. There was no relationship between emotional intelligence and emotional exhaustion and there was no significant relationship between emotional intelligence and role-related emotional intelligence. There was no significant difference between emotional intelligence based on gender. Also, there was no significant difference between gender role and gender, but there was a significant difference between emotional exhaustion based on gender of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job overload
  • Emotional Exhaustion
  • Emotional intelligence