نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

داشتن هوش اجتماعی برای برقراری ارتباط مناسب میان کارکنان دانشگاه، و تبادل دانش و تجربیات ضروری است. هوش اجتماعی باعث ایجاد توانمندی کارکنان برای درک و ارتباط بهتر با مراجعه‌کنندگان و خدمات‌دهی مناسب‌تر به آن‌ها خواهد شد. هدسف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه اصفهان به تعداد 220 نفر در سال 1395 است. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 132 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه هوش اجتماعی نصر اصفهانی (1393) و پرسشنامه تسهیم دانش علامه و همکاران (1394) به‌کار گرفته شد. روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و با به‌کارگیری نظرهای برخی استادان مدیریت تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای محاسبه‌شده برای پرسشنامه هوش اجتماعی برابر با 841/0، و برای پرسشنامه تسهیم دانش برابر با 782/0 به دست آمد. برای بررسی نرمال‌بودن داده­ها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به‌کار گرفته شد که نتیجه آزمون نشان‌دهنده نرمال‌بودن داده­ها بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS اجرا شد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد هوش اجتماعی و ابعاد سه‌گانه آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی) بر تسهیم دانش تأثیر معناداری می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها