نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد مریوان، کردستان، ایران

چکیده

امروزه توجه سازمان‌ها به به‌کارگیری سبک‌های جدید مدیریتی برای مقابله با فشارهای محیطی و بهبود اثربخشی سازمانی بیش از گذشته نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت کوانتومی به‌عنوان یکی از سبک‌های مدیریتی جدید، با توانمندسازی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی انگیزش درونی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره شهرداری شهر مریوان است که از طریق سرشماری 110 نفر بررسی شدند. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت کوانتومی، پرسشنامه معتبر توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه معتبر انگیزش درونی آمابیل و همکاران به‌کارگرفته شد. روایی پرسشنامه‌ها به روش روایی محتوایی تأیید شد و پایایی پرسشنامه‌ها با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مدیریت کوانتومی با انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مثبت است. همچنان رابطه انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مستقیم بود. همچنین، نتایج نشان داد متغیر انگیزش درونی، رابطه مدیریت کوانتومی را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of quantum management with employee empowerment with emphasis on the role of internal motivation (The Case: Municipality of Marivan)

نویسنده [English]

  • omar mahmoudi

Department of Management, Payame Noor University, Marivan Branch, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, organizations' focus to utilizing novel methods of management to overcome environmental pressure and improving organizational efficiency of is more dominant. Current research is aimed to examine relationship of quantum management as the one of the new management styles , with employees empowerment with focus on moderator role of internal motivation. Current study is applicable type and was utilized descriptive-correlation method with constructive equivalent modeling. The statistical society of research are employees of Marivan municipality which examined by census 110 persons to collecting data, researcher-made questionnaire of quantum management , authentic empowerment questionnaire of Spreitzer and authentic internal motivation questionnaire of Amabile and colleagues were used. The authenticity of questionnaire was approved by content validity method and reliability of questionnaire were examined by Cronbach's Alpha. Results showed there is a positive relationship with quantum management enriching employees and internal motivation. Also, there was a direct relationship between internal motivation and employees empowerment. In addition, result shows internal motivation variable moderates quantum management with employees empowerment relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee empowerment
  • Internal motivation
  • Quantum management