نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد مریوان، کردستان، ایران

چکیده

امروزه توجه سازمان‌ها به به‌کارگیری سبک‌های جدید مدیریتی برای مقابله با فشارهای محیطی و بهبود اثربخشی سازمانی بیش از گذشته نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت کوانتومی به‌عنوان یکی از سبک‌های مدیریتی جدید، با توانمندسازی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی انگیزش درونی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره شهرداری شهر مریوان است که از طریق سرشماری 110 نفر بررسی شدند. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت کوانتومی، پرسشنامه معتبر توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه معتبر انگیزش درونی آمابیل و همکاران به‌کارگرفته شد. روایی پرسشنامه‌ها به روش روایی محتوایی تأیید شد و پایایی پرسشنامه‌ها با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مدیریت کوانتومی با انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مثبت است. همچنان رابطه انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مستقیم بود. همچنین، نتایج نشان داد متغیر انگیزش درونی، رابطه مدیریت کوانتومی را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها