نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

نتایج پژوهش‌های مختلف نشان داده است کارکنان زاینده، شور و سرزندگی، انگیزه و سلامت روان بیشتر، و ترک شغل و علائم بیماری‌های جسمی کمتری دارند. زایندگی در کار نه‌تنها عملکرد بهتر به همراه دارد، بلکه افراد را به فرای وظیفه خود و کمک به دیگران هدایت می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی زایندگی در محیط کار در رابطه ویژگی‌های زمینه‌ای با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، و به لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان یک شرکت صنعتی است که در سال 1395 در این شرکت کار می‌کردند. نمونه‌ای به حجم 211 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه پرسشنامه‌های جو اعتماد و احترام، مقیاس خود تعیینیِ توانمندسازی روان‌شناختی، بازخورد عملکرد، زایندگی در کار، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی به‌کار گرفته شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارAmos انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با روش بوت‌استراپ آزموده شد. یافته‌ها نشان داد الگوی پیشنهادی، برازش خوبی با داده‌ها دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد، خودتعیینی به‌طور مستقیم و با میانجی‌گری زایندگی در کار بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اثر می‌گذارند

کلیدواژه‌ها