نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

نتایج پژوهش‌های مختلف نشان داده است کارکنان زاینده، شور و سرزندگی، انگیزه و سلامت روان بیشتر، و ترک شغل و علائم بیماری‌های جسمی کمتری دارند. زایندگی در کار نه‌تنها عملکرد بهتر به همراه دارد، بلکه افراد را به فرای وظیفه خود و کمک به دیگران هدایت می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی زایندگی در محیط کار در رابطه ویژگی‌های زمینه‌ای با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، و به لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان یک شرکت صنعتی است که در سال 1395 در این شرکت کار می‌کردند. نمونه‌ای به حجم 211 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه پرسشنامه‌های جو اعتماد و احترام، مقیاس خود تعیینیِ توانمندسازی روان‌شناختی، بازخورد عملکرد، زایندگی در کار، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی به‌کار گرفته شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارAmos انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با روش بوت‌استراپ آزموده شد. یافته‌ها نشان داد الگوی پیشنهادی، برازش خوبی با داده‌ها دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد، خودتعیینی به‌طور مستقیم و با میانجی‌گری زایندگی در کار بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اثر می‌گذارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of mediator of thriving at work in the relationship between contextual enablers with on job performance and organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • nasim khajepour 1
  • seyed esmaeil hashemi 2
  • kiumars bashlideh 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Department of Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

the results of various researches show that thrive employees, more passion and vitality, higher motivation, more mental health, less job quit, and reduced symptoms of physical illnesses are sought. Thriving at work does not only bring about better performance, but also leads people to their duty and help others. The purpose of this study was to investigate the role of thriving at work in the relationship between Contextual Enablers with on job performance and organizational citizenship behavior. The methodology of the present study is applied in terms of the purpose of data collection in a survey type and in terms of data analysis is descriptive-analytic. The statistical population consisted of all employees of an industrial company who were employed in the company in 1395, of which 211 were randomly selected. In order to measure the variables studied, questionnaires were used for climate of trust and respect scales, self-determination scale of psychological empowerment measure, performance feedback, thriving at work, job performance & organizational citizenship behavior. The proposed model was evaluated through structural equation modeling with Amos software. Interface relationships were tested in the proposed model by bootstrap method. Finding indicated that the proposed model fit the data properly. Also, the results showed that self-determination directly and through Thriving at work mediation effect on job performance and organizational citizenship behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • thriving at work
  • Job Performance
  • Contextual Enablers