نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

عامل اساسی و مؤثر هر سازمان مدیران آن سازمان، به‌ویژه مدیران بااخلاق می‌باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به تعداد 6000 نفر بود. نمونه آماری 361 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد، اخلاق حرفه‌ای قاسم‌زاده و همکاران (2014)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران (2011) بود. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. به‌عبارت دیگر، اخلاق حرفه‌ای مدیران تأثیر چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها