نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

عامل اساسی و مؤثر هر سازمان مدیران آن سازمان، به‌ویژه مدیران بااخلاق می‌باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به تعداد 6000 نفر بود. نمونه آماری 361 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد، اخلاق حرفه‌ای قاسم‌زاده و همکاران (2014)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران (2011) بود. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. به‌عبارت دیگر، اخلاق حرفه‌ای مدیران تأثیر چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between professional ethics of managers with psychological empowerment and organizational innovation (The Case: Ardebil Education Staff)

نویسندگان [English]

  • ramin gharibzadeh
  • shima gharibzadeh
  • mohammad jahedi
  • salim kazemi

Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The basic and effective factor of any organization is the managers of that organization, especially the religious leaders. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between professional ethics and psychological empowerment and organizational innovation of employees. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of all educational staff of Ardabil city was 6000 people. A sample of 361 people was selected by stratified random sampling. The research instrument was three standard questionnaires, professional ethics of Ghasemzadeh et al. (2014), Spreader Psychological Empowerment (1995), and organizational innovation questionnaire of Hang et al. (2011). The results of statistical analysis showed that the relationship between professional ethics of managers with psychological empowerment and organizational innovation of staff is positive and significant. In other words, professional ethics of managers has a significant impact on organizational empowerment and innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • Psychological empowerment
  • Empowerment
  • Organizational innovation