نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

3 موسسه آموزش عالی برآیند، شاهرود

چکیده

یکی از شکل‌های شدید سوء رفتارهای سازمانی و بین‌فردی در محیط‌های سازمانی امروز، قلدری سازمانی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش پرستاران زن بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان بود که از مجموع 220 پرستار زن، براساس فرمول کوکران 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه قلدری سازمانی لیمن، پرسشنامه نشخوار فکری کروپلی و همکاران و پرسشنامه کیفیت خواب روویرا میلان و روزاریو هرناندز است. نتایج تحقیق نشان داد قلدری سازمانی ‌تأثیر منفی و معناداری بر مدت زمان خواب و خواب مفید می‌گذارد و نقشی مثبت در کاهش میزان خواب پرستاران زن دارد. همچنین، با ورود متغیر میانجی نشخوار فکری، ‌‌تأثیر قلدری سازمانی بر کیفیت خواب در جهت تقویت منفی بیشتر تعدیل می‌شود. همچنین، مشخص شد نشخوار عاطفی، ‌‌تأثیر قلدری سازمان را بر کاهش کیفیت خواب تشدید می‌کند، اما رهایی از مسائل می‌تواند تا حد زیادی ‌تأثیر قلدری سازمان را بر کیفیت خواب کم و کیفیت خواب را بیشتر کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational bullying with individual sleep quality with respect to a mediating role of rumination among hospital female nurses

نویسندگان [English]

  • hasan valiyan 1
  • masoumeh samadi 2
  • sara maleki 3

1 Management Department of Islamic Azad University, Gorgan Branch

2 Islamic Azad University of Shahroud

3 Barayand Higher Education Institute, Shahroud

چکیده [English]

One of organizational and interpersonal forms of severe abuses in today's corporate environments, organizational bullying. This familiar term in the behavioral, previously examined in the wider social environment, but cannot deny the importance of the environment today because organizations have received considerable attention. The purpose of this study is, The effect of organizational bullying with individual sleep quality with respect to a mediating role rumination among Hospital female nurses. Statistical population this study, Hospital female nurses Gorgan Sayyad Shirazi is that of a total of 220 female nurses who work in shifts: morning, afternoon and night working at the hospital, 141 were selected through Cochran formula the sample size. Research results showed that organizational bullying significant negative effect and on sleep duration and Sleep of Useful, and play a positive role in reducing the amount of sleep is female nurses (Sig =0.05). Finally, with the arrival of mediator rumination, organizational bullying effect on sleep quality in order to strengthen further negative moderated, And was determined, emotional rumination, exacerbate effect bullying organization to reduce sleep quality. But Work-related rumination, can greatly affect the organization's bullying little effect on sleep quality and sleep quality further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational bullying
  • Rumination
  • Quality of sleep