نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

3 موسسه آموزش عالی برآیند، شاهرود

چکیده

یکی از شکل‌های شدید سوء رفتارهای سازمانی و بین‌فردی در محیط‌های سازمانی امروز، قلدری سازمانی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش پرستاران زن بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان بود که از مجموع 220 پرستار زن، براساس فرمول کوکران 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه قلدری سازمانی لیمن، پرسشنامه نشخوار فکری کروپلی و همکاران و پرسشنامه کیفیت خواب روویرا میلان و روزاریو هرناندز است. نتایج تحقیق نشان داد قلدری سازمانی ‌تأثیر منفی و معناداری بر مدت زمان خواب و خواب مفید می‌گذارد و نقشی مثبت در کاهش میزان خواب پرستاران زن دارد. همچنین، با ورود متغیر میانجی نشخوار فکری، ‌‌تأثیر قلدری سازمانی بر کیفیت خواب در جهت تقویت منفی بیشتر تعدیل می‌شود. همچنین، مشخص شد نشخوار عاطفی، ‌‌تأثیر قلدری سازمان را بر کاهش کیفیت خواب تشدید می‌کند، اما رهایی از مسائل می‌تواند تا حد زیادی ‌تأثیر قلدری سازمان را بر کیفیت خواب کم و کیفیت خواب را بیشتر کند.

کلیدواژه‌ها