نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهران، ایران

چکیده

سکوت سازمانی به‌معنای خودداری کارکنان از بیان نظرهای و مشارکت فعال و مؤثر در رفع مشکلات سازمان، پدیده‌ای مخرب و منفی در عملکرد کارکنان و کاهش بهره‌وری است که سازمان باید با اتخاذ راهکارها و اقدامات مناسب مانع از بروز آن شود. هدف این مقاله بیان راهکارهای مناسب برای پیشگیری از سکوت سازمانی با به‌کارگیری تعالیم و آموزه‌های نهج‌البلاغه است. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، آمیخته است که در دو مرحلة کیفی و کمی انجام گرفته است. براساس نتایج بخش کیفی، سه عامل ویژگی‌های نامناسب مدیریتی، باورهای منفی کارکنان نسبت به مافوق، و بروز اختلال در تعاملات سازمانی، شناسایی، و مؤلفه‌های هر یک نیز استخراج شد. سپس، نامة 53 حضرت امیر (ع) در نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر با روش تحلیل مضمون از نوع تحلیل قالب مضامین بررسی و تحلیل شد. در نتیجه، آموزه‌های مربوطه در قالب 45 کد و 3 مضمون اصلی استخراج شد. در مرحله کمی، به‌منظور شناسایی مؤثرترین آموزه‌ها و پالایش آن‌ها، 45 آموزه به‌دست‌آمده با به‌کارگیری نظرات خبرگان و انجام‌دادن آزمون دوجمله‌ای به 25 آموزه کاهش یافت و در نهایت، وزن هر یک از آموزه‌ها نیز با به‌کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بررسی و رتبه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying solutions to preventing organizational silence from a perspective of nahj Al- Balagha teachings

نویسندگان [English]

  • Behrouz Rezaei Manesh 1
  • Alireza Mohammadi 2
  • Arshia Khodaei 3

1 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 PhD student in Human Resource Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 PhD Student in Organizational Behavior Management, Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizational silence is meaning employee’s refusal to express their ideas and to participate actively and effectively in solving organizational problems which can be resulted in destructive and negative effect on employee performance and reducing productivity. Therefore, the organization needs to adopt appropriate strategies and take effective actions to prevent it. The purpose of this paper is to employ appropriate approaches to prevent organizational silence according to the teachings of Nahjul Balagha. For this purpose, at first, the roots of formation of silence in the organization were extracted from the literature. Based on the results of this phase, three items of poor management, negative beliefs of employees towards superiors and ultimately disruption to organizational interaction were identified as major factors and the components of each were extracted. Then, the letter 53 of Hazrat Ali to Malek in Nahjul Balagha was analyzed and thematic analysis of the type of template themes was used underlying the main research question in this way: "What lessons are effective in prevention of organizational silence?". As a result of this step, the relevant teachings were derived in the form of 45 Codes 3 main themes. Then, in order to identify the most effective lessons, 45 lessons were reduced to 25 lessons by employing the expert’s opinions and applied statistical analysis binomial test. Finally, the weight of each teaching was also evaluated and ranked using AHP method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disruption to organizational interaction
  • Negative beliefs of employees towards superiors
  • Organizational silence