نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شکی نیست انسان نیازهای مختلف دارد و برای رفع نیازهای خود در تکاپوست، اما دربارة اینکه انسان چه نیازهایی دارد یا باید داشته باشد و برای رفع آن‌ها، کدام را و با چه معیاری ارضا کند، و نیز رابطه نیاز و رفتار او چگونه است، توافق کلی وجود ندارد. هر یک از اندیشمندان روان‌شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی، از زاویه‌ای خاص به این مهم پرداخته‌اند. در این میان، اندیشمندان اسلامی هم، نظریه‌های گوناگونی را در راستای تبیین نیازها و تأثیر آن بر رفتار مطرح کرده‌اند. تحقیق حاضر بر آن است تا با کاوش در منابع مدیریتی و اسلامی، به پرسش‌های یادشده پاسخ دهد و در این راستا نظریه انگیزش و رفتار را بررسی کند. این پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا و متن‌پژوهی است و در فرایند تحقیق، ضمن دسته‌بندی خاصی از رویکردهای مختلف از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، فرایند رفتار مبتنی بر اختیار تبیین می‌شود که براساس آن، اختیار با حاکمیت یک نیاز محوری، حرکت انسان در دو طیف «قرب و بعد» را رقم می زند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining behavior based on free will: Islamic approach

نویسنده [English]

  • Ali Nagi Amiri

Professor, Department of Public Administration, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

There is no doubt that human beings have different needs, and tries to meet their needs; But there is no general agreement as to what needs to have or must have, and which criteria to meet, as well as the relationship between its needs and its behavior, to resolve them. Each of the thinkers of psychology, management, and other humanities has been focusing on this issue from a specific angle. Meanwhile, Islamic scholars have put forward a variety of theories to explain the needs and their impact on behavior. The present research seeks to answer the above questions by exploring Islamic and management resources and, in this regard, investigates the theory of motivation and behavior. This research is based on the analysis of content and text-based research, and in the research process, while the specific categorization of different approaches from the viewpoint of Islamic thinkers, the process of behavior-based discretion is explained. According to that, the authority with the sovereignty of a pivotal need examines the human movement in the two spectra, "Approaching Allah and Getting away from Allah".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential dimensions
  • Free will
  • Motivation
  • behavior
  • External factors
  • Internal factors
  • Need