نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شکی نیست انسان نیازهای مختلف دارد و برای رفع نیازهای خود در تکاپوست، اما دربارة اینکه انسان چه نیازهایی دارد یا باید داشته باشد و برای رفع آن‌ها، کدام را و با چه معیاری ارضا کند، و نیز رابطه نیاز و رفتار او چگونه است، توافق کلی وجود ندارد. هر یک از اندیشمندان روان‌شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی، از زاویه‌ای خاص به این مهم پرداخته‌اند. در این میان، اندیشمندان اسلامی هم، نظریه‌های گوناگونی را در راستای تبیین نیازها و تأثیر آن بر رفتار مطرح کرده‌اند. تحقیق حاضر بر آن است تا با کاوش در منابع مدیریتی و اسلامی، به پرسش‌های یادشده پاسخ دهد و در این راستا نظریه انگیزش و رفتار را بررسی کند. این پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا و متن‌پژوهی است و در فرایند تحقیق، ضمن دسته‌بندی خاصی از رویکردهای مختلف از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، فرایند رفتار مبتنی بر اختیار تبیین می‌شود که براساس آن، اختیار با حاکمیت یک نیاز محوری، حرکت انسان در دو طیف «قرب و بعد» را رقم می زند.

کلیدواژه‌ها